Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Verejná konzultácia o druhej časti všeobecných zásad hodnotenia žiadostí o udelenie licencie

Najčastejšie otázky

Čo je to banka? A prečo banka potrebuje licenciu?

Banka (resp. „úverová inštitúcia“, podľa terminológie nariadenia o kapitálových požiadavkách) je podnikateľský subjekt, ktorý prijíma vklady a iné návratné zdroje od verejnosti a poskytuje úvery na vlastný účet. V záujme ochrany verejnosti a zvyšovania jej dôvery vo finančný systém sú tieto činnosti regulované. Vďaka povinnosti získať bankovú licenciu na trh nemôžu vstúpiť inštitúcie, ktoré by mohli ohroziť stabilitu finančného systému. Udeľovanie licencií zároveň zabezpečuje, aby inštitúcie, ktoré prístup na trh získajú, spĺňali minimálne bezpečnostné štandardy a dali sa tak považovať za dostatočne stabilné. Udelenie licencie je zároveň zárukou toho, že inštitúcie spĺňajú všetky platné požiadavky stanovené v právnych predpisoch EÚ a príslušných krajín.

Európska centrálna banka (ECB) má výhradnú právomoc udeľovať bankové licencie v eurozóne. Každý subjekt, ktorý sa chce stať bankou, musí získať licenciu od ECB, bez ohľadu na to, či pôjde o významnú inštitúciu (pod priamym dohľadom ECB) alebo menej významnú inštitúciu (pod priamym dohľadom príslušných vnútroštátnych orgánov), pričom ECB a príslušné vnútroštátne orgány v rámci licenčného konania úzko spolupracujú. Žiadosti o udelenie licencie sa vždy podávajú príslušnému vnútroštátnemu orgánu krajiny, v ktorej sa subjekt má nachádzať. Následne všetky žiadosti posudzuje ECB.

Ako licenčné konanie v eurozóne funguje v praxi?

V prípade úverových inštitúcií zriadených v eurozóne licenčné konanie vedie ECB spolu s príslušným vnútroštátnym orgánom členského štátu, v ktorom sa subjekt nachádza. Tento „spoločný postup“ sa technicky začína tým, že sa inštitúcia obráti na príslušný vnútroštátny orgán, ktorý je vstupným bodom všetkých licenčných konaní, a končí sa prijatím rozhodnutia ECB. V záujme konzistentného, účinného a dôkladného postupu však ECB a príslušný vnútroštátny orgán od začiatku úzko spolupracujú.

Aké predpoklady musia banky na získanie licencie splniť?

Subjekty, ktoré sa chcú stať bankami, musia preukázať schopnosť dodržiavať požiadavky práva EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov (články 8 až 14 smernice o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Directive – CRD IV)). Licenčné kritériá sa vzťahujú na viacero oblastí vrátane výšky kapitálu, vhodnosti akcionárov a členov riadiacich orgánov, primeranosti podnikateľskej činnosti subjektu premietnutej do podnikateľského plánu, rámca podnikového riadenia, interných kontrolných mechanizmov, riadenia rizík atď. Žiadosti o udelenie licencie sa hodnotia na základe platných požiadaviek, ako aj na základe celkového rámca dohľadu nad obozretným podnikaním úverových inštitúcií. Súčasťou tohto rámca je okrem iného posudzovanie toho, či plánovaná činnosť a obchodný model žiadateľa zahŕňajú základné bankové činnosti prijímania vkladov a poskytovania úverov a či je celkový rámec pre obozretné podnikanie úverových inštitúcií tým najsprávnejším a najvhodnejším rámcom vzhľadom na plánované činnosti. Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) vydal návrh regulačných technických predpisov s uceleným zoznamom informácií, ktoré majú žiadatelia predkladať. Všetky žiadosti o udelenie licencie sa posudzujú individuálne, pričom ich hodnotenie je úmerné predpokladanej systémovej dôležitosti subjektu a jeho očakávanému rizikovému profilu.

Koľko bankových licencií ste udelili od začiatku bankového dohľadu ECB?

Od začiatku pôsobenia jednotného mechanizmu dohľadu v novembri 2014 prebehlo 52 licenčných konaní, v ktorých bolo prijaté rozhodnutie ECB, či už o udelení novej licencie alebo rozšírení platnej licencie.

ECB doteraz neprijala žiadne záporné rozhodnutie. Dôvodom je skutočnosť, že žiadatelia v reakcii na včasné signály orgánov dohľadu o riziku prijatia záporného rozhodnutia žiadosť zvyčajne stiahnu.

Čo nové prináša druhá časť všeobecných zásad?

ECB zverejnila všeobecné zásady hodnotenia žiadostí o udelenie licencie (všeobecné zásady udeľovania licencií) v marci 2018. Tento dokument uvádza všeobecné zásady udeľovania licencií vo vzťahu k rozsahu licenčnej povinnosti a hodnoteniu žiadostí o udelenie licencie. Tieto všeobecné zásady sú zohľadnené aj v druhej časti. Druhá časť konkretizuje očakávania bankového dohľadu ECB vo vzťahu k požadovanému kapitálu banky s novoudelenou licenciou a jej plánu činnosti.

Sú tieto všeobecné zásady právne záväzné?

