Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • Javno posvetovanje o osnutku smernice ECB o pragu pomembnosti za kreditne obveznosti v zamudi v zvezi z manj pomembnimi institucijami

Pogosta vprašanja

Kaj je namen smernice?

ECB je diskrecijsko pravico na podlagi člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) v zvezi s pomembnimi institucijami uresničila tako, da je sprejela Uredbo ECB (EU) 2018/1845 (uredbo za pomembne institucije) glede praga pomembnosti neplačila v razmerju do zneska vseh obveznosti dolžnika in na ravni posameznih izpostavljenosti. Zaradi doslednosti in enake obravnave ter v skladu z opredelitvijo, določeno za pomembne institucije, je cilj osnutka smernice opredeliti in poenotiti takšen prag tudi v primeru manj pomembnih institucij.

Da bi se uravnotežila nujnost dosledne uporabe nadzornih standardov v primeru pomembnih in manj pomembnih institucij na eni strani ter skladnost z načelom sorazmernosti na drugi strani, ECB meni, da bi morali pristojni nacionalni organi, ki sodelujejo pri nadzoru manj pomembnih institucij, diskrecijsko pravico iz člena 178(2)(d) CRR in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/171 uresničevati enako, kot jo ECB uresničuje v uredbi za pomembne institucije.

Katera pravna podlaga omogoča Evropski centralni banki, da izda smernico?

Čeprav so za izvajanje opcij in diskrecijskih pravic v zvezi z manj pomembnimi institucijami primarno odgovorni pristojni nacionalni organi, si ECB v skladu s svojo vlogo po Uredbi Sveta (EU) št. 1024/2013 (uredbi o enotnem mehanizmu nadzora), da izvaja pregled nad nadzorom manj pomembnih institucij, prizadeva spodbujati skladno izvajanje opcij in diskrecijskih pravic v zvezi s pomembnimi in manj pomembnimi institucijami, kadar je to primerno. V ta namen lahko ECB med drugim izda smernice pristojnim nacionalnim organom, da zagotovi učinkovito in skladno delovanje enotnega mehanizma nadzora (EMN) (člen 6(5)(a) in (c) uredbe o EMN).

Zakaj zbirate povratne informacije iz bančnega sektorja in kakšni so naslednji koraki?

Zbiranje povratnih informacij iz bančnega sektorja je skladno s praksami v okviru EMN, ki so bile doslej razvite pri drugih pravnih instrumentih ECB za namene nadzora. V preteklosti se je enak pristop uporabil na primer pri Smernici (EU) 2017/697. Po zaključku javnega posvetovanja bo ECB ocenila prejete pripombe in nanje odgovorila v poročilu o odzivih na posvetovanje. Poročilo o odzivih na javno posvetovanje bo objavljeno na spletnem mestu ECB.

Prag pomembnosti v osnutku smernice je opredeljen v skladu z uredbo za pomembne institucije. To uredbo je treba rahlo prilagoditi, da bo popolnoma skladna s členom 178(1)(b) CRR, po katerem se šteje, da neplačilo s strani dolžnika nastopi, ko dolžnik med drugim več kot 90 dni zamuja s plačilom katerekoli pomembne kreditne obveznosti. Zato bo skupaj s smernico sprejet tudi popravek uredbe za pomembne institucije, tako da bo opredelitev praga pomembnosti v uredbi za pomembne institucije in v smernici enaka.

Žvižgaštvo