Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • Viešos konsultacijos dėl ECB gairių dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės, taikytinos mažiau svarbioms įstaigoms, projekto

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Kokia šių gairių paskirtis?

Europos Centrinis Bankas (toliau – ECB), pasinaudodamas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 (toliau – KRR) 178 straipsnio 2 dalies d punkte įtvirtinta teise veikti savo nuožiūra, priėmė svarbioms įstaigoms taikomą Reglamentą (ES) ECB/2018/1845 (toliau – reglamentas dėl svarbių įstaigų). Reglamente nustatytos neįvykdytų įsipareigojimų reikšmingumo ribinės vertės, taikomos bendros visų įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų sumos ir individualių kredito priemonių lygmenimis. Siekiant užtikrinti nuoseklumą ir vienodas veiklos sąlygas bei atsižvelgiant į svarbioms įstaigoms nustatytas reikšmingumo ribines vertes, gairių projekte yra siekiama nustatyti ir suderinti reikšmingumo ribines vertes, taikytinas mažiau svarbioms įstaigoms.

ECB nuomone, siekiant užtikrinti, kad priežiūros standartai būtų nuosekliai taikomi ir svarbioms, ir mažiau svarbioms įstaigoms ir kartu užtikrinti, kad būtų laikomasi proporcingumo principo, mažiau svarbių įstaigų priežiūrą vykdančios nacionalinės kompetentingos institucijos (toliau – NKI) turėtų pasinaudoti teise veikti savo nuožiūra, nustatyta KRR 178 straipsnio 2 dalies d punkte ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/171, kaip reglamente dėl svarbių įstaigų tai padarė ECB.

Kokiu teisiniu pagrindu ECB vadovavosi priimdamas gaires?

Nors sprendimą pasinaudoti įvairiomis pasirinkimo galimybėmis mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu priima NKI ir tokiais atvejais būtent joms priklauso teisė veikti savo nuožiūra, ECB, vykdydamas Tarybos reglamente (ES) Nr. 1024/2013 (toliau – BPM reglamentas) nustatytas priežiūros stebėsenos funkcijas, siekia, kad pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra būtų naudojamasi nuosekliai, kai tinkama, ir svarbių, ir mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu. Todėl, siekdamas užtikrinti, kad Bendras priežiūros mechanizmas (BPM) veiktų efektyviai ir nuosekliai (BPM reglamento 6 straipsnio 5 dalies a ir c punktai), ECB, be kitų priemonių, gali parengti NKI skirtas gaires.

Kodėl sektoriaus subjektų prašoma teikti pastabas ir kas bus daroma toliau?

Pastabų rinkimas iš sektoriaus subjektų atitinka jau susiformavusią BPM praktiką. Tokios praktikos ECB laikėsi ir anksčiau, rengdamas priežiūros srities teisinius dokumentus. Pavyzdžiui, pastabų buvo prašoma pateikti priimant Gaires (ES) 2017/697. Pasibaigus viešoms konsultacijoms, ECB įvertins gautas pastabas ir parengs konsultacijų rezultatus apibendrinantį pranešimą. Jis bus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Reikšmingumo ribinė vertė gairių projekte nustatyta atsižvelgiant į reglamento dėl svarbių įstaigų nuostatas. Tam, kad reglamentas dėl svarbių įstaigų visapusiškai derėtų su KRR 178 straipsnio 1 dalies b punktu, pagal kurį yra laikoma, kad įsipareigojantysis asmuo nevykdė įsipareigojimų, jei, be kitų dalykų, daugiau kaip 90 dienų vėluoja įvykdyti kokį nors reikšmingą kreditinį įsipareigojimą, reglamentą dėl svarbių įstaigų reikia šiek tiek pakoreguoti. Todėl kartu su šiomis gairėmis bus priimtas ir reglamento klaidų ištaisymas – taip bus užtikrinta, kad ir svarbioms įstaigoms taikomame reglamente, ir gairėse reikšmingumo ribinės vertės būtų apibrėžtos vienodai.

Informavimas apie pažeidimus