Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Απαίτηση του Πυλώνα 2 (P2R)

Η απαίτηση του Πυλώνα 2 (Pillar 2 requirement – P2R) είναι μια κεφαλαιακή απαίτηση, συγκεκριμένη για κάθε τράπεζα, που εφαρμόζεται επιπλέον της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (γνωστής ως Πυλώνας 1) και καλύπτει κινδύνους που υποεκτιμώνται ή δεν καλύπτονται από την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση. Η απαίτηση P2R μιας τράπεζας καθορίζεται στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Η απαίτηση αυτή είναι νομικά δεσμευτική και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδρυμάτων, μπορεί να τους επιβληθούν εποπτικά μέτρα (μεταξύ άλλων, κυρώσεις).

Εκτός από τη συμμόρφωση με την απαίτηση P2R, τα ιδρύματα θα πρέπει επίσης να ακολουθούν τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 (Pillar 2 guidance – P2G) όπως ορίζονται από την ΕΚΤ. Οι κατευθύνσεις P2G μιας τράπεζας υποδεικνύουν το επίπεδο κεφαλαίου που αυτή θα πρέπει να διακρατεί για να μπορεί να αντιμετωπίζει χρηματοπιστωτικές πιέσεις. Σε αντίθεση με την απαίτηση P2R, οι κατευθύνσεις P2G δεν είναι νομικά δεσμευτικές, καθώς αντικατοπτρίζουν μόνο τις εποπτικές προσδοκίες.

Σύμφωνα με τα άρθρα 431 παράγραφος 1, 433α παράγραφος 1 και 438 στοιχείο β) του κανονισμού σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation – CRR), τα μεγάλα ιδρύματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 146 του CRR) πρέπει να κοινοποιούν τις απαιτήσεις P2R που τα αφορούν σε ετήσια βάση.

Το 2019, η ΕΚΤ συνέστησε στις σημαντικές τράπεζες να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης του μεγέθους και της σύνθεσης των αντίστοιχων απαιτήσεων P2R στο πλαίσιο των πρακτικών δημοσιοποίησης στοιχείων που εφαρμόζουν. Η ΕΚΤ ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή της να δημοσιεύσει τις συγκεντρωτικές απαιτήσεις P2R κάθε τράπεζας ή τραπεζικού ομίλου στους οποίους άσκησε εποπτεία και κάλεσε τις τράπεζες που δεν είχαν ήδη δημοσιοποιήσει τις απαιτήσεις P2R τους να εγκρίνουν τη δημοσίευσή τους από την ΕΚΤ.

Ως απάντηση στην πανδημία του κορωνοϊού, η ΕΚΤ ανακοίνωσε στις 12 Μαρτίου 2020 ότι θα επιτρεπόταν στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν –συμπληρωματικά με το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1)– πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 – AT1) και μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 2 (Tier 2 – T2), προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις P2R, βάσει των ρυθμίσεων του Πυλώνα 1. Έτσι, τα ιδρύματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέσα για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις P2R τους, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 56,25% του κεφαλαίου P2R ήταν CET1 και τουλάχιστον το 75% ήταν της κατηγορίας 1. Αυτοί οι κανόνες σχετικά με τη σύνθεση του κεφαλαίου P2R επρόκειτο να είχαν ήδη τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021 όταν θα ετίθετο σε ισχύ η CRD V (Οδηγία (ΕΕ) 2019/878), αλλά η εφαρμογή τους στην ουσία επισπεύθηκε με αυτήν την απόφαση.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα σημαντικά ιδρύματα στα οποία ασκούσε εποπτεία η ΕΚΤ και οι αντίστοιχες απαιτήσεις P2R για το 2019, το 2020 και το 2021. Για αυτόν τον κύκλο της SREP, η συναίνεση για τη δημοσίευση αυτών των πληροφοριών δόθηκε από όλες τις τράπεζες που αποτέλεσαν αντικείμενο απόφασης SREP 2021.

Ο πίνακας επικαιροποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2022.

