Sabiedriskā apspriešana par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu

Šī apspriešana nodrošināja ieinteresētajām pusēm iespēju komentēt ECB Regulas projektu par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu un ECB Norādījumu projektu par izvēles iespējām un rīcības brīvību.

Regulas projektā aplūkota Savienības tiesību aktos noteikto un kompetentajām iestādēm uzticēto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošana attiecībā uz kredītiestādēm noteiktajām prudenciālajām prasībām. Šajā regulā noteiktā izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošana tiešā veidā piemērojama kredītiestādēm, kas klasificētas kā nozīmīgas.

ECB Regula par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu

ECB Norādījumi par izvēles iespējām un rīcības brīvību

Atklātā sēde

ECB 2015. gada 11. decembrī rīkoja atklātu sēdi.

Programma

Tiešraide

Dokumenti
24.03.2016.

Pārskats par saņemtajām atbildēm

11.11.2015.

ECB Regulas projekts par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu

11.11.2015.

ECB Norādījumu projekts par Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību

11.11.2015.

Paskaidrojuma raksts par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu

11.11.2015.

Jautājumi un atbildes par publisko apspriešanu saistībā ar izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu

Atsauces dokumenti

24.03.2016.

Paziņojums presei "ECB publicē regulu un norādījumus par izvēles iespēju un rīcības brīvības saskaņošanu banku uzraudzības jomā"

11.11.2015.

Paziņojums presei "ECB uzsāk apspriešanu par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanas saskaņošanu"

15.10.2013.

VUM regula

16.04.2014.

VUM pamatregula

26.06.2013.

Regula par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (CRR)

26.06.2013.

Direktīva par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību (CRD IV)

Saņemtie komentāri

Kopumā tika saņemti 30 komentāri.

1. komentārs: M. Lubberink

2. komentārs: Ārvalstu banku asociācija

3. komentārs: Swedbank AS

4. komentārs: Assosim

5. komentārs: Čehijas Republikas Finanšu ministrija

6. komentārs: Università degli Studi Roma Tre kopā ar EJC – Roberti & Associati

7. komentārs: Austrijas Federālās ekonomikas palāta

8. komentārs: Banco Popular Español

9. komentārs: Slovākijas Nacionālā Banka

10. komentārs: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

11. komentārs: Deutsche Bank

12. komentārs: Deutsche Börse AG

13. komentārs: Nīderlandes Apdrošināšanas sabiedrību asociācija

14. komentārs: Erste Group Bank AG

15. komentārs: Eiropas Kooperatīvo banku apvienība (EACB)

16. komentārs: Eiropas Garantiju institūciju asociācija (AECM)

17. komentārs: Eiropas Valsts banku asociācija

18. komentārs: Eiropas Banku federācija

19. komentārs: Eiropas Krājbanku grupa (ESBG) un Pasaules Krājbanku institūts (WSBI)

20. komentārs: Somijas Finanšu pakalpojumu federācija

21. komentārs: Francijas Banku federācija

22. komentārs: Vācijas Banku nozares komiteja (GBIC)

23. komentārs: Intesa Sanpaolo S.p.A

24. komentārs: Itālijas Banku apvienība (ABI)

25. komentārs: Slovākijas Banku apvienība

26. komentārs: Spānijas Banku apvienība

27. komentārs: The Bank of New York Mellon SA/NV

28. komentārs: Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB)

29. komentārs: Dānijas Hipotēku banku apvienība (Realkreditrådet)

30. komentārs: UniCredit SpA