Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Offentligt samråd om utkastet till vägledning för lämplighetsbedömningar

Detta samråd ger intresserade parter möjlighet att kommentera utkastet till vägledningen om lämplighetsbedömningar.

Sista datum för inlämning av kommentarer: midnatt centraleuropeisk tid (CET) den 20 januari 2017.

Endast kommentarer som inkommer inom denna tidsfrist kommer att beaktas.

Utkast till vägledning för lämplighetsbedömningar

I detta utkast till vägledning förklaras hur ECB:s banktillsyn utvärderar en sökandes kvalifikationer, kunnande och ställning avseende en befattning i en banks styrelse, t.ex. som verkställande direktör eller ledamot i ledningsorganet.

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 20 januari 2017.

Endast kommentarer som inkommer inom denna tidsfrist kommer att beaktas.

Inlämning av kommentarer

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 20 januari 2017 i detta formulär:

Formulär för offentligt samråd

Relevanta exempel eller uppgifter får lämnas när så är lämpligt.

I kapitel 1–4 och 7–8 i utkastet till vägledning för lämplighetsbedömningar beskrivs de befogenheter, krav och förfaranden som fastställs i kapitalkravsdirektivet IV (CRD IV), SSM-förordningen och ramförordningen om SSM som har utfärdats av europeiska lagstiftande organ (Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska centralbanken). Dessa rättsakter är inte föremålet för detta samråd.

Kommentarer per e-post:

Skicka kommentarer till: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vänligen ange: “Public consultation on a draft guide to fit and proper assessments” i ärenderaden.

Kommentarer per post:

Skicka kommentarer till:

Europeiska centralbankenSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on a draft guide to fit and proper assessments”
60640 Frankfurt am Main
Tyskland

Offentliggörande av kommentarer

När samrådsperioden har avslutats kommer alla kommentarer att offentliggöras på denna webbplats tillsammans med ett feedbackdokument. För närmare information om hur dina personuppgifter och kommentarer kommer att hanteras, se Integritetspolicy:

Integritetspolicy
Offentlig utfrågning

ECB kommer att hålla en offentlig utfrågning i sina lokaler i Frankfurt am Main den 13 januari 2017.

Den består av en presentation som följs av en frågestund på engelska.

Under utfrågningen kan frågor skickas till en adress, som kort dessförinnan offentliggörs på denna webbsida.

Program
Webbsändning
Dokument
Visselblåsning