Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vanliga frågor...

... om den gemensamma tillsynsmekanismen

Vad är den gemensamma tillsynsmekanismen?

Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) är ett nytt ramverk för banktillsyn i Europa. Det består av ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna i deltagande EU-länder.

Nationella tillsynsmyndigheter

Dess huvudmål är att

 • se till att det europeiska banksystemet är säkert och sunt
 • öka finansiell integration och stabilitet i Europa.

SSM är en viktig milstolpe i utvecklingen mot en bankunion inom EU.

Varför behöver vi en gemensam tillsynsmyndighet?

Med en verklig europeisk tillsyn blir kopplingen mellan banker och enskilda stater inte lika stark, vilket gör det lättare att återupprätta förtroendet för Europas banksektor.

Den senaste finanskrisen visade att problem inom finanssektorn kan spridas snabbt och med stor kraft från land till land. I en monetär union kan dessa problem direkt påverka människor i olika länder.

Varför har ECB tagit på sig dessa nya uppgifter?

Förutom den rättsliga grunden finns det flera skäl till varför ECB har tagit på sig det nya banktillsynsuppdraget:

 • Oberoende – som oberoende EU-institution kan ECB anlägga ett europeiskt perspektiv i sin tillsyn över bankerna, vilket försvagar den negativa återkopplingsloopen mellan stater och banker.
 • Expertis – ECB har redan byggt upp en expertis när det gäller att analysera finansinstitut och marknader och har därför resurser och, tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna (vilka ibland även kallas för nationella behöriga myndigheter), den tekniska kapaciteten att utföra detta komplicerade uppdrag.
 • Åtskillnad mellan olika uppdrag – de organisatoriska principer som fastställs i relevanta rättsakter innebär att ECB:s tillsynsuppdrag är skilt från dess penningpolitiska uppdrag.
Vad är ramförordningen om SSM och varför behövs den? Vem berörs av den?

I ramförordningen om SSM fastställs den rättsliga strukturen för samarbetet med nationella behöriga myndigheter inom den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). Den reglerar förhållandet mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna och innehåller regler som är direkt tillämpliga på banker.

Hur ska ECB att hållas demokratiskt ansvarig för sitt nya uppdrag?

Flera ansvarighetsarrangemang har införts för att se till att ECB i demokratisk ordning kan ställas till svars för sitt tillsynsuppdrag. Det ska bl.a. ske genom

 • regelbunden rapportering till Europaparlamentet, EU-rådet, Europeiska kommissionen, Eurogruppen och de nationella parlamenten i deltagande medlemsstater,
 • revision av Europeiska revisionsrätten,
 • rättslig kontroll av EU-domstolen.

Praktiska aspekter på den demokratiska ansvarigheten fastställs i det interinstitutionella avtalet mellan ECB och Europaparlamentet och i ett samförståndsavtal mellan ECB och EU-rådet.

Ansvarighet

Hur undviker ECB potentiella intressekonflikter mellan sitt
tillsynsuppdrag och sitt penningpolitiska uppdrag?

Tillsynsuppdraget och det penningpolitiska uppdraget fullgörs var för sig och ECB:s beslutande organ diskuterar penningpolitik och tillsynsfrågor vid separata möten.

Potentiella intressekonflikter undviks även genom att personal som arbetar direkt med penningpolitiken hålls åtskilda inom organisationen.

...om det förberedande arbetet

När inledde den gemensamma tillsynsmekanismen sitt arbete?

Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) inledde sin verksamhet den 4 november 2014.

Den 15 oktober 2013 antog EU-rådet formellt förordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM-förordningen) efter förhandlingar med Europaparlamentet. SSM-förordningen trädde sedan i kraft när den hade offentliggjorts i EU:s officiella tidning. Enligt SSM-förordningen skulle den gemensamma tillsynsmekanismen vara i drift inom ett år efter det att förordningen trätt i kraft.

Hur har ECB förberett sig för sina nya uppgifter?

Nya organisationsstrukturer har skapats och integrerats i organisationen. Interna förfaranden har utvecklats och extra personal för att utföra de nya uppgifterna har anställts.

Vad var den samlade bedömningen?

Den samlade bedömningen var en "finansiell hälsokontroll" av betydande banker i euroområdet och de länder som valt att delta i den europeiska banktillsynen. Den bestod av två pelare som kompletterar varandra:

 • En översyn av tillgångars kvalitet.
 • Ett stresstest.
 • Transparens – alla berörda parter ska kunna få tillgång till information om tillståndet i sin bank.
 • Reparera – problem som har upptäckts ska om nödvändigt åtgärdas.
 • Bygga upp förtroende – alla berörda parter ska försäkras om att bankerna i grunden är sunda och pålitliga.

Bedömningen, som inleddes i oktober 2013 och pågick i tolv månader, omfattade de 130 största bankerna i euroområdet. Den var ett viktigt steg i förberedelserna inför den gemensamma tillsynsmekanismen och hade tre huvudmål: Samlad bedömning

 ... om banktillsyn

Exakt vilken roll har ECB?

Sedan november 2014 är ECB ensam ansvarig för viktiga uppgifter som rör banktillsyn. ECB har bl.a. rätt att

 • bevilja/återkalla banktillstånd för alla banker i de deltagande länderna,
 • bedöma förvärv och avyttringar av innehav i banker,
 • se till att alla tillsynskrav i EU:s bankregler uppfylls och vid behov fastställa högre tillsynskrav för banker för att skydda den finansiella stabiliteten.
Banktillsyn
Vilka länder deltar?

Euroländerna

Euroländerna deltar automatiskt.

Nationella tillsynsmyndigheter i de deltagande länderna

Nära samarbete med länder utanför euroområdet

Även EU-stater som inte använder euron som sin valuta kan välja att delta i den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) genom att deras nationella tillsynsmyndigheter inleder ett ”nära samarbete” med ECB.

Samarbete med länder utanför SSM

När det gäller EU-länder som inte deltar och länder utanför EU kan ECB och de berörda nationella behöriga myndigheterna ingå samförståndsavtal där det fastställs hur de ska samarbeta i utförandet av tillsynsuppdrag.

Vilka institut står under tillsyn?

Bankgrupper som består av flera individuella banker betraktas som ett institut.

Direkt tillsyn

ECB utövar direkt tillsyn över 113 betydande banker, som innehar nästan 82 % av de totala banktillgångarna i de deltagande länderna.

Indirekt tillsyn

ECB utövar indirekt tillsyn över omkring 2 600 mindre betydande banker i de deltagande länderna. ECB kan när som helst besluta att ta över den direkta tillsynen över någon av dessa banker för att se till att tillsynskraven tillämpas på samma sätt.

Register över banker som står under direkt tillsyn
Vad avgör om en bank är betydande?

Huruvida en bank är betydande eller inte beror på

 • dess storlek,
 • dess betydelse för ekonomin i det land där den ligger eller för EU som helhet,
 • hur omfattande dess gränsöverskridande verksamhet är,
 • om den har begärt eller fått finansiellt stöd från Europeiska stabilitetsmekanismen eller Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten.

I varje deltagande land står åtminstone de tre mest betydande bankerna i regel under ECB:s direkta tillsyn, oavsett hur stora de är.
 

Hur rapporterar jag en överträdelse mot EU-lagstiftning om tillsyn?

Du uppmanas rapportera eventuella överträdelser mot EU-lagstiftning som berör ECB:s tillsynsansvar till ECB. Det gäller alla fall där banker under tillsyn, nationella myndigheter eller ECB skulle ha brutit mot lagstiftningen. All information kommer att hanteras konfidentiellt.
Rapportera en överträdelse

Uppgifter som rör konsumentskydd och kampen mot penningtvätt förblir de nationella behöriga myndigheternas ansvar även i fortsättningen. Överträdelser på dessa områden ska rapporteras till den nationella tillsynsmyndigheten.
Nationella myndigheter med ansvar för konsumentskydd

...organisationen

Hur är den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) organiserad?

Tillsynsnämnden

För att tillsynsuppdraget och det penningpolitiska uppdraget ska hållas åtskilda är det tillsynsnämnden som planerar och fullgör ECB:s tillsynsuppdrag. I det ingår även att lägga fram förslag till tillsynsbeslut som därefter läggs fram inför ECB-rådet för antagande.

Nya organisationsenheter

För inrättandet av SSM var det nödvändigt att ändra ECB:s organisationsstruktur och bl.a. skapa nya organisationsenheter. Fyra nya generaldirektorat och ett sekretariat arbetar enbart med banktillsynen.

Gemensamma tjänster

SSM får även stöd av befintliga ECB-funktioner, t.ex. IT, HR, budget, statistik, kommunikation, rättsliga tjänster och administration.

ECB:s organisationsstruktur

Hur fungerar SSM?

Tillsynsnämnden, som bistås av en styrkommitté, planerar och genomför ECB:s tillsynsuppdrag. Den förbereder arbetet och lägger fram förslag till beslut inför ECB-rådet. Om ECB-rådet, som är ECB:s högsta beslutande organ, inte har några invändningar mot tillsynsnämndens förslag anses det ha antagits. Den löpande tillsynen över betydande kreditinstitut utövas av gemensamma tillsynsgrupper

Beslutsprocess

Vilka är de gemensamma tillsynsgrupperna?

Sammansättning

De gemensamma tillsynsgrupperna är en av de viktigaste strukturerna för samarbete mellan ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna. För varje betydande bank har en grupp bildats som består av personal från den nationella tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över banken och personal från ECB. Gruppen samordnas av ECB, med bistånd av delsamordnare från varje nationell tillsynsmyndighet.

Uppgifter

De gemensamma tillsynsgrupperna sköter den löpande tillsynen över de betydande bankerna. Deras viktigaste uppgifter är att göra riskanalyser av den granskade bankenheten eller bankgruppen, samt att ge förslag till tillsynsprogram och föreslå lämpliga tillsynsåtgärder.

Vilken roll har de nationella tillsynsmyndigheterna?

Nationella tillsynsmyndigheter har ett nära samarbete med ECB. De förbereder och genomför ECB:s beslut. De utövar även tillsyn över mindre betydande banker i deltagande länder som inte står under ECB:s direkta tillsyn. ECB kan när som helst besluta sig för att ta över den direkta tillsynen av någon av dessa banker för att se till att högt ställda tillsynskrav tillämpas på samma sätt.

De nationella behöriga tillsynsmyndigheterna har också ansvar för konsumentskydd och för kampen mot penningtvätt, som ligger utanför ECB:s tillsynsuppdrag.

...om konsumentskydd

Vad gör jag om jag vill klaga på en bank?

Sedan den gemensamma tillsynsmekanismen inledde sin verksamhet utövar ECB tillsyn över banker i euroområdet och i länder som har valt att delta. Konsumentskydd och kampen mot penningtvätt är frågor som ligger utanför ECB:s tillsynsuppdrag och hanteras därför fortfarande av nationella tillsynsmyndigheter.

Om du vill klaga på din bank ska du kontakta banken direkt eller vända dig till konsumentskyddsmyndigheten i ditt land.

Lista över nationella konsumentskyddsmyndigheter

Kan jag erhålla information om min bank från ECB?

Av rättsliga skäl får ECB inte lämna information eller uppgifter om enskilda banker som står under tillsyn.

SSM-förordningen, artikel 27.1
Kapitalkravsdirektivet IV, artikel 53.1–53.3

Kontakta banken direkt.

Vad gör ECB för att hålla mina pengar säkra?

Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) har rätt att kräva att banker ska hålla mer pengar som en buffert om de skulle få problem. Den kan bevilja och återkalla banktillstånd och i vissa fall besluta om påföljder om bankerna bryter mot reglerna. Den gemensamma tillsynsmekanismen ska göra bankerna sundare och mer motståndskraftiga mot chocker utifrån, t.ex. finanskriser, och på så sätt hålla bankerna sunda och dina besparingar säkra.

Om du har fler frågor kan du kontakta oss genom att använda formuläret för begäran om information eller ringa oss på tfn. +49 69 1344 1300. 

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning