SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Ofte stillede spørgsmål...

... om Den Fælles Tilsynsmekanisme

Hvad er Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM)?

Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) er en ny ramme for banktilsyn i Europa, som omfatter ECB og de nationale tilsynsmyndigheder i de deltagende EU-lande.

Nationale tilsynsmyndigheder

Den har til formål:

 • at sikre, at banksystemet i Europa er sikkert og sundt
 • at øge finansiel integration og stabilitet i Europa.

SSM er en vigtig milepæl på vejen mod en bankunion i EU.

Hvorfor er der behov for Den Fælles Tilsynsmekanisme?

En europæisk tilsynsmekanisme i ordets egentlige forstand svækker forbindelsen mellem stat og banker. Det er med til at genoprette tilliden til banksektoren i Europa.

Den seneste finansielle krise har vist, hvor hurtigt og kraftfuldt problemer i ét lands finansielle sektor kan sprede sig til andre lande – dette gælder især i en monetær union – og hvordan disse problemer kan påvirke borgerne i alle landene direkte.

Hvorfor har ECB overtaget disse nye tilsynsopgaver?

Det er der flere grunde til. Ud over retsgrundlaget kan nævnes:

 • Uafhængighed – ECB kan i sin egenskab af uafhængig EU-institution sikre, at tilsynet med bankerne sker ud fra et EU-perspektiv. Det svækker den negative feedback-effekt mellem nationale stater og banker.
 • Ekspertise – ECB har allerede erfaring med at analysere finansielle institutioner og markeder. Centralbanken har derfor midlerne og de tekniske muligheder til – sammen med de nationale tilsynsmyndigheder – at udføre denne komplekse opgave.
 • Adskillelse af opgaver – de organisatoriske principper, der er defineret i de relevante retsakter sikrer, at ECB's tilsynsopgaver bliver udført uafhængigt af pengepolitikken.
Hvad er SSM-rammeforordningen, og hvorfor er den nødvendig? Hvem gælder forordningen for?

SSM-rammeforordningen er den retlige ramme for samarbejdet med de nationale tilsynsmyndigheder, også kaldt de kompetente nationale myndigheder, som deltager i Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM). Forordningen styrer forholdet mellem ECB og de nationale tilsynsmyndigheder og indeholder bestemmelser, som gælder umiddelbart for bankerne.

Hvordan holdes ECB demokratisk ansvarlig i relation til de nye opgaver?

Der er indført en række ordninger, som holder ECB demokratisk ansvarlig i relation til de nye tilsynsopgaver. De omfatter:

 • regelmæssig rapportering til Europa-Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen, Eurogruppen og de nationale parlamenter i de deltagende EU-lande
 • revision udført af Den Europæiske Revisionsret
 • retlige kontrol udført af Den Europæiske Unions Domstol.

De praktiske aspekter af udøvelsen af demokratisk ansvarlighed i forbindelse med tilsynsopgaverne er omfattet af en interinstitutionel aftale mellem ECB og Europa-Parlamentet og et aftalememorandum mellem ECB og Rådet.

Ansvarlighed

Hvordan har ECB til hensigt at forhindre eventuelle interessekonflikter mellem de tilsynsmæssige og de pengepolitiske opgaver?

Tilsynsopgaver og pengepolitiske opgaver udføres uafhængigt af hinanden. ECB's besluttende organer drøfter pengepolitiske og tilsynsmæssige spørgsmål på separate møder.

Desuden sikrer den organisatoriske adskillelse af det personale, der bidrager direkte til de pengepolitiske opgaver, at eventuelle interessekonflikter forhindres.

…om det forberedende arbejde

Hvornår gik Den Fælles Tilsynsmekanisme i gang med sine opgaver?

Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM) begyndte sin virksomhed 4. november 2014.

Den 15. oktober 2013 vedtog Rådet formelt forordningen om Den Fælles Tilsynsmekanisme efter forhandlinger med Europa-Parlamentet. Den såkaldte SSM-forordning trådte i kraft, efter at den var offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til SSM-forordningen skulle SSM være fuldt funktionsdygtig senest et år efter forordningens ikrafttræden.

Hvordan forberedte ECB sig på de nye opgaver?

Organisationen blev udvidet med en række nye organisatoriske enheder, som blev integreret i den overordnede organisation. Der blev udarbejdet interne procedurer, og det ekstra personale, som skulle til for at udføre de nye opgaver, ansat.

Hvad handlede den omfattende vurdering om?

Den omfattende vurdering indebar, at signifikante banker i euroområdet og de deltagende EU-lande fik foretaget et "finansielt sundhedstjek". Vurderingen bestod af to indbyrdes komplementære søjler:

 • en gennemgang af kvaliteten af aktiverne på balancen, kaldet Asset Quality Review, AQR
 • en stresstest.
 • Gennemsigtighed – interessenterne skulle have adgang til information om deres banks tilstand.
 • Problemløsning – identificerede problemer skulle løses, hvis og når det var nødvendigt.
 • Opbygning af tillid – alle interessenter skulle kunne være sikre på, at bankerne grundlæggende er sunde og pålidelige.

Vurderingen, der blev påbegyndt i oktober 2013, tog 12 måneder og omfattede de 130 største banker i euroområdet. Den var et vigtigt skridt i forberedelsen af Den Fælles Tilsynsmekanisme, og der var tre primære mål med den: Den omfattende vurdering

…om banktilsyn

Hvad er ECB's rolle helt præcist?

Fra november 2014 er ECB eneansvarlig for centrale opgaver i relation til tilsynet med bankerne. ECB har bl.a. beføjelse til:

 • at give eller inddrage tilladelser givet til banker i deltagerlandene
 • at vurdere erhvervelser og afhændelser af kapitalandele i banker
 • at sikre overholdelse af alle tilsynskrav fastsat i EU's regler for bankvirksomhed og, om fornødent, at stille højere tilsynskrav til bankerne for at beskytte den finansielle stabilitet.
Banktilsyn
Hvilke lande deltager?

Landene i euroområdet

Eurolandene deltager automatisk.

Deltagerlandenes nationale tilsynsmyndigheder

Tæt samarbejde med EU-lande uden for euroområdet

EU-lande, der ikke har euroen som valuta, kan vælge at deltage i Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM). I så fald indgår deres nationale tilsynsmyndigheder en aftale om "tæt samarbejde" med ECB.

Samarbejde med lande uden for SSM

For så vidt angår ikke-deltagende EU-lande og lande uden for EU, kan ECB og de relevante kompetente nationale myndigheder indgå aftalememoranda, hvoraf det fremgår, hvordan samarbejdet om tilsynsopgaverne skal se ud.

Hvem er underlagt tilsyn?

Bankkoncerner, som består af en række individuelle banker, betragtes som én institution.

Direkte tilsyn

ECB fører direkte tilsyn med 112 signifikante banker, som repræsenterer næsten 82 pct. af de samlede bankaktiver i deltagerlandene.

Indirekte tilsyn

ECB fører indirekte tilsyn med mindre signifikante banker i de deltagende lande (i alt ca. 2.600). ECB kan dog når som helst beslutte at overtage det direkte tilsyn med én af disse banker for at sikre en konsekvent anvendelse af høje tilsynsstandarder.

Fortegnelse over banker, som er underlagt direkte tilsyn
Hvad gør en bank signifikant?

Beslutningen om, hvorvidt en bank er signifikant, træffes på grundlag af:

 • bankens størrelse
 • betydningen for økonomien i det land, den har hjemsted, eller i EU som helhed
 • betydningen af dens grænseoverskridende aktiviteter
 • om den har anmodet om eller modtaget direkte finansiel støtte fra den europæiske stabilitetsmekanisme eller Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet.

Normalt underlægges som minimum de tre mest signifikante banker i hvert deltagerland ECB's direkte tilsyn, uanset deres absolutte størrelse.
 

Hvordan kan jeg indberette en overtrædelse af EU-retten på banktilsynsområdet?

Offentligheden opfordres til at indberette enhver mistanke om overtrædelse af EU-lovgivning med relation til ECB's tilsynsopgaver. Herunder forstås enhver overtrædelse begået af banker under tilsyn, af nationale tilsynsmyndigheder eller af ECB. Alle indberettede oplysninger vil blive behandlet meget fortroligt.

Indberetning af en overtrædelse
Opgaver som fx forbrugerbeskyttelse og bekæmpelse af hvidvaskning af penge er fortsat nationale kompetenceområder. Overtrædelser inden for disse områder skal indberettes til den nationale tilsynsmyndighed.

Nationale myndigheder med ansvar for forbrugerbeskyttelse

…om organisatoriske aspekter

Hvordan er Den Fælles Tilsynsmekanisme organiseret?

Tilsynsrådet

For at sikre, at de tilsynsmæssige opgaver og de pengepolitiske opgaver er adskilt, tilrettelægges og udføres ECB's tilsynsopgaver af Tilsynsrådet. Dette omfatter også forslag til tilsynsafgørelser, som forelægges ECB's styrelsesråd til vedtagelse.

Nye forretningsområder

Opbygningen af Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM) nødvendiggør ændringer af ECB's eksisterende organisation, herunder oprettelsen af flere nye forretningsområder. Der er oprettet fire nye generaldirektorater og et sekretariat, som kun får til opgave at beskæftige sig med banktilsyn.

Fælles tjenester

Eksisterende forretningsområder i ECB vil også komme til at understøtte SSM. Det gælder bl.a. IT, HR, budget, statistik, kommunikation, juridisk tjeneste og administration.

Organisatorisk opbygning inden for ECB

Hvordan fungerer Den Fælles Tilsynsmekanisme?

Tilsynsrådet, som understøttes af en styringskomite, tilrettelægger og udfører ECB's tilsynsopgaver. Disse omfatter det forberedende arbejde og fremlæggelsen af udkast til afgørelse for ECB's styrelsesråd. Hvis Styrelsesrådet, ECB's vigtigste besluttende organ, ikke gør indsigelse mod Tilsynsrådets udkast til afgørelse, anses de for vedtaget. Det daglige tilsyn med signifikante kreditinstitutter udføres af fælles tilsynsteam.

Beslutningstagning

Hvad er et fælles tilsynsteam?

Sammensætning

En af de vigtigste former for samarbejde mellem ECB og de nationale tilsynsmyndigheder foregår i de fælles tilsynsteam. Der er oprettet et team for hver signifikant bank bestående af ansatte i de nationale tilsynsmyndigheder, som fører tilsyn med den pågældende bank, og ansatte i ECB. Teamet bliver koordineret af ECB, som assisteres af underkoordinatorer fra hver af de nationale tilsynsmyndigheder.

Opgaver

De fælles tilsynsteam udfører løbende tilsyn med de signifikante banker. Deres vigtigste opgave er at foretage en risikoanalyse af enheden eller koncernen, som er under tilsyn, og stille forslag til tilsynsprogrammet samt træffe passende tilsynsforanstaltninger.

Hvilken rolle spiller de nationale tilsynsmyndigheder?

De nationale tilsynsmyndigheder, også kaldet kompetente nationale myndigheder, arbejder tæt sammen med ECB. De forbereder og gennemfører de afgørelser, som ECB vedtager. De skal også føre direkte tilsyn med mindre signifikante banker i deltagerlandene, som ikke er underlagt ECB's direkte tilsyn. ECB kan dog til enhver tid beslutte at overtage det direkte tilsyn med en af disse banker for at sikre en konsekvent anvendelse af høje tilsynsstandarder.

De kompetente nationale myndigheder er også ansvarlige for forbrugerbeskyttelse og for at bekæmpe hvidvaskning af penge. Disse områder ligger uden for ECB's tilsynsansvar.

…om forbrugerbeskyttelse

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil klage over en bank?

ECB fører tilsyn med bankerne i euroområdet og i lande, som vælger at deltage. Opgaver, som vedrører forbrugerbeskyttelse og bekæmpelse af hvidvaskning af penge, falder ikke ind under ECB's ansvarsområde. Disse opgaver forbliver hos de nationale tilsynsmyndigheder.

Kunder, der ønsker at klage over deres bank, bedes kontakte banken direkte eller henvende sig med klagen til den myndighed, der i det pågældende land beskæftiger sig med forbrugerbeskyttelse.

Nationale myndigheder med ansvar for forbrugerbeskyttelse

Kan jeg henvende mig til ECB og få specifikke oplysninger om min bank?

Nej, på grund af lovgivningsmæssige krav er det ikke muligt for ECB at offentliggøre information eller data om de enkelte banker under tilsyn.

SSM-forordning, artikel 27, stk. 1
Kapitalkravsdirektiv IV, artikel 53, stk. 1-3

Du bedes venligst kontakte din bank direkte.

Hvad gør ECB for at sikre, at mine penge er sikre?

Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM) har beføjelse til at bede bankerne om at øge deres reserver som et sikkerhedsnet i tilfælde af problemer. Den kan give eller fratage banklicenser og i visse tilfælde pålægge sanktioner, hvis bankerne bryder reglerne. SSM har til formål at gøre bankerne sundere og mere modstandsdygtige over for eksterne stød, som fx finanskriser, og derved hjælpe med til at holde bankerne sunde og sikre dine opsparinger.

Har du flere spørgsmål, kan du kontakte os via formularen til anmodning om oplysninger eller ringe til os på tlf. +49 69 1344 1300.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing