Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • Julkinen kuuleminen luonnoksesta EKP:n suuntaviivoiksi erääntyneiden luottovelvoitteiden merkittävyyden arvioinnissa käytettävästä kynnysarvosta vähemmän merkittävissä laitoksissa

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on suuntaviivojen tarkoitus?

EKP on jo aiemmin käyttänyt vakavaraisuusasetuksen artiklan 178 kohdan 2 alakohtaan d perustuvaa harkintavaltaansa merkittävien luottolaitosten valvonnassa ja antanut asetuksen (EU) 2018/1845, jossa määritellään kynnysarvo käytettäväksi erääntyneiden luottovelvoitteiden merkittävyyden arvioinnissa suhteessa velallisen kokonaisvelkaan ja yksittäisen luottojärjestelyn perusteella. Suuntaviivaluonnoksella pyritään tasapuolisuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi määrittämään yhdenmukainen kynnysarvo käytettäväksi vähemmän merkittävissä luottolaitoksissa.

Tavoitteena on yhtäältä yhdenmukaistaa merkittävien ja vähemmän merkittävien luottolaitosten valvontaa ja toisaalta noudattaa suhteellisuusperiaatetta. EKP katsoo, että vähemmän merkittävien luottolaitosten valvontaa harjoittavien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tulisi käyttää vakavaraisuusasetuksen artiklan 178 kohdan 2 alakohtaan d ja komission delegoituun asetukseen (EU) 2018/171 perustuvaa harkintavaltaa samalla tavoin kuin EKP käyttää sitä merkittävien luottolaitosten valvonnassa.

Mikä on EKP:n suuntaviivojen oikeudellinen perusta?

Vaikka kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat pääasiallisesti vastuussa vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä vähemmän merkittävien luottolaitosten valvonnassa, EKP pyrkii YVM-asetukseen kirjatun yleisen valvontatehtävänsä mukaisesti edistämään vaihtoehtojen ja harkintavallan johdonmukaista käyttöä niin merkittävien kuin vähemmän merkittävienkin laitosten kohdalla. YVM-asetuksen artiklan 6 kohdan 5 alakohtien a ja c nojalla EKP voi tässä tarkoituksessa antaa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille muun muassa suuntaviivoja yhteisen valvontamekanismin tehokkaan ja johdonmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Miksi pankkialan toimijoilta pyydetään palautetta, ja miten sitä käytetään?

Yhteisen pankkivalvonnan käytäntönä on ollut pyytää rahoitusalan toimijoita esittämään kommentteja EKP:n valvontasäädöksistä. Näin tehtiin myös esimerkiksi suuntaviivojen (EU) 2017/697 kohdalla. Kuulemisajan päätyttyä EKP arvioi saadut kommentit ja laatii palauteyhteenvedon, joka julkaistaan EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Kynnysarvo on määritelty suuntaviivaluonnoksessa samalla tavoin kuin merkittäviä luottolaitoksia koskevassa asetuksessa. Asetusta on hieman muutettava, jotta se on täysin yhdenmukainen vakavaraisuusasetuksen artiklan 178 kohdan 1 alakohdan b kanssa, jonka mukaan velallinen katsotaan maksukyvyttömäksi muun muassa silloin, kun sen merkittävän luottovelvoitteen hoitoon liittyvä maksusuoritus on ollut yli 90 päivää erääntyneenä. Kun merkittäviä luottolaitoksia koskevaan asetukseen tehtävä oikaisu hyväksytään suuntaviivojen hyväksymisen yhteydessä, merkittävyyden kynnysarvo on määritelty samalla tavoin molemmissa säädöksissä.

Ilmoita väärinkäytöksestä