Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB:s vägledning klargör tillsynskriterier och förfarande för fastställande av lämpligheten hos ledamöterna i bankers styrelser

15 maj 2017
  • ECB publicerar vägledning för lämplighetsbedömningar
  • Vägledningen klargör kriterier och förfarande för fastställande av lämpligheten hos ledamöterna i bankers styrelser
  • Offentliggörandet markerar slutet på ett offentligt samråd

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag ECB:s vägledning för lämplighetsbedömningar. I vägledningen förklaras hur ECB:s banktillsyn säkerställer en konsekvent tillämpning av lämplighetskriterierna i syfte att etablera en gemensam tillsynspraxis för bedömning av kvalifikationer, färdigheter och ställning avseende en sökande till en plats i en banks styrelse, t.ex. som verkställande direktör eller icke verkställande ledamot. Detta förstärker också transparensen i ECB:s banktillsyns bedömningskriterier och dess tillsynspraxis och förfaranden.

Offentliggörandet markerar slutet på ett offentligt samråd, som bl.a. resulterade i att vägledningen ger ytterligare klargörande av vilken erfarenhet och vilket tidsåtagande som erfordras av styrelseledamöter samt mer ingående förklaringar om potentiella intressekonflikter.

För att säkerställa stabilitet i såväl bankers styrelser som för hela banksystemet är det av avgörande betydelse att säkerställa hög kvalitet på den högsta ledningen. Bankerna har huvudansvaret för detta men det är upp till ECB:s banktillsyn att bedöma om bankerna uppfyller de regler som syftar till att säkra en god förvaltning, inbegripet lämplighetskrav för styrelseledamöter. Publiceringen av vägledningen kommer att hjälpa bankerna att följa ECB:s banktillsynspolicy och bättre förstå dess bedömningsprocesser.

I sina lämplighetsbedömningar tillämpar ECB:s banktillsyn gällande EU-lagstiftning och dess införlivande i den nationella lagstiftningen i de 19 euroländerna. I de fall där EU:s lagstiftning lämnar utrymme för hur den införlivas kan det fortsätta finnas nationella skillnader. Samtidigt som skillnaderna respekteras strävar vägledningen efter att harmonisera tillsynspraxis för lämplighetsbedömningar.

ECB och Europeiska bankmyndigheten (EBA) har haft ett nära samarbete vid utarbetandet av ECB:s vägledning och under samrådsförfarandet. Vägledningen är i linje med utkastet till EBA:s och ESMA:s (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare, som varit föremål för ett offentligt samråd under ledning av EBA. Eventuella ändringar i dessa riktlinjer som resultat av detta samråd kan leda till ändringar i ECB:s banktillsyns policy, praxis och förfaranden och därefter till en översyn av ECB:s vägledning. Vägledningen är avsedd att vara ett praktiskt verktyg som kommer att uppdateras regelbundet för att spegla nya utvecklingar och erfarenheter.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning