Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Απαίτηση του Πυλώνα 2 (απαίτηση P2R)

Η απαίτηση του Πυλώνα 2 (απαίτηση P2R) είναι μια κεφαλαιακή απαίτηση συγκεκριμένη για κάθε τράπεζα που εφαρμόζεται επιπλέον της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (γνωστής ως Πυλώνας 1) και καλύπτει κινδύνους που υποεκτιμώνται ή δεν καλύπτονται από αυτήν. Η απαίτηση P2R είναι δεσμευτική και τυχόν παραβάσεις μπορούν να έχουν άμεσες νομικές συνέπειες για τις τράπεζες.

Η απαίτηση P2R καθορίζεται μέσω της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Το κεφάλαιο που η ΕΚΤ ζητεί από τις τράπεζες να διακρατούν σύμφωνα με τη SREP περιλαμβάνει επίσης τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 (κατευθύνσεις P2G), οι οποίες υποδεικνύουν στις τράπεζες το κατάλληλο επίπεδο κεφαλαίου που πρέπει να τηρούν ώστε να διαθέτουν επαρκή αποθέματα ασφαλείας για να αντεπεξέρχονται σε ακραίες καταστάσεις. Σε αντίθεση με την απαίτηση P2R, οι κατευθύνσεις P2G δεν είναι νομικά δεσμευτικές.

Σύμφωνα με τα άρθρα 431 παράγραφος 1, 433α παράγραφος 1 και 438 στοιχείο β) που εισάγει ο κανονισμός σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις ΙΙ (CRRΙΙ), τα μεγάλα ιδρύματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 146 του CRR) (όπως τροποποιήθηκε από τον CRRΙΙ) κοινοποιούν τις απαιτήσεις του Πυλώνα 2 (απαιτήσεις P2R) που τα αφορούν σε ετήσια βάση.

Το 2019, η ΕΚΤ συνέστησε στις σημαντικές τράπεζες να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης του ποσού και της σύνθεσης των αντίστοιχων απαιτήσεων P2R στο πλαίσιο των πρακτικών δημοσιοποίησης στοιχείων που εφαρμόζουν. Η ΕΚΤ ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή της να δημοσιεύσει τις συγκεντρωτικές απαιτήσεις P2R κάθε τράπεζας ή τραπεζικού ομίλου και κάλεσε τις τράπεζες που δεν έχουν ήδη κοινοποιήσει τις απαιτήσεις P2R τους να εγκρίνουν τη δημοσίευσή τους από την ΕΚΤ. Στις 28 Ιανουαρίου 2020 η ΕΚΤ δημοσίευσε για πρώτη φορά τις απαιτήσεις P2R για κάθε τράπεζα.

Στο πλαίσιο των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, στις 12 Μαρτίου 2020, η ΕΚΤ επέτρεψε στις τράπεζες να χρησιμοποιούν εν μέρει κεφαλαιακά μέσα που δεν είναι αποδεκτά ως κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1), για παράδειγμα τα πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Adiitional Tier 1 – AT1) και τα μέσα της κατηγορίας 2 (Tier 2 – T2), για να καλύψουν τις απαιτήσεις P2R. Από την ημερομηνία εφαρμογής αυτής της απόφασης, επιτράπηκε στα ιδρύματα να καλύπτουν τις απαιτήσεις CET1 του πυλώνα 2 με τουλάχιστον 56,25% του κεφαλαίου CET1 και τουλάχιστον 75% του κεφαλαίου T1.

Στο πλαίσιο των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, στις 12 Μαρτίου 2020, η ΕΚΤ επέτρεψε στις τράπεζες να χρησιμοποιούν εν μέρει κεφαλαιακά μέσα που δεν είναι αποδεκτά ως κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1), για παράδειγμα τα πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Adiitional Tier 1 – AT1) και τα μέσα της κατηγορίας 2 (Tier 2 – T2), για να καλύψουν τις απαιτήσεις του Πυλώνα 2 (P2R). Από την ημερομηνία εφαρμογής αυτής της απόφασης, επιτράπηκε στα ιδρύματα να καλύπτουν τις απαιτήσεις CET1 του πυλώνα 2 με τουλάχιστον 56,25% του κεφαλαίου CET1 και τουλάχιστον 75% του κεφαλαίου T1.

Για τον κύκλο της SREP 2020, στο πλαίσιο της Ρεαλιστικής προσέγγισης SREP, η ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει τις απαιτήσεις P2R των τραπεζών σταθερές το 2021, εκτός αν δικαιολογούνται τυχόν μεταβολές λόγω εξαιρετικών περιστάσεων που επηρεάζουν επιμέρους τράπεζες.

Στον πίνακα παρακάτω παρατίθενται τα ονόματα των σημαντικών τραπεζών και οι αντίστοιχες απαιτήσεις P2R για το 2020 και το 2021. Για κάθε κύκλο SREP, παρουσιάζεται το μέρος της απαίτησης P2R (λαμβανομένης υπόψη της απόφασης της ΕΚΤ της 12ης Μαρτίου 2020) που πρέπει να διακρατείται τουλάχιστον σε μορφή CET1. Οι τράπεζες των οποίων η απαίτηση P2R σημείωσε μεταβολή σε σχέση με τον κύκλο της SREP 2019 επικαιροποίησαν τη συναίνεσή τους για δημοσιοποίηση των απαιτήσεων P2R ενώ ζητήθηκε από τις τράπεζες που δεν καλύπτονταν από τον κύκλο της SREP 2019 να παράσχουν νέα συναίνεση.

Ο πίνακας επικαιροποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2021.

Αποτελέσματα P2R
Όνομα ιδρύματος P2R του 2019
που ισχύει το 2020
P2R του 2020
που ισχύει το 2021
Συνολικό
κεφάλαιο
από το οποίο
ελάχιστο CET1
(από 12.3.2020)
Συνολικό κεφάλαιο από το οποίο
ελάχιστο CET1
Aareal Bank AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AB SEB bankas 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
ABANCA Holding Financiero S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Abanka d.d. 3,50% 1,97% Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία
ABN AMRO Bank N.V. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
AIB Group plc 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 1,60% 0,90%
Alpha Bank AE 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
AS "SEB banka" 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AS SEB Pank 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
AS Swedbank 1,70% 0,96% 1,70% 0,96%
AXA Bank Belgium SA 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Banca Carige S.P.A. 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00% 1,69% 2,75% 1,55%
Banca Popolare di Sondrio, Societá Cooperativa per Azioni 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Banco BPM S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Comercial Portugués, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Santander, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30% 1,29% 2,30% 1,29%
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Bank of Ireland Group plc 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Bank of Valletta plc 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
Bankinter, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
Banque Degroof Petercam SA 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
Banque Internationale á Luxembourg S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Barclays Bank Ireland PLC 3% + max. (0,3% ή 100 εκατ. €) 1,69% 3% + max. (0,3% ή 100 εκατ. €) 1,69%
BAWAG Group AG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bayerische Landesbank 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Belfius Bank NV 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Biser Topco S.à.r.l. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
BNG Bank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
BNP Paribas S.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
BPCE S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
BPER Banca S.p.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement) 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
CaixaBank, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70% 1,52% 2,70% 1,52%
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Crédit Agricole S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
de Volksbank N.V. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
Deutsche Bank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Dexia SA 3,25% 1,83% Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Erste Group Bank AG 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Τράπεζα Eurobank Ergasias S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Goldman Sachs Bank Europe SE Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 3,00% 1,69%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
HASPA Finanzholding 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 3,20% 1,80% 3,20% 1,80%
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
HSBC France 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Ibercaja Banco, S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
ING Groep N.V. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
J.P. Morgan AG Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 3,25% 1,83%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
KBC Group NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
KBL European Private Bankers S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Kuntarahoitus Oyj 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Kutxabank, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
La Banque Postale 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Landesbank Baden-Württemberg 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Landesbank Berlin AG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Liberbank, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
LSF Nani Investments S.à.r.l. NOVO BANCO, S.A. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Luminor Bank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
MDB Group Limited 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
Morgan Stanley Europe Holding SE Δεν διατίθενται στοιχεία Δεν διατίθενται στοιχεία 2,75% 1,55%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Nordea Bank Abp 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
OP Osuuskunta 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
Raiffeisen Bank International AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
RCB Bank LTD 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
RCI Banque SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Sberbank Europe AG 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
SFIL S.A. 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Société Générale S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Swedbank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Swedbank, AB 1,80% 1,01% 1,80% 1,01%
Tatra banka, a.s. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
The Bank of New York Mellon SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
UBS Europe SE Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 2,50% 1,41%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
Unicaja Banco, S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
UniCredit S.p.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25% 1,27% Δεν διατίθενται στοιχεία Δεν διατίθενται στοιχεία
Volksbank Wien AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Volkswagen Bank GmbH 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Všeobecná úverová banka, a.s 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%

1 Η LSF Nani Investments S.à.r.l. είναι μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών στην ΕΕ, η οποία έχει ως έμμεση θυγατρική της τη Novo Banco, S.A. Η απαίτηση P2R εφαρμόζεται μόνο σε υποενοποιημένο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο της υποομάδας του οποίου η Novo Banco, S.A. είναι η μητρική επιχείρηση.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2019, η ΕΚΤ ασκούσε εποπτεία σε117 σημαντικά ιδρύματα. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο δελτίο Τύπου: ECB will directly supervise 117 banks in 2020 SSM. Από αυτά τα 117 σημαντικά ιδρύματα, 7 σημαντικά ιδρύματα δεν συμπεριλήφθηκαν στον κύκλο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης του 2019 για έναν από τους ακόλουθους λόγους: i) έγιναν σημαντικά ιδρύματα προς τα τέλη του 2019/αρχές του 2020 και γι΄ αυτό δεν λήφθηκε απόφαση SREP για το 2019 ή ii) έγιναν λιγότερο σημαντικά ιδρύματα στις αρχές του 2020.

Από την 1η Οκτωβρίου 2020, η ΕΚΤ ασκεί εποπτεία σε 113 σημαντικά ιδρύματα. Η ΕΚΤ άρχισε να ασκεί άμεση εποπτεία σε σημαντικές τράπεζες στη Βουλγαρία και την Κροατία μετά την καθιέρωση στενής συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας θα διενεργηθεί SREP το 2021.