Λήψη των δεδομένων

Απαίτηση του Πυλώνα 2
Επωνυμία του ιδρύματος P2R του 2019
που ισχύει το 2020
P2R του 2020
που ισχύει το 2021
P2R του 2021
που ισχύει το 2022
Σύνολο από το οποίο
ελάχιστο CET1
(από 12.3.2020)
Σύνολο από το οποίο
ελάχιστο CET1
Σύνολο από το οποίο
ελάχιστο CET1
Aareal Bank AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,75% 1,55%
AB SEB bankas 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
ABN AMRO Bank N.V. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Addiko Bank AG Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 3,25% 1,83%
Agri Europe Cyprus Limited Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 3,25% 1,83%
AIB Group plc 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,75% 1,55%
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 1,60% 0,90% 1,60% 0,90%
Αlpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
AS “Citadele banka” Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 2,50% 1,41%
AS "SEB banka" 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
AS SEB Pank 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
AXA Bank Belgium SA 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,25% 1,27%
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 3,25% 1,83%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00% 1,69% 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,77% 1,56%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Banco BPM S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Banco Comercial Português, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,50% 1,41%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,15% 1,21%
Banco Santander, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2,30% 1,29% 2,30% 1,29% 2,20% 1,24%
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,26% 1,83%
Bank of Ireland Group plc 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Bank of Valletta plc 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% 3,00% 1,69%
Bankinter, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68% 1,29% 0,73%
Banque Degroof Petercam SA 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,50% 1,41%
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,28% 0,72%
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
Barclays Bank Ireland PLC1 3% + 0,3%/100 εκατ. ευρώ (όποιο είναι υψηλότερο) 1,69% 3% + 0,3%/100 εκατ. ευρώ (όποιο είναι υψηλότερο) 1,69% Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία
BAWAG Group AG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bayerische Landesbank 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Belfius Banque SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,13% 1,20%
BFA Tenedora de Acciones S.A.U.2 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία
Biser Topco S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.) 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,30% 1,29%
BNG Bank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
BNP Paribas S.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70% 1,32% 0,74%
BPCE S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
BPER Banca S.p.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,30% 1,29%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement) 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,88% 1,06%
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75% 0,42% 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
CaixaBank, S.A.3 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,65% 0,93%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,50% 1,41%
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70% 1,52% 2,70% 1,52% 2,50% 1,41%
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,90% 1,07%
Crédit Agricole S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
de Volksbank N.V. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 3,00% 1,69%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25% 0,70% 1,25% 0,70% 2,50% 1,41%
Deutsche Bank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
DSK Bank AD4 Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 1,80% 1,01%
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,70% 0,96%
Erste Group Bank AG 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,75% 0,98%
Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Goldman Sachs Bank Europe SE Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,07% 1,16%
HASPA Finanzholding 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,25% 0,70%
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 3,20% 1,80% 3,20% 1,80% 3,45% 1,94%
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
HSBC Group in Continental Europe 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,24% 1,82%
Ibercaja Banco, S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,15% 1,21%
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,83% 1,59%
ING Groep N.V. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,79% 1,01%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,50% 0,84%
J.P. Morgan SE5 Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 3,25% 1,83% 2,75% 1,55%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.5 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
KBC Group NV 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,86% 1,05%
Kuntarahoitus Oyj 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Kutxabank, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
La Banque Postale 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Landesbank Baden-Württemberg6 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,83% 1,03%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Liberbank, S.A.7 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία
LP Group B.V. Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 3,90% 2,19%
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)8 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Luminor Holding AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,20% 1,24%
MDB Group Limited 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25% 0,70% 1,25% 0,70% 1,58% 0,89%
Morgan Stanley Europe Holding SE Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,75% 0,98%
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Nordea Bank Abp 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,60% 1,46%
OP Osuuskunta 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% 3,00% 1,69%
Quintet Private Bank (Europe) S.A.9 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,75% 1,55%
Raiffeisen Bank International AG 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,20% 1,24%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,10% 1,18%
RCB Bank LTD 3,50% 1,97% 3,50% 1,97% 3,50% 1,97%
RCI Banque SA9 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,01% 1,13%
Sberbank Europe AG 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
SFIL S.A. 0,75% 0,42% 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Société Générale S.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,12% 1,19%
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,40% 1,35%
Swedbank AS 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 1,80% 1,01%
“Swedbank” AS 1,70% 0,96% 1,70% 0,96% 1,80% 1,01%
“Swedbank”, AB 1,80% 1,01% 1,80% 1,01% 1,80% 1,01%
The Bank of New York Mellon SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
UBS Europe SE Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 2,50% 1,41% 2,25% 1,27%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50% 1,97% 3,50% 1,97% 3,60% 2,03%
Unicaja Banco, S.A.10 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία
UniCredit S.p.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Volksbank Wien AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Volkswagen Bank GmbH 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,25% 1,27%
  1. Λόγω του συνολικού χαρακτήρα της αξιολόγησης, η απόφαση SREP 2021 για την Barclays Bank Ireland PLC αναβλήθηκε.
  2. Η BFA Tenedora de Acciones S.A.U. έπαυσε να αποτελεί εποπτευόμενη οντότητα το 2021.
  3. Λόγω της συγχώνευσης της BFA Tenedora de Acciones S.A.U. με την CaixaBank, S.A. τον Μάρτιο του 2021, δεν πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση SREP για την CaixaBank, S.A. το 2021. Η απόφαση για την τροποποίηση των απαιτήσεων P2R στην παρούσα εφαρμόσιμη απόφαση που θεσπίζει τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας εκδόθηκε για την CaixaBank, S.A. τον Ιούνιο του 2021.
  4. Η απαίτηση P2R στο πλαίσιο της SREP για την DSK Bank AD εκδόθηκε στις 5 Μαΐου 2022.
  5. Από τις 24 Ιανουαρίου 2022, η J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. συγχωνεύθηκε με την J.P. Morgan SE.
  6. Η απαίτηση P2R για την Landesbank Baden-Württemberg επικαιροποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2022, έπειτα από την εφαρμογή της ρήτρας δυναμικής προσέγγισης που περιλαμβανόταν στην απόφαση SREP 2021.
  7. Η Liberbank, S.A. έπαυσε να αποτελεί εποπτευόμενη οντότητα το 2021.
  8. Η LSF Nani Investments S.à.r.l. είναι μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών στην ΕΕ, η οποία έχει ως έμμεση θυγατρική της τη Novo Banco, S.A. Η απαίτηση P2R εφαρμόζεται μόνο στο επίπεδο του υποομίλου του οποίου η Novo Banco, S.A. είναι η μητρική επιχείρηση.
  9. Η απαίτηση P2R για την Quintet Private Bank (Europe) S.A. και την RCI Banque SA επικαιροποιήθηκαν στις 5 Αυγούστου 2022 μετά την εφαρμογή της ρήτρας δυναμικής προσέγγισης που περιλαμβανόταν στις αποφάσεις SREP 2021.
  10. Λόγω της συγχώνευσης των Liberbank, S.A και Unicaja Banco, S.A., η απόφαση SREP 2021 για την Unicaja Banco, S.A. θα εκδοθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Whistleblowing