Podobne ako v prípade už zverejnených všeobecných zásad udeľovania licencií je účelom druhej časti zvýšiť mieru transparentnosti pre potenciálnych žiadateľov a bližšie ich oboznámiť s postupom a kritériami, ktoré ECB pri posudzovaní žiadostí o udelenie licencie uplatňuje. Transparentnosť podmienok má zároveň uľahčiť proces podávania žiadostí. Všeobecné zásady udeľovania licencií však nie sú právne záväzné. Slúžia ako praktická pomôcka pre žiadateľov a všetky subjekty zapojené do povoľovacieho procesu s cieľom zabezpečiť plynulý a účinný priebeh konania a hodnotenia.

Na čo sa prihliada pri hodnotení kapitálových potrieb?

V rámci posudzovania žiadostí o udelenie licencie orgány dohľadu vyhodnocujú výšku, kvalitu, pôvod a zloženie kapitálu žiadajúcej úverovej inštitúcie. Pri vyhodnocovaní kapitálových potrieb sa zohľadňuje situácia v čase udelenia povolenia, ako aj prognózy kapitálových potrieb v priebehu stanoveného budúceho obdobia.

V ktorých prípadoch ECB vyhodnocuje kapitálové potreby?

ECB vyhodnocuje kapitálové potreby bez ohľadu na to, či ide o udelenie prvotnej licencie, povolenie v kontexte fúzie či akvizície, žiadosť preklenovacej banky alebo rozšírenie rozsahu licencie existujúcej inštitúcie.

Uplatňujú príslušné vnútroštátne orgány pri vyhodnocovaní kapitálových potrieb podobné kritériá?

ECB a príslušné vnútroštátne orgány už od začiatku pôsobenia SSM úzko spolupracujú s cieľom zaviesť spoločné postupy a pravidlá. Cieľom ich spolupráce je zabezpečiť rovnaké hodnotenie žiadostí o udelenie licencie v celej eurozóne od úplného začiatku procesu interakcie so žiadateľom.

Pri schvaľovaní bankových licencií ECB uplatňuje všetky príslušné právne predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy transponujúce smernicu CRD, ktoré stanovujú licenčné kritériá. Keďže však minimálne právne požiadavky EÚ mohli byť do vnútroštátneho práva transponované rôznymi spôsobmi, výsledkom môžu byť určité odlišnosti medzi jednotlivými krajinami eurozóny, predovšetkým pokiaľ ide o minimálnu požadovanú úroveň počiatočného kapitálu. V záujme harmonizovaného postupu v rámci celého SSM ECB využíva priestor daný vnútroštátnymi právomocami stanovenými v právnych predpisoch zúčastnených členských štátov, v dôsledku čoho dochádza k vyrovnávaniu týchto rozdielov.

Na čo sa prihliada pri hodnotení podnikateľských plánov?

Predmetom záujmu je najmä o obchodný model a súvisiaci rizikový profil, situácia úverovej inštitúcie v ekonomickom kontexte a podnikateľskom prostredí, jej finančné prognózy, prehľadnosť a účinnosť jej organizačnej štruktúry, jej mechanizmy riadenia, rámec internej kontroly a riadenia rizík a IT infraštruktúra. V záujme otestovania predpokladov, ktoré tvoria základ podnikateľského plánu, môžu orgány dohľadu overovať predložené informácie.

Znamená vydanie týchto všeobecných zásad, že existujúce banky budú musieť o licenciu požiadať znova?

Nie. Informácie uvedené vo všeobecných zásadách udeľovania licencií a ich druhej časti sa vzťahujú len na žiadosti o udelenie nových, resp. rozšírenie platných licencií, takže už udelené povolenia na výkon činnosti sa znova prehodnocovať nebudú. Dodržiavanie požiadaviek stanovených vo všeobecných zásadách zo strany bánk s platným povolením na výkon činnosti je predmetom priebežného monitorovania orgánov dohľadu.

Platí pre banky, ktoré sa v dôsledku Brexitu sťahujú do eurozóny, osobitný postup?

Banky, ktoré sa premiestňujú do eurozóny, musia preukázať súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi predpismi, ako aj so všetkými štandardmi bankového dohľadu. Všeobecné požiadavky a zavedený proces uplatňovania spoločných postupov zostávajú aj v kontexte Brexitu nezmenené. V mnohých prípadoch bude podmienkou relokácie udelenie licencie a/alebo iný druh dohľadového rozhodnutia. Od bánk, ktoré sa premiestňujú, sa okrem iného očakáva vykonávanie skutočných prevádzkových činností, dostatočné personálne vybavenie, prevádzková nezávislosť a zavedenie primeraného lokálneho riadenia rizík. Osobitná pozornosť sa samozrejme bude venovať aj tomu, ako banky plánujú premiestniť svoje činnosti do eurozóny a ako zabezpečia zosúladenie tempa tvorby miestnych kapacít s tempom premiestňovania činností. Naďalej platí, že každá žiadosť sa bude posudzovať v súlade s existujúcim postupom povoľovacieho konania. Pre banky, ktoré sa sťahujú v dôsledku Brexitu, žiadny osobitný postup stanovený nebol. Viac informácií o otázkach súvisiacich s Brexitom sa nachádza na stránke bankového dohľadu ECB.

Whistleblowing