Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Viešos konsultacijos dėl Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovo 2 dalies

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra bankas? Ir kodėl bankams reikalingos licencijos?

Bankas (arba kredito įstaiga – tokia sąvoka vartojama Kapitalo reikalavimų reglamente (KRR)) yra įmonė, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita. Ši veikla reguliuojama siekiant apsaugoti visuomenę ir didinti jos pasitikėjimą finansų sistema. Licencijavimu užtikrinama, kad į rinką nepatektų įmonės, kurios galėtų kelti grėsmę finansų sistemos stabilumui, ir kad į rinką atėjusios įmonės atitiktų bent minimalius saugumo standartus, t. y. būtų laikomos pakankamai stipriomis. Be to, išduodant licencijas užtikrinama, kad įmonės atitiktų visus taikomus nacionalinės ir Europos teisės aktų reikalavimus.

Europos Centrinis Bankas (ECB) yra vienintelė institucija, turinti įgaliojimus išduoti bankų licencijas euro zonoje. Visi bankų veikla siekiantys užsiimti subjektai, nepriklausomai nuo to, ar jie bus svarbios (tiesiogiai prižiūrimos ECB), ar mažiau svarbios įstaigos (tiesiogiai prižiūrimos nacionalinių kompetentingų institucijų (NKI)), privalo turėti ECB išduotą licenciją. ECB išduoda licencijas glaudžiai bendradarbiaudamas su NKI. Paraiškos pirmiausia teikiamos tos šalies, kurioje subjektas vykdys veiklą, NKI, o vėliau visas paraiškas įvertina ECB.

Kaip euro zonoje licencijavimo procesas vyksta praktiškai?

Euro zonoje steigiamų kredito įstaigų licencijavimo procedūras kartu vykdo ECB ir tos valstybės narės, kurioje paraiškos teikėjas registruotas, NKI. Techniškai tokia bendra procedūra prasideda, kai įstaiga pateikia paraišką savo šalies NKI, ir baigiasi, kai ECB priima sprendimą. Tačiau ECB ir NKI nuo pat pradžios glaudžiai bendradarbiauja, kad užtikrintų nuoseklų, veiksmingą ir nuodugnų paraiškos vertinimą.

Ką bankai turi padaryti, kad gautų licenciją?

Bankų veikla siekiantys užsiimti subjektai privalo įrodyti, kad gali tenkinti ES ir nacionalinės teisės aktų reikalavimus (išdėstytus Kapitalo reikalavimų direktyvos (KRD IV) 8–14 straipsniuose). Licencijavimo reikalavimai taikomi įvairioms sritims, pavyzdžiui, privalomo kapitalo dydžiui, akcininkų ir valdymo organų narių tinkamumui, subjekto veiklos tinkamumui (vertinamam pagal jo verslo planą, vidaus valdymo struktūrą, vidaus kontrolės sistemas, rizikos valdymą ir t. t). Paraiškos gauti licenciją vertinamos remiantis nustatytais reikalavimais ir bendra kredito įstaigų priežiūros prudencine sistema. Pagal šią sistemą vertinama, ar, pavyzdžiui, į pareiškėjo planuojamą veiklą ir verslo modelį įtraukta pagrindinė bankų veikla, t. y. indėlių priėmimas ir paskolų išdavimas, ir ar tikrai bendra kredito įstaigų prudencinė sistema yra teisingiausiais ir tinkamiausias pagrindas jo planuojamai veiklai. Europos bankininkystės institucija (EBI) paskelbė techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame išsamiai nurodyta, kokią informaciją turi pateikti paraiškų teikėjai. Kiekviena paraiška gauti licenciją vertinama atskirai. Vadovaujantis proporcingumo principu, atsižvelgiama į numatomą subjekto sisteminę svarbą ir prognozuojamą rizikos profilį.

Kiek bankų licencijų išdavėte nuo ECB Bankų priežiūros veiklos pradžios?

Nuo 2014 m. lapkričio mėn., kai pradėjo veikti Bendras priežiūros mechanizmas (BPM), ECB priėmė sprendimus dėl 51 licencijos, įskaitant naujas licencijas ir esamų licencijų išplėtimą.

Neigiamų sprendimų ECB kol kas nėra priėmęs. Tai galima paaiškinti tuo, kad priežiūros institucijos iš anksto įspėja paraiškos teikėją, kad licencija jam gali būti nesuteikta, todėl tokie paraiškų teikėjai paprastai paraiškas atsiima.

Kas naujo nustatyta Vadovo 2 dalyje?

2018 m. kovo mėn. ECB paskelbė Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovą („Licencijavimo vadovą“). Vadove išdėstyti bendrieji licencijavimo principai, susiję su reikalavimo gauti licenciją taikymo apimtimi ir paraiškų gauti licenciją vertinimu. Šie bendrieji licencijavimo principai taikomi ir 2 daliai. 2 dalyje pateikiamos konkrečios gairės dėl ECB priežiūrinių lūkesčių dėl naujai licencijuojamo banko privalomo turėti kapitalo ir veiklos programos.

Ar Vadovas teisiškai privalomas?

