Menu


Protokoły ustaleń

Wiele banków nadzorowanych bezpośrednio przez EBC ma jednostki zależne i oddziały w krajach, które nie uczestniczą w europejskim nadzorze bankowym. EBC negocjuje protokoły ustaleń z organami krajowymi i międzynarodowymi z UE i spoza niej, żeby ustanowić stabilne ramy współpracy umożliwiające skoordynowany nadzór nad bankami podlegającymi SSM oraz ich transgranicznymi spółkami zależnymi i oddziałami.

Protokoły są udostępniane na tej stronie po uzyskaniu zgody na publikację od organu partnerskiego.