Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Întrebări frecvente...

... privind Mecanismul unic de supraveghere

Ce este Mecanismul unic de supraveghere?

Mecanismul unic de supraveghere (MUS) reprezintă un nou cadru de supraveghere bancară în Europa și este format din BCE şi autorităţile naţionale de supraveghere din ţările UE participante. Principalele obiective ale MUS sunt:

 • asigurarea siguranţei şi solidității sistemului bancar european;
 • sporirea gradului de integrare și de stabilitate financiară în Europa.

MUS reprezintă o etapă importantă în vederea realizării unei uniuni bancare în cadrul UE.

De ce avem nevoie de Mecanismul unic de supraveghere?

Un mecanism de supraveghere cu adevărat european slăbește legătura dintre bănci și state, ceea ce va permite restabilirea încrederii în sectorul bancar din Europa.

Criza financiară recentă a evidențiat rapiditatea și forța cu care problemele din sectorul financiar se pot propaga de la o țară la alta, în special în cadrul unei uniuni monetare, precum și modul în care aceste probleme pot afecta direct cetățenii la nivelul țărilor.

De ce și-a asumat BCE aceste noi atribuții?

Pe lângă temeiul juridic, există mai multe motive pentru care BCE și-a asumat noua atribuție în materie de supraveghere bancară:

 • independenţa – în calitate de instituţie independentă la nivelul UE, BCE asigură supravegherea băncilor dintr-o perspectivă europeană, ceea ce va reduce interacţiunea negativă dintre state şi bănci;
 • expertiza – BCE a acumulat deja expertiză în ceea ce privește analiza instituțiilor și piețelor financiare. Prin urmare, dispune de mijloacele și, împreună cu autoritățile naționale de supraveghere, de capacitatea tehnică pentru îndeplinirea acestei atribuții complexe;
 • separarea atribuțiilor – principiile organizatorice definite în actele juridice relevante asigură faptul că BCE își îndeplinește atribuțiile de supraveghere independent de cele de politică monetară.
Ce reprezintă Regulamentul-cadru privind MUS și de ce este acesta necesar? Cui i se aplică?

Regulamentul-cadru privind MUS stabilește structura juridică pentru cooperarea cu autoritățile naționale de supraveghere, cunoscute și ca autoritățile naționale competente (ANC), în cadrul Mecanismului unic de supraveghere (MUS). Acesta reglementează relațiile dintre BCE și autoritățile naționale de supraveghere și include normele care se aplică băncilor în mod direct.

Cum este BCE responsabilă în mod democratic pentru noile sale atribuții?

Pentru a se asigura că BCE este responsabilă în mod democratic pentru atribuţiile sale de supraveghere, au fost elaborate o serie de măsuri privind asumarea responsabilităţii. Acestea includ:

 • raportarea periodică către Parlamentul European, Consiliul UE, Comisia Europeană, Eurogrup și parlamentele naționale ale statelor membre participante;
 • auditarea de către Curtea de Conturi Europeană;
 • controlul juridic efectuat de Curtea de Justiție a UE.

Aspectele practice ale exercițiului de răspundere democratică sunt reglementate într-un Acord interinstituțional între BCE și Parlamentul European, precum și într-un Memorandum de înțelegere între BCE și Consiliul UE.

Asumarea răspunderii

Cum evită BCE posibilele conflicte de interese între
atribuţiile sale de supraveghere și cele de politică monetară?

Atribuţiile de supraveghere și cele de politică monetară sunt îndeplinite în mod independent, iar organele de decizie ale BCE dezbat aspectele referitoare la politica monetară și la supraveghere în cadrul unor şedinţe separate.

În plus, separarea organizatorică a membrilor personalului care contribuie în mod direct la îndeplinirea atribuțiilor de politică monetară servește la evitarea posibilelor conflicte de interese.

... privind activitatea pregătitoare

Când a devenit operaţional Mecanismul unic de supraveghere?

Mecanismul unic de supraveghere (MUS) a devenit operaţional la data de 4 noiembrie 2014.

La data de 15 octombrie 2013, Consiliul UE a adoptat în mod oficial Regulamentul privind Mecanismul unic de supraveghere, după negocieri cu Parlamentul European. Regulamentul privind MUS a intrat în vigoare după publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Conform Regulamentului privind MUS, mecanismul trebuie să devină pe deplin operațional în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a regulamentului.

Cum s-a pregătit BCE pentru noile sale atribuții?

Noi structuri organizatorice au fost create și integrate în organigrama generală. De asemenea, au fost elaborate proceduri interne și a fost recrutat personalul suplimentar necesar pentru îndeplinirea noilor atribuţii.

Ce a reprezentat evaluarea cuprinzătoare?

Evaluarea cuprinzătoare a reprezentat „verificarea solidității financiare” a băncilor semnificative din zona euro și din țările participante. Aceasta a avut la bază doi piloni complementari:

 • o evaluare a calității activelor (ECA);
 • o testare la stres.
 • transparența – toate părțile interesate ar trebui să poată accesa informații privind situația băncilor lor;
 • remedierea – problemele identificate ar trebui remediate după caz;
 • consolidarea încrederii – tuturor părților interesate ar trebui să li se ofere asigurări că băncile sunt în mod fundamental solide și fiabile.

Evaluarea, care a demarat în luna octombrie 2013 și a durat 12 luni, a acoperit cele mai mari 130 de bănci din zona euro și a reprezentat o etapă importantă în pregătirea Mecanismului unic de supraveghere; evaluarea a avut trei obiective principale: Evaluarea cuprinzătoare

... privind supravegherea bancară

Care este rolul exact al BCE?

Începând din luna noiembrie 2014, BCE este singura instituție responsabilă de îndeplinirea atribuțiilor-cheie privind supravegherea prudențială a băncilor. Printre altele, BCE are competențe în ceea ce privește:

 • acordarea/retragerea autorizației tuturor băncilor din țările participante;
 • evaluarea achiziționării și a cedării de participații la bănci;
 • asigurarea conformării cu toate cerințele prudențiale prevăzute de normele bancare europene și stabilirea, după caz, a unor cerințe prudențiale mai stricte pentru bănci, în vederea protejării stabilității financiare.
Supravegherea bancară
Ce țări participă?

Țările din zona euro

Țările din zona euro participă în mod automat.

Cooperarea strânsă cu țările din afara zonei euro

Statele membre ale UE a căror monedă nu este euro pot alege, de asemenea, să participe la Mecanismul unic de supraveghere (MUS), autoritățile naționale de supraveghere ale acestora inițiind o „cooperare strânsă” cu BCE.

Cooperarea cu țările neparticipante la MUS

În cazul țărilor din UE neparticipante la MUS și al țărilor din afara UE, BCE și autoritățile naționale de supraveghere relevante au posibilitatea de a încheia memorandumuri de înțelegere în care vor fi descrise modalitățile de cooperare ale acestora în vederea îndeplinirii atribuțiilor de supraveghere.

Cine face obiectul supravegherii?

Grupurile bancare formate din mai multe bănci individuale sunt considerate o singură instituție.

Supravegherea directă

BCE supraveghează direct 109 bănci semnificative, care reprezintă aproximativ 82% din totalul activelor bancare din țările participante.

Supravegherea indirectă

BCE supraveghează indirect băncile mai puțin semnificative din țările participante, numărul acestora ridicându-se la aproximativ 2 600. Totuși, BCE poate decide în orice moment să preia activitățile de supraveghere directă a oricăreia dintre aceste bănci pentru a asigura aplicarea consecventă a unor standarde înalte de supraveghere.

Registrul băncilor supravegheate direct
Ce anume face ca o bancă să fie semnificativă?

Decizia privind caracterul semnificativ al unei bănci se bazează pe următoarele aspecte:

 • dimensiunea acesteia;
 • importanța pentru economia țării în care se află sau pentru UE în ansamblu;
 • caracterul semnificativ al activităților transfrontaliere ale acesteia;
 • dacă a solicitat sau a primit asistență financiară în mod direct din partea Mecanismului european de stabilitate sau a European Financial Stability Facility.

În fiecare țară participantă, cel puțin cele mai semnificative trei bănci fac obiectul supravegherii directe a BCE, indiferent de dimensiunea absolută a acestora.
 

Cum pot raporta încălcarea unei legi a UE privind supravegherea bancară?

Sunteți încurajat(ă) să raportați BCE orice încălcare suspectată a legilor UE referitoare la atribuțiile de supraveghere ale BCE. Aceasta acoperă orice presupusă încălcare comisă de băncile supravegheate, de autoritățile naționale de supraveghere sau de BCE însăși. Toate informațiile furnizate vor fi tratate cu maximă confidențialitate.

Raportați o încălcare
Atribuții precum protecția consumatorilor și combaterea spălării banilor revin în continuare autorităților naționale. Orice încălcări ale legilor în aceste domenii ar trebui raportate autorității naționale de supraveghere.

Autorități naționale responsabile de protecția consumatorilor

... privind aspectele organizatorice

Cum este organizat Mecanismul unic de supraveghere?

Consiliul de supraveghere

Pentru a asigura separarea atribuțiilor de supraveghere de cele de politică monetară, Consiliul de supraveghere planifică și execută atribuțiile de supraveghere ale BCE. Aceasta include propunerea de proiecte de decizii privind supravegherea, care sunt înaintate spre adoptare Consiliului guvernatorilor BCE.

Noi unități organizatorice

Instituirea Mecanismului unic de supraveghere (MUS) a necesitat modificări ale structurii organizatorice a BCE, inclusiv crearea unor noi unități organizatorice. Patru noi direcții generale și un secretariat sunt dedicate exclusiv supravegherii bancare.

Servicii partajate

Serviciile și funcțiile existente ale BCE asigură sprijin suplimentar pentru MUS. Printre domeniile vizate se numără: sisteme informatice, RU, buget și organizare, statistică, comunicare, servicii juridice și administrație.

Structura organizatorică a BCE

Cum funcționează Mecanismul unic de supraveghere?

Consiliul de supraveghere planifică și execută atribuțiile de supraveghere ale BCE, cu sprijinul unui Comitet director. Acestea includ activități pregătitoare și propunerea de proiecte de decizii care sunt prezentate Consiliului guvernatorilor BCE. În cazul în care Consiliul guvernatorilor, principalul organ de decizie al BCE, nu formulează obiecții la proiectele de decizii propuse de Consiliul de supraveghere, acestea sunt considerate adoptate. Supravegherea zilnică a instituțiilor de credit semnificative este realizată de echipe comune de supraveghere (ECS).

Procesul decizional

Ce reprezintă echipele comune de supraveghere?

Componență

Echipele comune de supraveghere (ECS) reprezintă una dintre principalele forme de cooperare între BCE și autoritățile naţionale de supraveghere. Pentru fiecare bancă semnificativă a fost alcătuită o echipă din membri ai personalului autorităților naționale de supraveghere implicate în supravegherea băncii respective și din membri ai personalului BCE; echipa este coordonată de BCE, cu asistența unui subcoordonator din cadrul fiecărei autorități naționale de supraveghere.

Atribuții

ECS desfășoară activitățile de supraveghere continuă a băncilor semnificative. Principalele atribuții ale acestora sunt efectuarea analizei de risc pentru entitatea sau grupul care face obiectul supravegherii și propunerea programului de supraveghere și a măsurilor de supraveghere corespunzătoare.

Care este rolul autorităților naționale de supraveghere?

Autoritățile naționale de supraveghere, cunoscute și ca autoritățile naționale competente (ANC), colaborează strâns cu BCE. Acestea elaborează și implementează deciziile adoptate de BCE. De asemenea, ANC supraveghează direct băncile mai puțin semnificative din țările participante, care nu sunt supravegheate direct de BCE. Totuși, BCE poate decide în orice moment să preia activitățile de supraveghere directă a oricăreia dintre aceste bănci pentru a asigura aplicarea consecventă a unor standarde înalte de supraveghere.

ANC sunt, de asemenea, responsabile de protecția consumatorilor și combaterea spălării banilor, atribuții care nu se numără printre responsabilitățile BCE în materie de supraveghere.

... privind protecția consumatorilor

Ce ar trebui să fac dacă sunt nemulțumit(ă) de o bancă?

BCE supraveghează bănci din zona euro și din țările care optează să participe la MUS. Atribuții precum cele privind protecția consumatorilor și combaterea spălării banilor nu se numără printre responsabilitățile BCE și, prin urmare, rămân în sfera de acțiune a autorităților naționale de supraveghere.

Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de banca dumneavoastră, contactați direct această bancă sau transmiteți reclamația autorității responsabile de protecția consumatorilor din țara dumneavoastră.

Autoritățile naționale responsabile de protecția consumatorului

Pot obține informații specifice despre banca mea de la BCE?

Nu, în conformitate cu cerințele juridice, BCE nu i se permite să dezvăluie informații sau date despre bănci supravegheate individuale.

Regulamentul privind MUS, articolul 27 alineatul (1)
Directiva privind cerințele de capital IV, articolul 53 alineatele (1)-(3)

Vă rugăm să contactați direct banca dumneavoastră.

Ce demersuri întreprinde BCE pentru protecția banilor mei?

Mecanismul unic de supraveghere (MUS) dispune de competențe care îi permit să solicite băncilor să dețină rezerve mai mari de bani ca dispozitive de siguranță, în cazul în care apar probleme. MUS poate acorda sau retrage licențele băncilor și, în unele cazuri, poate sancționa băncile dacă încalcă normele. Obiectivul MUS este de a spori robustețea și rezistența băncilor la șocuri externe, cum ar fi crizele financiare, contribuind astfel la menținerea solidității băncilor și la protecția economiilor dumneavoastră.

În cazul în care aveți întrebări suplimentare, contactați-ne la adresa de e-mail info@ecb.europa.eu sau la numărul de telefon: +49 69 1344 1300.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate