Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Offentligt samråd om del 2 av vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar

Vanliga frågor

Vad är en bank? Och varför behöver banker tillstånd?

En bank (eller ett ”kreditinstitut”, för att använda terminologin i Kapitalkravsförordningen – CRR) är ett företag vars verksamhet består i att från allmänheten ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel och att bevilja krediter för egen räkning. Dessa aktiviteter är reglerade för att skydda allmänheten och stödja allmänhetens tilltro för det finansiella systemet. Banktillstånd hindrar institut som skulle utgöra ett hot mot det finansiella systemet från att inträda på bankmarknaden och säkerställer att de som inträder är robusta. Beviljande av tillstånd säkerställer också att instituten uppfyller kraven i nationell lagstiftning och i EU-lagstiftning.

Europeiska centralbanken (ECB) har exklusiv befogenhet att bevilja banktillstånd i euroområdet. Alla enheter som vill bli banker måste få tillstånd av ECB. Detta gäller oavsett om de blir betydande institut (som står under ECB:s direkta tillsyn) eller mindre betydande institut (som står under direkt tillsyn av de nationella behöriga myndigheterna). ECB och de nationella behöriga myndigheterna har ett nära samarbete i tillståndsförfarandet. Inkörsporten för alla ansökningar är alltid den nationella tillsynsmyndigheten i det land där enheten kommer att vara lokaliserad, och alla ansökningar bedöms därefter av ECB.

Hur fungerar tillståndsförfarandet i praktiken i euroområdet?

Tillståndsförfarandet för kreditinstitut etablerade i euroområdet genomförs gemensamt av ECB och den nationella tillsynsmyndigheten i det land där sökanden är lokaliserad. Detta ”gemensamma förfarande” börjar tekniskt sett med att ett institut kontaktar sin nationella behöriga myndighet. Detta är inkörsporten för alla tillståndsförfarande. Det gemensamma förfarandet avslutas med ECB:s beslutsfattande. ECB och nationella behöriga myndigheter för ett nära samarbete för att säkerställa ett konsekvent, effektivt och grundligt tillvägagångssätt.

Vad behöver banker bevisa för att få tillstånd?

Enheter som vill bli bank måste visa att de kan uppfylla kraven i EU-lagstiftning och i nationell lagstiftning (artikel 8 till 14 i kapitalkravsdirektivet – CRD IV). Tillståndskrav omfattar en mängd olika områden, bl.a. följande: vilken mängd kapital som ska hållas, lämplighet hos aktieägare och medlemmar i ledningsorgan, lämplighet för enhetens affärsverksamhet (beskrivet i verksamhetsplanen), ramverket för styrning, interna kontroller och riskhantering. Tillståndsansökningar bedöms på grundval av tillämpliga krav samt på grundval av det övergripande ramverket för tillsyn av kreditinstitut. Detta ramverk omfattar t.ex. en bedömning av huruvida den sökandes planerade aktiviteter och affärsmodell inbegriper huvudsaklig bankverksamhet som att ta emot insättningar och bevilja krediter och om det övergripande ramverket för tillsyn av kreditinstitut är det mest korrekta och lämpliga ramverket för den avsedda verksamheten. Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat utkast för tekniska tillsynsstandarder med en omfattande lista på vilken information som ska lämnas vid ansökan. Varje tillståndsansökan bedöms i detalj från fall till fall och bedömningen står i proportion till den ansökande enhetens systemviktighet och prognosticerade riskprofil.

Hur många banktillstånd har beviljats sedan ECB:s banktillsyn startades?

Sedan början av den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) i november 2014 har ECB fattat 51 beslut, inbegripet både nya tillstånd och utvidgande av befintliga tillstånd.

Hittills har ECB inte fattat negativa beslut. Detta kan hänföras till att tidiga tillsynssignaler om risk för ett negativt beslut vanligtvis leder till att tillståndsansökan dras tillbaka.

Vad är nytt i del 2 av vägledningen?

ECB publicerade sin vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar (”vägledningen”) i mars 2018. I vägledningen beskrivs allmänna principer om tillstånd gällande omfattningen av krav för tillståndsgivning och bedömningen av tillståndsansökningar. Dessa allmänna principer om tillstånd tillämpas också i hela del 2 med särskild vägledning om ECB:s tillsynsförväntningar avseende kapitalkrav och verksamhetsplan av en bank som nyligen fått tillstånd.

Är vägledningen rättslig bindande?

Syftet med del 2 är liksom den tidigare publicerade vägledningen att öka transparensen för potentiella sökande och att öka deras förståelse för det förfarande och de kriterier som tillämpas av ECB vid bedömning av tillståndsansökningar. Denna transparens har också till syfte att underlätta ansökningsprocessen. Vägledningen är inte ett rättsligt bindande dokument utan utgör ett praktiskt verktyg i tillståndsprocessen för att säkerställa att förfarandet och bedömningen går effektivt och smidigt.

Vad betraktas vid utvärdering av kapitalbehov?

Som del av tillståndsansökan utvärderar tillsynsmyndigheter det ansökande kreditinstitutets kapital avseende storlek, kvalitet, ursprung och sammansättning. Vid bedömningen av kapitalbehov beaktas både situationen då tillståndet utfärdas och beräknat kapitalbehov under en viss framtida period.

I vilka fall utvärderar ECB sökandens kapitalbehov?

ECB utvärderar kapitalbehov oavsett om ansökningen gäller inledande tillstånd, tillstånd i samband med fusioner eller förvärv, brobanker eller utvidgning av ett befintligt tillstånd.

Tillämpar nationella behöriga myndigheter likadana kriterier under utvärderingen av kapitalbehov?

Sedan starten av SSM har ECB och nationella behöriga myndigheter fört nära samarbete om gemensam praxis och policy. Detta samarbete syftar till att säkerställa att alla tillståndsansökningar behandlas på samma vis i hela euroområdet från första början av interaktionsprocessen.

Vid beviljande av banktillstånd tillämpar ECB all relevant EU-lagstiftning och den nationella lagstiftning som införlivar tillståndskraven i CRD IV. EU:s minsta rättsliga krav kan ha införlivats på olika sätt i nationell lagstiftning. Detta kan leda till skillnader mellan euroländer särskilt gällande minimibelopp på startkapitalkrav. För att uppnå en harmoniserad SSM-metod använder ECB det handlingsutrymme som ges genom nationell valfrihet i de deltagande medlemsstaternas lagstiftning.

Vad betraktas vid bedömning av affärsplaner?

Viktigaste frågor innefattar affärsmodellen, och därmed sammanhängande risker, kreditinstitutets situation i den ekonomiska kontexten och företagsmiljö, dess finansiella framtidsbedömningar, klarhet och tydlighet i organisationsstrukturen, företagsstyrning, interna kontroll- och rikshanteringssystem samt IT-infrastruktur. Tillsynsmyndigheter kan ifrågasätta erhållen information för att testa de antaganden som utgör basen för affärsplanen.

Innebär publiceringen av dessa vägledningar att befintliga banker behöver lämna in en ny ansökan?

Nej. Den information som ges i vägledningen vid tillståndsansökningar och i del 2 är inriktad på ansökningar för nya eller utvidgade tillstånd. Således kommer det inte att leda till nya bedömningar av redan beviljade tillstånd. Tillsynsmyndigheterna övervakar löpande att auktoriserade banker efterlever de krav som presenteras i vägledningarna.

Finns det något speciellt förfarande för banker som flyttar till euroområdet som resultat av Brexit?

Banker som flyttar till euroområdet måste visa på att de uppfyller relevant EU-lagstiftning och nationell lagstiftning samt även alla tillsynsstandarder. Allmänna krav och väletablerade gemensamma förfaranden förblir oförändrade. I många fall medför en flytt att ett tillstånd ska beviljas och/eller andra typer av tillsynsbeslut. Banker som flyttar förväntas bl.a. bedriva en reell operativ verksamhet, ha tillräckligt med personal, vara operativt oberoende och implementera en adekvat lokal riskhantering. Särskild uppmärksamhet kommer att fästas vid hur banker planerar att överföra sin verksamhet till euroområdet och hur de ämnar säkerställa att etablering av lokal kompetens kan hålla jämna steg med denna överföringssprocess. Varje ansökan kommer att behandlas i enlighet med det befintliga tillståndsförfarandet. Inget specifikt förfarande har upprättats för banker som flyttar som resultat av Brexit. För Brexit-relaterade frågor finns mer information på en särskild sida på ECB:s webbplats för banktillsyn.