Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • Verejná konzultácia o návrhu usmernenia ECB o prahu závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti v prípade menej významných inštitúcií

Najčastejšie otázky

Aký je účel tohto usmernenia?

V prípade významných inštitúcií ECB využila svoju právomoc podľa článku 178 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (nariadenia CRR) prijatím nariadenia (EÚ) ECB/2018/1845 (nariadenia pre významné inštitúcie) v súvislosti s prahom závažnosti zlyhaní vo vzťahu k celkovým záväzkom dlžníkov a na úrovni individuálnych kreditných facilít. V záujme konzistentnosti a rovnakých podmienok a v súlade s prahom stanoveným v prípade významných inštitúcií je cieľom tohto usmernenia stanovenie a harmonizácia prahu i v prípade menej významných inštitúcií.

S cieľom zosúladiť potrebu konzistentného uplatňovania štandardov dohľadu vo vzťahu k významným a menej významným inštitúciám na jednej strane s dodržiavaním zásady proporcionality na stane druhej sa ECB domnieva, že príslušné vnútroštátne orgány, ktoré sa podieľajú na dohľade nad menej významnými inštitúciami, by mali právomoc podľa článku 178 ods. 2 písm. d) nariadenia CRR a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/171 využívať rovnakým spôsobom, ako ju využíva ECB v rámci nariadenia pre významné inštitúcie.

Na akom právnom základe vydáva ECB toto usmernenie?

Hoci sú za využívanie relevantných možností a právomocí vo vzťahu k menej významným inštitúciám v prvom rade zodpovedné príslušné vnútroštátne orgány, ECB sa v súlade s jej monitorovacou úlohou podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 (nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu) v príslušných prípadoch snaží presadzovať jednotné využívanie možností a právomocí vo vzťahu k významným i menej významným inštitúciám. Na tento účel môže ECB okrem iných opatrení vydávať aj usmernenia príslušným vnútroštátnym orgánom s cieľom zabezpečiť účinné a konzistentné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu (článok 6 ods. 5 písm. a) a c) nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu).

Prečo ECB žiada predstaviteľov odvetvia o predloženie pripomienok? Aké budú ďalšie kroky?

ECB v tomto prípade postupuje v súlade so súčasnou praxou jednotného mechanizmu dohľadu uplatňovanou i pri ďalších právnych nástrojoch ECB na účely dohľadu. Rovnako postupovala napríklad i v prípade usmernenia (EÚ) 2017/697. Po skončení verejnej konzultácie ECB prijaté pripomienky vyhodnotí a vyjadrí sa k nim v súhrne odpovedí, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke ECB.

Návrh usmernenia stanovuje prah závažnosti v súlade s nariadením pre významné inštitúcie. Toto nariadenie je potrebné mierne upraviť na zabezpečenie plného súladu s článkom 178 ods. 1 písm. b) nariadenia CRR, podľa ktorého zlyhanie dlžníka nastáva okrem iného vtedy, keď dlžník mešká viac ako 90 dní pri splácaní akéhokoľvek podstatného kreditného záväzku. Spolu s usmernením preto bude k nariadeniu pre významné inštitúcie prijaté korigendum, aby bol prah závažnosti v nariadení pre významné inštitúcie a v usmernení stanovený rovnako.

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)