Kaip ir anksčiau paskelbto Licencijavimo vadovo, taip ir jo 2 dalies paskirtis – suteikti potencialiems paraiškų teikėjams kuo daugiau informacijos ir padėti jiems geriau suprasti ECB taikomą paraiškų gauti licenciją vertinimo tvarką ir kriterijus. Tai turėtų palengvinti paraiškų teikimo procesą. Tačiau Licencijavimo vadovas nėra teisiškai privalomas; jis parengtas kaip paraiškų teikėjams ir visiems kitiems licencijavimo procese dalyvaujantiems subjektams skirta praktinė pagalbinė priemonė, kuria siekiama užtikrinti visos procedūros ir vertinimo sklandumą ir veiksmingumą.

Į ką kreipiate dėmesį, kai vertinate kapitalo poreikius?

Nagrinėdamos paraiškas gauti licenciją, priežiūros institucijos vertina paraišką teikiančios kredito įstaigos kapitalo dydį, kokybę, kilmę ir sudėtį. Kapitalo poreikis vertinamas atsižvelgiant į paraiškos nagrinėjimo metu esamą padėtį, taip pat į tam tikru metu ateityje prognozuojamą kapitalo poreikį.

Kokiais atvejais ECB vertina kapitalo poreikius?

ECB kapitalo poreikius vertina visada, nepriklausomai nuo to, ar paraiška teikiama dėl pirminės licencijos, dėl licencijos įvykdžius bankų sujungimo ar įsigijimo sandorį, dėl licencijos steigiamam laikinam bankui ar dėl esamos kredito įstaigos licencijos išplėtimo.

Ar nacionalinės kompetentingos institucijos kapitalo poreikius vertina pagal panašius kriterijus?

Nuo pat BPM veikimo pradžios ECB ir NKI gaudžiai bendradarbiauja ir kartu formuoja bendrą praktiką ir politiką. Šis bendradarbiavimas padeda užtikrinti, kad visos paraiškos gauti licenciją nuo pat pirmo kontakto su paraiškos teikėju būtų tvarkomos vienodai visoje euro zonoje.

Išduodamas banko licenciją, ECB taiko visą atitinkamą Sąjungos teisę, taip pat KRD IV nuostatas įgyvendinančius nacionalinės teisės aktus, kuriuose nustatyti licencijavimo reikalavimai. Pažymėtina ir tai, kad ES teisės aktuose nustatyti minimalieji reikalavimai į nacionalinę teisę galėjo būti perkelti nevienodai, todėl tarp euro zonos šalių galėjo atsirasti skirtumų, ypač dėl to, kokio dydžio pradinį kapitalą steigiama kredito įstaiga privalo turėti. Norėdamas užtikrinti vienodą reikalavimų taikymą visame BPM, ECB stengiasi šiuos skirtumus sumažinti pasinaudodamas BPM dalyvaujančių valstybių narių įstatymuose numatytomis galimybėmis veikti savo nuožiūra.

Į ką kreipiate dėmesį, kai vertinate verslo planus?

Pagrindiniai aspektai – tai verslo modelis ir su juo susijusios rizikos profilis, kredito įstaigos padėtis ekonomikos kontekste ir jos verslo aplinka, įstaigos finansinės prognozės, organizacinės struktūros aiškumas ir veiksmingumas, bendrojo vidaus valdymo tvarka, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemos bei IT infrastruktūra. Priežiūros institucijos gali kritiškai įvertinti pateiktą informaciją ir tikrinti prielaidas, kuriomis pagrįstas įstaigos verslo planas.

Ar šių vadovų paskelbimas reiškia, kad jau veikiantys bankai turi iš naujo gauti licenciją?

Ne. Licencijavimo vadove ir jo 2 dalyje pateiktomis gairėmis vadovaujamasi vertinant paraiškas dėl naujų licencijų ar jų išplėtimų. Taigi, jau išduoti veiklos leidimai nebus vertinami iš naujo. Priežiūros institucijos nuolat stebi, ar leidimus gavę bankai laikosi vadovuose išdėstytų reikalavimų.

Ar bankams, kurie dėl Brexit persikelia į euro zoną, numatyta speciali procedūra?

Į euro zoną persikeliantys bankai turės įrodyti, kad jie tenkina atitinkamų ES ir nacionalinės teisės aktų nuostatas ir atitinka visus priežiūros standartus. Jokie bendrieji reikalavimai ir nusistovėjusios bendros procedūros dėl Brexit nesikeičia. Daugeliu atvejų po persikėlimo reikės priimti sprendimus dėl naujos licencijos išdavimo ir (arba) kitokius priežiūrinius sprendimus. Persikeliantys bankai turi, be kita ko, vykdyti realią veiklą, turėti pakankamai darbuotojų, vykdyti veiklą nepriklausoma ir tinkamai valdyti savo riziką. Žinoma, ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kaip bankai planuoja perkelti savo veiklą į euro zoną ir kaip jie užtikrins, kad laiku spėtų suformuoti vietos pajėgumus. Kiekviena paraiška bus tvarkoma laikantis esamos leidimų išdavimo tvarkos. Dėl Brexit persikeliantiems bankams nenumatyta jokių atskirų procedūrų. Daugiau informacijos su Brexit susijusiais klausimais rasite atitinkamuose bankų priežiūrai skirtos ECB interneto svetainės puslapiuose.