Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • Sabiedriskā apspriešana saistībā ar ECB pamatnostādnes projektu par kavētu kredītsaistību būtiskuma robežvērtību mazāk nozīmīgām iestādēm

Bieži uzdotie jautājumi

Kāds ir pamatnostādnes mērķis?

ECB saistībā ar nozīmīgajām iestādēm (NI) izmantojusi Regulas (ES) Nr. 575/2013 (CRR) 178. panta 2. punkta d) apakšpunktā noteikto rīcības brīvību, pieņemot Regulu (ES) 2018/1845 (NI adresētā regula), kurā noteikta saistību neizpildes būtiskuma robežvērtība attiecībā pret visām parādnieku saistībām un atsevišķu kredītiespēju līmenī. Pamatnostādnes projekta mērķis ir definēt un saskaņot šādu robežvērtību arī mazāk nozīmīgajām iestādēm (MNI), nodrošinot konsekvenci un vienlīdzīgus nosacījumus un atbilstību nozīmīgajām iestādēm noteiktajai definīcijai.

Lai līdzsvarotu nepieciešamību panākt uzraudzības standartu konsekventu piemērošanu NI un MNI no vienas puses un atbilstību proporcionalitātes principam no otras puses, ECB uzskata, ka MNI uzraudzībā iesaistītajām valstu kompetentajām iestādēm jāizmanto CRR 178. panta 2. punkta d) apakšpunktā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/171 noteiktā rīcības brīvība tādā pašā veidā, kā ECB izmanto šo rīcības brīvību NI adresētajā regulā.

Kāds ir ECB izstrādātās pamatnostādnes juridiskais pamats?

Lai gan par atbilstošo izvēles iespēju un rīcības brīvības izmantošanu attiecībā uz MNI pamatā atbildīgas valstu kompetentās iestādes, ECB saskaņā ar Padomes Regulā (ES) Nr. 1024/2013 (VUM regula) noteikto pārraudzības lomu atbilstošos gadījumos tiecas uz konsekvences veicināšanu izvēles iespēju un rīcības brīvības izmantošanā gan attiecībā uz NI, gan MNI. Šajā nolūkā ECB var veikt dažādus pasākumus, t.sk. pieņemt valstu kompetentajām iestādēm adresētas pamatnostādnes, lai nodrošinātu Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) efektīvu un konsekventu darbību (VUM regulas 6. panta 5. punkta a) un c) apakšpunkts).

Kāpēc ECB aicina nozares pārstāvjus iesniegt komentārus un kādi būs nākamie soļi?

Aicinājums iesniegt komentārus atbilst līdz šim iedibinātajai praksei saistībā ar citiem ECB uzraudzības nolūkā pieņemtajiem juridiskajiem instrumentiem. Arī iepriekš (piemēram, Pamatnostādnes (ES) 2017/697 gadījumā) pieeja bijusi tāda pati. Kad sabiedriskā apspriešana būs noslēgusies, ECB izvērtēs saņemtos komentārus un atbildēs uz tiem pārskatā par komentāriem. Pārskats par saņemtajiem komentāriem tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Būtiskuma robežvērtība pamatnostādnes projektā definēta atbilstoši NI adresētajai regulai. Regula nedaudz jāpielāgo, lai panāktu pilnīgu atbilstību CRR 178. panta 1. punkta b) apakšpunktam, kurā noteikts, ka konkrētā parādnieka saistību neizpilde ir notikusi, ja cita starpā parādniekam ir vairāk nekā 90 dienu kavējums attiecībā uz jebkādām būtiskām kredītsaistībām. Attiecīgi kopā ar pamatnostādni tiks pieņemts labojums NI adresētajā regulā, lai nodrošinātu identisku būtiskuma robežvērtības definīciju NI adresētajā regulā un pamatnostādnē.

Trauksmes celšana