Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής της ΕΚΤ όσον αφορά το όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες των καθυστερημένων πιστωτικών υποχρεώσεων των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Ποιος είναι ο σκοπός της κατευθυντήριας γραμμής;

Η ΕΚΤ άσκησε τη διακριτική ευχέρεια που της παρέχει το άρθρο 178 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα εκδίδοντας τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1845 (κανονισμός για τα σημαντικά ιδρύματα) σε σχέση με το όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες των αθετήσεων σε ό,τι αφορά τις συνολικές υποχρεώσεις των οφειλετών και σε επίπεδο μεμονωμένων πιστωτικών διευκολύνσεων. Προς διασφάλιση της συνέπειας και ίσων όρων ανταγωνισμού, και σύμφωνα με τον ορισμό που προβλέπεται για τα σημαντικά ιδρύματα, σκοπός του σχεδίου κατευθυντήριας γραμμής είναι ο καθορισμός και η εναρμόνιση του εν λόγω ορίου και για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα.

Με σκοπό την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα αφενός στην ανάγκη για συνεπή εφαρμογή εποπτικών προτύπων μεταξύ των σημαντικών και των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων και αφετέρου στη συμμόρφωση με την αρχή της αναλογικότητας, η ΕΚΤ πιστεύει ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΕΑ) που συμμετέχουν στην εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων θα πρέπει να ασκούν τη διακριτική ευχέρεια του άρθρου 178 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του CRR και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/171 της Επιτροπής κατά τον ίδιο τρόπο που την ασκεί η ΕΚΤ δυνάμει του κανονισμού για τα σημαντικά ιδρύματα.

Σε ποια νομική βάση στηρίζεται η ΕΚΤ για την έκδοση της κατευθυντήριας γραμμής;

Αν και οι ΕΑΑ έχουν κατά κύριο την ευθύνη να ασκούν τα σχετικά δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες σε σχέση με τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, η ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ρόλου επίβλεψης που έχει αναλάβει σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (κανονισμός ΕΕΜ), επιδιώκει να προάγει τη συνεπή άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών όσον αφορά τόσο τα σημαντικά όσο και τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, κατά περίπτωση. Προς τον σκοπό αυτόν, η ΕΚΤ μπορεί, μεταξύ άλλων μέτρων, να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με αποδέκτες τις ΕΑΑ, με σκοπό να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και συνεπής λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) (άρθρο 6 παράγραφος 5 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού ΕΕΜ).

Γιατί η ΕΚΤ ζητεί από τον κλάδο να υποβάλει παρατηρήσεις και ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η συγκέντρωση παρατηρήσεων από τον κλάδο συνάδει με την πρακτική που έχει υιοθετήσει μέχρι σήμερα ο ΕΕΜ σε σχέση και με άλλες νομικές πράξεις της ΕΚΤ για τους σκοπούς της εποπτείας. Η ίδια προσέγγιση έχει ακολουθηθεί και στο παρελθόν, για παράδειγμα όσον αφορά την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/697. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΚΤ θα αξιολογήσει τα σχόλια που έλαβε και θα τα παρουσιάσει σε έγγραφο παρατηρήσεων, το οποίο θα δημοσιευθεί στον δικτυακό της τόπο.

Το όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες στο σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό για τα σημαντικά ιδρύματα. Ο κανονισμός αυτός πρέπει να τροποποιηθεί ελαφρώς προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράμμιση με το άρθρο 178 παράγραφος 1 στοιχείο β) του CRR, σύμφωνα με το οποίο θεωρείται ότι υπάρχει αθέτηση οφειλέτη όταν, μεταξύ άλλων, ο οφειλέτης είναι σε καθυστέρηση πληρωμών άνω των 90 ημερών σε οποιαδήποτε σημαντική πιστωτική υποχρέωση. Επομένως, μαζί με την κατευθυντήρια γραμμή θα εκδοθεί διορθωτικό στον κανονισμό για τα σημαντικά ιδρύματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ορισμοί όσον αφορά το όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κανονισμό για τα σημαντικά ιδρύματα και την κατευθυντήρια γραμμή είναι ίδιοι.

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων