Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

...apie Bendrą priežiūros mechanizmą

Kas yra Bendras priežiūros mechanizmas?

Bendras priežiūros mechanizmas (BPM) – tai nauja bankų priežiūros sistema Europoje. Jį sudaro ECB ir dalyvaujančių ES šalių nacionalinės priežiūros institucijos.

Nacionalinės priežiūros institucijos

Jo pagrindiniai tikslai:

 • užtikrinti, kad Europos bankų sistema būtų saugi ir patikima;
 • didinti finansinę integraciją ir stabilumą Europoje.

BPM – tai svarbus etapas Europos Sąjungoje kuriant bankų sąjungą.

Kam reikalingas Bendras priežiūros mechanizmas?

Visos ES mastu veikiantis priežiūros mechanizmas silpnina bankų ir nacionalinės valdžios tarpusavio ryšį. Tai padeda atkurti pasitikėjimą Europos bankų sektoriumi.

Pastaroji finansų krizė parodė, kaip greitai ir smarkiai vienos šalies finansų sektorių užklupusios problemos gali išplisti į kitas šalis, ypač pinigų sąjungoje, ir kokių tiesioginių padarinių šios problemos gali sukelti įvairių šalių gyventojams.

Kodėl ECB buvo pavesta vykdyti šią naują funkciją?

Be teisinio pagrindo yra dar keletas priežasčių, kodėl ši nauja bankų priežiūros funkcija pavesta ECB:

 • nepriklausomumas – būdamas ES lygmeniu veikianti nepriklausoma institucija, ECB užtikrina bankų priežiūrą visos ES mastu. Tai silpnina neigiamą nacionalinės valdžios ir bankų tarpusavio ryšį;
 • kompetencija – ECB turi sukaupęs nemažai patirties finansų įstaigų ir rinkų analizės srityje. Tad jis turi ir priemonių, ir techninių galimybių kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis vykdyti šią sudėtingą funkciją;
 • funkcijų atskyrimas – atitinkamuose teisės aktuose nustatytais organizaciniais principais užtikrinama, kad ECB priežiūrą vykdytų atskirai nuo pinigų politikos.
Kas yra BPM pagrindų reglamentas ir kam jis reikalingas? Kam jis taikomas?

BPM pagrindų reglamente išdėstyta teisinė bendradarbiavimo su nacionalinėmis priežiūros institucijomis (dar vadinamomis nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis (NKI)) vykdant Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) funkcijas struktūra. Jame reglamentuojami ECB santykiai su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir nustatomos tiesiogiai bankams taikomos taisyklės.

Kaip užtikrinama ECB demokratinė atskaitomybė už šią naują funkciją?

Siekiant užtikrinti ECB demokratinę atskaitomybę už jo vykdomą priežiūros funkciją, nustatyta keletas atskaitomybės užtikrinimo reikalavimų:

 • Europos Parlamentui, ES Tarybai, Europos Komisijai, Euro grupei ir dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams parlamentams reguliariai teikiamos ataskaitos;
 • Europos Audito Rūmai atlieka auditą;
 • ES Teisingumo Teismas vykdo teisinę kontrolę.

Kaip demokratinė atskaitomybė už funkcijos vykdymą bus užtikrinama praktiškai, išdėstyta ECB ir Europos Parlamento tarpinstituciniame susitarime bei ECB ir ES Tarybos susitarimo memorandume.

Atskaitomybė

Kaip ECB atskiria priežiūros ir pinigų politikos funkcijas,
kad užkirstų kelią galimiems interesų konfliktams?

Priežiūros ir pinigų politikos funkcijos vykdomos atskirai, o ECB sprendimus priimantys organai pinigų politikos ir priežiūros klausimus sprendžia atskiruose posėdžiuose.

Be to, galimų interesų konfliktų prevencija užtikrinama organizacine struktūra, t. y. atskiriant pinigų politikos funkciją tiesiogiai vykdančius darbuotojus nuo kitų.

...apie pasirengimą

Kada Bendras priežiūros mechanizmas pradėjo veikti?

Bendras priežiūros mechanizmas (BPM) pradėjo veikti 2014 m. lapkričio 4 d.

2013 m. spalio 15 d. ES Taryba, po derybų su Europos Parlamentu, priėmė reglamentą dėl Bendro priežiūros mechanizmo (BPM reglamentas). BPM reglamentas įsigaliojo jį paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. BPM reglamente nustatyta, kad BPM turi pradėti veikti visu pajėgumu ne vėliau kaip praėjus vieniems metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos.

Kaip ECB rengėsi vykdyti naująją funkciją?

Tam buvo sukurtos ir į bendrą organizacinę sistemą integruotos naujos organizacinės struktūros. Buvo nustatytos vidaus procedūros ir priimta naujų darbuotojų, kurie vykdys naująją funkciją.

Kas yra išsamusis vertinimas?

Išsamusis vertinimas – tai euro zonos ir jai nepriklausančių, bet BPM dalyvaujančių šalių svarbių bankų „finansinės sveikatos patikrinimas“. Jis susideda iš dviejų vienas kitą papildančių dalių:

 • turto kokybės peržiūros (TKP),
 • testavimo nepalankiausiomis sąlygomis.
 • skaidrumo – visi suinteresuotieji asmenys turėtų turėti galimybę susipažinti su informacija apie jų bankų būklę;
 • trūkumų taisymo – jei ir kai nustatomi trūkumai, jie turėtų būti taisomi;
 • pasitikėjimo kūrimo – visi suinteresuotieji asmenys turėtų būti patikinti, kad bankai iš esmės saugūs ir patikimi.

Vertinimas buvo pradėtas 2013 m. spalio mėn. ir truko 12 mėnesių. Buvo vertinta 130 didžiausių euro zonos bankų. Tai svarbus Bendro priežiūros mechanizmo kūrimo etapas, kuriuo siekta trijų pagrindinių tikslų: Išsamusis vertinimas

...apie bankų priežiūrą

Ką konkrečiai daro ECB?

Nuo 2014 m. lapkričio mėn. ECB yra vienintelis atsakingas už pagrindinius rizikos ribojimu pagrįstos bankų priežiūros uždavinius. Jis turės teisę, be kita ko:

 • išduoti veiklos leidimą bet kuriam dalyvaujančios šalies bankui arba jį panaikinti;
 • vertinti bankų akcijų įsigijimus ir perleidimus;
 • užtikrinti, kad būtų laikomasi visų ES bankų veiklos taisyklėse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų ir, prireikus, bankams nustatyti griežtesnius rizikos ribojimo reikalavimus, siekiant išsaugoti finansinį stabilumą.
Bankų priežiūra
Kurios šalys dalyvauja BPM?

Euro zonos šalys

Euro zonos šalys dalyvauja automatiškai.

Dalyvaujančių šalių nacionalinės priežiūros institucijos

Glaudus bendradarbiavimas su euro zonai nepriklausančiomis šalimis

Bendrame priežiūros mechanizme (BPM) gali dalyvauti ir ES valstybės narės, kurios nėra įsivedusios euro. Jų nacionalinės priežiūros institucijos turi susitarti su ECB dėl „glaudaus bendradarbiavimo“.

Bendradarbiavimas su BPM nedalyvaujančiomis šalimis

Su nedalyvaujančių ES šalių ir ES nepriklausančių šalių nacionalinėmis priežiūros institucijomis ECB gali sudaryti susitarimo memorandumus dėl bendradarbiavimo vykdant priežiūrą.

Kieno priežiūra vykdoma?

Bankų grupės, kurias sudaro keletas atskirų bankų, yra laikomos viena įstaiga.

Tiesioginė priežiūra

ECB tiesiogiai prižiūri 112 svarbių bankų, kurių turtas sudaro beveik 82 % viso dalyvaujančių šalių bankų turto.

Netiesioginė priežiūra

ECB vykdo dalyvaujančių šalių mažiau svarbių bankų, kurių yra apie 2 600, netiesioginę priežiūrą. Tačiau ECB gali bet kada nuspręsti pats tiesiogiai prižiūrėti bet kurį iš šių bankų, kad būtų užtikrintas nuoseklus aukštų priežiūros standartų taikymas.

Tiesiogiai prižiūrimų bankų sąrašas
Kada bankas laikomas svarbiu?

Priimant sprendimą, ar bankas yra svarbus, atsižvelgiama į:

 • jo dydį;
 • jo svarbą šalies, kurioje jis įsikūręs, arba visos ES ekonomikai;
 • jo tarpvalstybinės veiklos svarbą;
 • tai, ar bankas yra prašęs finansinės pagalbos tiesiogiai iš Europos stabilumo mechanizmo arba Europos finansinio stabilumo fondo arba ją gavęs.

Kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje ECB tiesiogiai prižiūri ne mažiau kaip tris svarbiausius bankus, nepriklausomai nuo jų absoliutaus dydžio.
 

Ar yra galimybė pranešti apie bankų priežiūrą reglamentuojančių ES teisės aktų reikalavimų pažeidimus?

Taip. Jei įtariate, kad buvo pažeisti kokie nors ES teisės aktai, susiję su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais, prašome pranešti ECB. Praneškite mums apie prižiūrimų bankų, nacionalinių priežiūros institucijų ar paties ECB įtariamai padarytus pažeidimus. Jūsų pateikta informacija bus saugoma griežtai laikantis konfidencialumo principo.

Pranešti apie pažeidimą
Tokie klausimai, kaip vartotojų apsauga ir kova su pinigų plovimu, ir toliau priklauso nacionalinių institucijų kompetencijai. Apie šiose srityse pastebėtus pažeidimus praneškite nacionalinei priežiūros institucijai.

Už vartotojų apsaugą atsakingų nacionalinių institucijų sąrašas

...apie organizacinius aspektus

Kokia Bendro priežiūros mechanizmo organizacinė struktūra?

Priežiūros valdyba

Siekiant atskirti priežiūrą nuo pinigų politikos srities, ECB priežiūros funkciją planuoja ir vykdo Priežiūros valdyba. Ji taip pat teikia priežiūros sprendimų projektus ECB valdančiajai tarybai priimti.

Nauji struktūriniai padaliniai

Kuriant Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM) reikėjo šiek tiek keisti ECB organizacinę struktūrą ir įkurti naujų padalinių. Bankų priežiūrą vykdys keturi nauji generaliniai direktoratai ir sekretoriatas.

Bendros tarnybos

Papildomą pagalbą BPM teikia ir esami ECB skyriai ir tarnybos: IT, žmogiškųjų išteklių, biudžeto, statistikos, komunikacijos, teisinių paslaugų tarnybos ir administracija.

ECB organizacinė struktūra

Kaip veikia Bendras priežiūros mechanizmas?

ECB priežiūros funkciją planuoja ir vykdo Priežiūros valdyba, padedama iniciatyvinio komiteto. Ji taip pat vykdo parengiamuosius darbus ir teikia sprendimų projektus ECB valdančiajai tarybai. Jei Valdančioji taryba, kuri yra ECB pagrindinis sprendimus priimantis organas, Priežiūros valdybos pasiūlytam sprendimo projektui neprieštarauja, jis laikomas priimtu. Svarbių kredito įstaigų kasdienę priežiūrą vykdo jungtinės priežiūros grupės (JPG).

Sprendimų priėmimas

Kas yra jungtinės priežiūros grupės?

Sudėtis

Jungtinės priežiūros grupės (JPG) yra viena pagrindinių ECB bendradarbiavimo su nacionalinėmis priežiūros institucijomis formų. Kiekvieno svarbaus banko priežiūrai buvo sudaryta grupė iš to banko priežiūroje dalyvaujančios nacionalinės priežiūros institucijos ir ECB darbuotojų. Grupės darbą koordinuoja ECB darbuotojas, o jam padeda subkoordinatoriai iš kiekvienos nacionalinės priežiūros institucijos.

Uždaviniai

JPG vykdo svarbių bankų kasdienę priežiūrą ir atlieka patikrinimus vietoje. Pagrindiniai jungtinių priežiūros grupių uždaviniai yra: i) atlikti prižiūrimo subjekto ar grupės veiklos rizikos analizę ir ii) siūlyti priežiūros programą bei atitinkamas priežiūros priemones.

Koks nacionalinių priežiūros institucijų vaidmuo?

Nacionalinės priežiūros institucijos (dar vadinamos nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis (NKI)) glaudžiai bendradarbiauja su ECB. Jos rengia ir įgyvendina ECB priimtus sprendimus. Jos tiesiogiai prižiūri dalyvaujančių šalių mažiau svarbius bankus. Šių bankų ECB tiesiogiai nepriežiūri, tačiau, prireikus užtikrinti nuoseklų aukštų priežiūros standartų taikymą, gali bet kada nuspręsti pradėti tiesiogiai prižiūrėti bet kurį iš šių bankų.

Nacionalinės priežiūros institucijos yra atsakingos ir už vartotojų apsaugą, ir už kovą su pinigų plovimu. Šie du klausimai nepatenka į ECB įgaliojimus priežiūros srityje.

...apie vartotojų apsaugą

Jei turiu nusiskundimų banku, kur turėčiau kreiptis?

ECB vykdo euro zonos ir kitų prie BPM nusprendusių prisijungti šalių bankų priežiūrą. Tokie klausimai, kaip vartotojų apsauga ir kova su pinigų plovimu, nepatenka į ECB kompetenciją, tad juos ir toliau sprendžia nacionalinės priežiūros institucijos.

Jei turite nusiskundimų savo banku, kreipkitės tiesiogiai į jį patį arba į savo šalies tarnybą, atsakingą už vartotojų apsaugą.

Už vartotojų apsaugą atsakingų nacionalinių institucijų sąrašas

Ar galiu iš ECB gauti konkrečių duomenų apie savo banką?

Ne. Pagal teisės aktus ECB neturi teisės atskleisti informacijos apie atskirus jo prižiūrimus bankus arba kokių nors jų duomenų.

BPM reglamento 27 str. 1 d.
Kapitalo reikalavimų direktyvos (IV) 53 str. 1–3 d.

Kreipkitės tiesiogiai į savo banką.

Kaip ECB užtikrina, kad mano pinigai būtų saugūs?

Bendram priežiūros mechanizmui (BPM) suteikta teisė reikalauti, kad bankai laikytų didesnes pinigų atsargas – kaip garantą užklupus sunkumams. Jis išduoda bankams veiklos leidimus ir gali juos panaikinti, o jei bankas pažeidžia taisykles – gali taikyti sankcijas. BPM ketina pagerinti bankų būklę ir padidinti jų atsparumą išoriniams sukrėtimams, pavyzdžiui, finansų krizėms, ir taip padėti apsaugoti ir pačius bankus, ir jūsų santaupas.

Jei turite daugiau klausimų, galite su mumis susisiekti užpildydami informacijos užklausos formą arba skambindami telefonu +49 69 1344 1300.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus