Menu


Memorandá o porozumení

Banky pod priamym dohľadom ECB sú prostredníctvom dcérskych spoločností a pobočiek vo veľkej miere prítomné v krajinách, ktoré nie sú súčasťou európskeho bankového dohľadu. ECB s vnútroštátnymi a medzinárodnými orgánmi v EÚ i mimo nej nadväzuje memorandá o porozumení s cieľom vytvoriť stabilný rámec spolupráce v záujme koordinovaného dohľadu nad dohliadanými bankami a ich cezhraničnými dcérskymi spoločnosťami a pobočkami.

Memorandá o porozumení sa na tejto stránke zverejňujú až po získaní súhlasu príslušného partnerského orgánu.