Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB:s rättsliga ram

Som EU-institution bedriver Europeiska centralbanken (ECB) sin verksamhet enligt tydligt formulerade regler, som anges i Europeiska unionens primärrätt (dvs. fördragen) och sekundärrätt (t.ex. förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden).

ECB:s allmänna mål och uppgifter fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. ECB har tilldelats banktillsynsuppgifter i enlighet med SSM-förordningen som även definierar ECB:s samarbete med nationella behöriga myndigheter i de EU-länder som deltar i den europeiska banktillsynen.

ECB utför sina tillsynsuppgifter i enlighet med europeisk banklagstiftning, särskilt kapitalkravsdirektivet och kapitalkravsförordningen. I dessa rättsakter specificeras de regler som banker måsta följa avseende exempelvis kapital, riskhantering eller styrning samt motsvarande befogenheter för tillsynsmyndigheterna. Dessa regler kompletteras av detaljerade tekniska standarder som har tagits fram av Europeiska bankmyndigheten.

EU-banklagstiftning

Digital sammanställning över rättsakter

ECB har upprättat en sammanställning över relevanta unionsrättsakter om banktillsyn. De finns på engelska samt på alla officiella EU-språk via hyperlänkar till EUR-Lex-portalen.

Utforska de tre volymerna här:

Sammanställningen uppdateras regelbundet.

(Senast uppdaterat: 21 december 2023)

ECB:s rättsakter

ECB antar även egna rättsliga instrument för att uppfylla sitt tillsynsuppdrag. Dessa innefattar följande:

Förordningar

Särskilt viktig är ramförordningen om SSM, som fastställer institutionella relationer och förfaranden inom europeisk banktillsyn. I andra ECB-förordningar specificeras hur ECB använder alternativ och handlingsutrymme enligt europeisk banklagstiftning, eller inför vissa ytterligare skyldigheter för banker under tillsyn, t.ex. betalning av tillsynsavgifter.

Beslut utan adressat

Dessa beslut kan användas för att implementera specifika bestämmelser i europeisk banklagstiftning, t.ex. om tillsynsbehandling av vinster. De kan även specificera vissa interna ECB-förfaranden, som delegering av beslutsbefogenheter avseende tillsynsbeslut.

Beslut riktade till individuella banker

Sådana beslut kan användas för att ålägga skyldigheter på en bank eller godkänna en ansökan från en bank. De kan exempelvis vara beslut om erfordrat lagstadgade kapital eller tillstånd att använda en intern modell för beräkning av finansiella risker. Om ett beslut har negativa effekter för den bank till vilken det är riktat, har banken rätt att höras och begära administrativ omprövning av beslutet.

Riktlinjer och instruktioner

ECB får rikta dessa instrument till nationella tillsynsmyndigheter i euroländerna för att harmonisera tillsynsstrategierna i specifika frågor. ECB:s instruktioner kan också utfärdas till tillsynsmyndigheter i andra EU-länder som ingått nära tillsynssamarbete med ECB.

Tillsynsriktlinjer

Rekommendationer

ECB använder normalt rekommendationer för att harmonisera de nationella tillsynsmyndigheternas tillvägagångssätt i fråga om mindre betydande banker. De kan också tillhandahålla specifik tillsynsvägledning för betydande banker inom särskilda områden, t.ex. om deras hantering av utdelning.

Tillsynsrekommendationer

Yttranden

I sin rådgivande roll utfärdar ECB yttranden för att lämna synpunkter på föreslagna europeiska eller nationella rättsakter som rör banktillsyn.

Nationell rätt

Som banktillsynsmyndighet tillämpar ECB även relevanta bestämmelser i nationell rätt, som införlivar eller kompletterar EU-direktiv i banktillsynen.

Nationella tillsynsmyndigheter tillämpar samma rättsliga ramverk som ECB, kompletterad med egna stadgar och förfaranden enligt nationell rätt.

Ytterligare information om ECB:s tillsynsrättsakter

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning