Menu

Krajowe organy odpowiedzialne za ochronę konsumentów

Ochrona konsumentów i walka z praniem pieniędzy nie należą do kompetencji EBC, więc pozostają w gestii krajowych organów nadzoru.

W sprawie zażaleń konsumenci powinni kontaktować się bezpośrednio z przedmiotowym bankiem lub z odpowiednim organem krajowym.