Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Stqarrija ta’ privatezza dwar l-ipproċessar ta’ dejta personali fil-kuntest tas-superviżjoni prudenzjali taħt il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku

Il-BĊE jipproċessa dejta personali fil-kuntest tal-kompiti, responsabbiltajiet u setgħat superviżorji prudenzjali tiegħu. Din l-istqarrija ta’ privatezza tispjega kif il-BĊE jiġġestixxi d-dejta personali fi ħdan il-qafas ġenerali tal-attivitajiet superviżorji prudenzjali tiegħu.

Din il-paġna tipprovdi wkoll dettalji tad-dejta personali li tiġi pproċessata mill-BĊE fil-kuntest tal-proċeduri tal-awtorizzazzjoni. Dik l-informazzjoni tista’ tinstab billi tikklikkja fuq il-proċedura rilevanti (Għoti ta' liċenzja, parteċipazzjonijiet kwalifikanti, valutazzjonijiet ta’ kompetenza u idoneità, id-dritt ta’ stabbiliment, jew l-irtirar tal-awtorizzazzjoni) fil-listi ta’ hawn taħt.

X’inhu l-qafas legali tagħna?

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta’ Ottubru 2013 (ir-Regolament MSU) jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu abbażi tal-Artikolu 127(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Għal finijiet superviżorji prudenzjali, il-BĊE ġie fdat bil-kompiti speċifiċi msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament MSU, fil-qafas tal-Artikolu 6 ta’ dak ir-Regolament, fir-rigward ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu stabbiliti f’(i) Stati Membri tal-UE li l-munita tagħhom hija l-euro u (ii) Stati Membri tal-UE li l-munita tagħhom mhijiex l-euro li jkunu daħlu f’kooperazzjoni mill-qrib mal-BĊE skont l-Artikolu 7 tar-Regolament MSU (l-Istati Membri parteċipanti). Ir-Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta’ April 2014 (ir-Regolament Qafas MSU) jistabbilixxi regoli u proċeduri li jirregolaw il-kooperazzjoni bejn il-BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (NCAs) tal-Istati Membri parteċipanti.

Peress li l-BĊE jista’ jiġbor u jipproċessa aktar dejta personali fit-twettiq tal-kompiti superviżorji tiegħu skont ir-Regolament dwar il-MSU, huwa soġġett għal-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta – jiġifieri r-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU 295, 21.11.2018, pp. 39-98).

Għaliex nipproċessaw id-dejta personali?

Il-BĊE jiġbor u jipproċessa aktar dejta personali għall-finijiet tat-twettiq u l-eżerċitar tal-kompiti superviżorji prudenzjali, ir-responsabbiltajiet u s-setgħat li ngħatawlu mir-Regolament MSU (b’mod partikolari l-Artikoli 4, 5, 6, 7, 8 u 18 ta’ dak ir-Regolament). Dan ikopri firxa wiesgħa ta’ attivitajiet, inklużi dawn li ġejjin:

 • proċeduri ta’ awtorizzazzjoni:
  Għoti ta' liċenzja

  Skont l-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament dwar il-MSU, il-BĊE huwa esklussivament kompetenti biex jagħti awtorizzazzjoni biex jibda n-negozju ta’ istituzzjoni ta’ kreditu fi Stat Membru parteċipanti, soġġett għall-Artikolu 14 ta’ dak ir-Regolament. F’dan il-kuntest, il-BĊE għandu l-kompitu li jaċċerta li l-parteċipanti fis-suq bankarju huma robusti u jikkonformaw mad-dritt nazzjonali u tal-Unjoni. Il-BĊE jiffoka, b’mod partikolari, fuq il-livelli ta’ kapital tal-banek applikanti, il-programm ta’ operazzjonijiet tagħhom, l-organizzazzjoni strutturali tagħhom u l-adegwatezza tal-maniġers tagħhom u l-azzjonisti rilevanti. Id-dejta personali mitluba hija għalhekk meħtieġa sabiex jiġu vvalutati l-kriterji għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni biex jinbeda n-negozju ta’ istituzzjoni ta’ kreditu.

  Investimenti li jikkwalifikaw

  Skont l-Artikolu 4(1)(c) tar-Regolament dwar il-MSU, il-BĊE huwa esklussivament kompetenti biex jivvaluta notifiki li jindikaw l-akkwist ta’ investimenti li jikkwalifikaw f’istituzzjonijiet ta’ kreditu fi Stat Membru parteċipanti, bla ħsara għall-Artikolu 15 ta’ dak ir-Regolament. Il-BĊE jiddeċiedi jekk jopponix dawn l-akkwisti abbażi tal-kriterji ta’ valutazzjoni stabbiliti fid-dritt rilevanti tal-Unjoni u/jew nazzjonali skont il-proċeduri u l-perijodi ta’ valutazzjoni stabbiliti fihom. Id-dejta personali mitluba hija għalhekk meħtieġa sabiex jiġu vvalutati l-kriterji li jippermettu l-akkwist ta’ investimenti li jikkwalifikaw f’istituzzjonijiet ta’ kreditu. Skont l-Artikolu 23(1)(a) sa (e) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013, għandhom jiġu vvalutati l-kriterji li ġejjin sabiex tiġi ddeterminata l-adegwatezza tal-akkwirent propost u s-saħħa finanzjarja tal-akkwist propost:

  • ir-reputazzjoni u s-saħħa finanzjarja tal-akkwirent propost;
  • l-idoneità u l-adegwatezza ta’ kwalunkwe membru tal-korp maniġerjali u kwalunkwe membru tal-maniġment anzjan li jidderieġi n-negozju tal-istituzzjoni ta’ kreditu fil-mira b’riżultat tal-akkwist propost;
  • jekk l-istituzzjoni ta’ kreditu fil-mira hijiex ser tkompli tikkonforma mar-rekwiżiti prudenzjali tagħha;
  • jekk hemmx motivi raġonevoli biex wieħed jissuspetta li, b’rabta mal-akkwist propost, qed jitwettaq jew sar ħasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu, jew li l-akkwist propost jista’ jżid ir-riskju ta’ dan.
  Valutazzjonijiet ta’ kompetenza u idoneità

  Skont l-Artikolu 4(1)(e) tar-Regolament MSU, il-BĊE għandu jiżgura l-konformità mad-dritt rilevanti tal-Unjoni li jeħtieġ li istituzzjonijiet ta’ kreditu jistabbilixxu dispożizzjonijiet robusti ta’ governanza, fosthom ir-rekwiżiti ta’ kompetenza u idoneità għall-persuni responsabbli għall-ġestjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu. Għalhekk, id-dejta personali tinġabar u tiġi pproċessata għall-fini tal-valutazzjoni ta’ jekk il-persuni responsabbli għall-ġestjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti jissodisfawx dawk ir-rekwiżiti tal-kompetenza u l-idoneità. Il-ħames kriterji li huma vvalutati f’dan ir-rigward jikkonċernaw dawn li ġejjin: (i) l-esperjenza tal-persuna; (ii) ir-reputazzjoni tagħhom; (iii) il-kunflitti ta’ interess u indipendenza tal-ħsieb; (iv) l-impenn tal-ħin tal-persuna lejn l-istituzzjoni inkwistjoni; u (v) l-adegwatezza kollettiva tal-bord kollu.

  Tneħħija tal-awtorizzazzjoni

  Skont l-Artikoli 4(1)(a) u 6(4) tar-Regolament dwar il-MSU, il-BĊE huwa esklussivament kompetenti biex jirtira l-awtorizzazzjonijiet biex jibda negozju ta’ istituzzjoni ta’ kreditu fi Stat Membru parteċipanti, soġġett għall-Artikolu 14 ta’ dak ir-Regolament, sabiex jiżgura li huma biss l-istituzzjonijiet ta’ kreditu b’(i) bażi ekonomika soda, (ii) arranġamenti organizzattivi li huma kapaċi jittrattaw ir-riskji speċifiċi inerenti fit-teħid ta’ depożiti u l-għoti ta’ kreditu u (iii) diretturi xierqa li jwettqu l-attivitajiet ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu. Id-dejta personali mitluba hija għalhekk meħtieġa sabiex jiġu vvalutati l-kriterji għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni biex jinbeda n-negozju ta’ istituzzjoni ta’ kreditu.

  Dritt ta’ stabbiliment fi Stat Membru parteċipanti ieħor

  Istituzzjonijiet ta’ kreditu stabbiliti fi Stati Membri parteċipanti jistgħu jeżerċitaw id-dritt ta’ stabbiliment fit-territorju ta’ Stat Membru parteċipanti ieħor. In-NCAs huma meħtieġa jinfurmaw lill-BĊE (permezz tal-proċeduri stabbiliti fir-Regolament Qafas tal-MSU) dwar l-informazzjoni kollha li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti jipprovdulhom skont l-Artikolu 35(2) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 (inkluż, fost l-oħrajn, informazzjoni dwar il-persuni li huma mistennija li jkunu responsabbli għall-ġestjoni tal-fergħa proposta u l-funzjonijiet ewlenin tagħha). Id-dejta personali kollha meħtieġa, kif imsemmi fil-formoli stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 926/2014 tas-27 ta’ Awwissu 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni dwar formuli, mudelli u proċeduri standard għan-notifiki marbuta mal-eżerċizzju tad-dritt ta' stabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi skont id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, hija meħtieġa sabiex il-BĊE jkun jista’ jivvaluta l-adegwatezza tal-persuni stabbiliti li jkunu responsabbli għall-ġestjoni jew il-funzjonijiet ewlenin tal-fergħa proposta. Barra minn hekk, l-NCAs jinnotifikaw ukoll lill-BĊE dwar informazzjoni (li tista’ tinkludi dejta personali) li tiġi riċevuta minn (i) istituzzjonijiet inqas sinifikanti li qed jeżerċitaw id-dritt ta’ stabbiliment fit-territorju ta’ Stat Membru parteċipanti ieħor u (ii) istituzzjonijiet ta’ kreditu stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti li qed jeżerċitaw id-dritt ta’ stabbiliment fi Stat Membru parteċipanti.

  Dritt ta’ stabbiliment fi Stat Membru mhux parteċipanti ieħor

  Istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti stabbiliti fi Stati Membri parteċipanti jistgħu jeżerċitaw id-dritt ta’ stabbiliment fit-territorju ta’ Stat Membru mhux parteċipanti (imsejjaħ bħala “passaportar li jiskadi”). F’sitwazzjonijiet bħal dawn, il-BĊE huwa meħtieġ jeżerċita s-setgħat tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru domiċiljari skont il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament Qafas dwar il-MSU. Is-setgħat tal-Istat Membru domiċiljari fir-rigward tad-dritt ta’ stabbiliment tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu huma stabbiliti fl-Artikolu 35 tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 u jinkludu valutazzjoni tal-adegwatezza tal-istruttura amministrattiva tal-istituzzjoni ta’ kreditu. Għal dak l-għan, l-informazzjoni dwar il-persuni li huma stabbiliti li jkunu responsabbli għall-ġestjoni tal-fergħa proposta u l-funzjonijiet ewlenin tagħha għandha tiġi pprovduta mill-istituzzjoni ta’ kreditu. Id-dejta personali kollha meħtieġa, kif imsemmi fil-formoli stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 926/2014 tas-27 ta’ Awwissu 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni dwar formuli, mudelli u proċeduri standard għan-notifiki marbuta mal-eżerċizzju tad-dritt ta' stabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi skont id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, hija meħtieġa sabiex il-BĊE jkun jista’ jivvaluta l-adegwatezza tal-persuni stabbiliti li jkunu responsabbli għall-ġestjoni jew il-funzjonijiet ewlenin tal-fergħa proposta. Barra minn hekk, l-NCAs jinnotifikaw ukoll lill-BĊE dwar l-informazzjoni rċevuta minn istituzzjonijiet inqas sinifikanti dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-istabbiliment fit-territorju ta’ Stat Membru mhux parteċipanti, li tista’ tinkludi dejta personali.

 • superviżjoni tal-konformità tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu mal-liġi rilevanti tal-Unjoni li timponi rekwiżiti prudenzjali (eż. rekwiżiti ta’ fondi proprji, regoli dwar il-kreditu lil partijiet relatati, u regoli li jirregolaw il-politiki u l-prattiki ta’ rimunerazzjoni);
 • reviżjonijiet superviżorji (inklużi testijiet tal-istress) u l-pubblikazzjoni tagħhom;
 • l-applikazzjoni tar-rekwiżiti relatati mar-riżervi ta’ kapital u miżuri oħra mmirati lejn l-indirizzar ta’ riskji sistemiċi jew makroprudenzjali;
 • it-trasferiment ta’ dejta personali lil istituzzjonijiet, korpi jew aġenziji oħra tal-Unjoni, awtoritajiet ta’ superviżjoni, organizzazzjonijiet internazzjonali u amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi.

Il-BĊE jista’ jipproċessa aktar dejta personali:

 • sabiex iwettaq riċerka u analiżi kwantitattivi u rappurtar statistiku f’livell aggregat (f’liema każ, id-dejta personali tiġi aggregata u anonimizzata biżżejjed, b’tali mod li l-individwi ma jkunux jistgħu jiġu identifikati fil-livell aggregat);
 • billi japplika t-teknoloġija (inkluż l-ipproċessar awtomatizzat u standardizzat tal-informazzjoni, kif ukoll il-fażijiet awtomatizzati tal-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet) sabiex ittejjeb il-prestazzjoni tal-kompiti superviżorji tiegħu. F’dak il-każ, is-suġġetti tad-dejta ma jkunux soġġetti għal deċiżjonijiet ibbażati biss fuq l-ipproċessar awtomatizzat li għandhom effetti legali fuqhom (jew effetti oħra simili sinifikanti). Se jiġu stabbiliti l-miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa kollha biex tiġi żgurata l-konformità mar-Regolament (UE) 2018/1725.

X’inhi l-bażi legali għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek?

L-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet imsemmija hawn fuq huwa meħtieġ skont l-Artikolu 5(1)(a) u (b) tar-Regolament (UE) 2018/1725, flimkien mar-Regolament SSM.

Għal dettalji speċifiċi dwar il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni, jekk jogħġbok ara hawn:

Għoti ta' liċenzja

Skont l-Artikolu 4(1)(a) u 6(4) tar-Regolament dwar il-MSU, il-BĊE huwa esklussivament kompetenti biex jawtorizza li istituzzjonijiet ta’ kreditu jibdew n-negozju ta’ istituzzjoni ta' kreditu, soġġett għall-Artikolu 14 ta’ dak ir-Regolament. Skont l-Artikolu 14 tar-Regolament dwar il-MSU, applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni biex jinbeda n-negozju ta’ istituzzjoni ta’ kreditu trid tiġi sottomessa lill-NCAs tal-Istat Membru fejn l-istituzzjoni ta’ kreditu għandha tiġi stabbilita, skont ir-rekwiżiti rilevanti stabbiliti fil-liġi nazzjonali. L-NCAs rilevanti għandhom jivvalutaw l-applikazzjoni u jipprovdu lill-BĊE b’abbozz ta’ deċiżjoni jekk jintlaħqu l-kriterji rilevanti kollha stabbiliti fil-liġi nazzjonali. Il-BĊE jista’ joġġezzjona biss għall-abbozz ta’ deċiżjoni jekk il-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni stabbiliti fil-liġi rilevanti tal-Unjoni ma jiġux issodisfatti. Il-kundizzjonijiet li jirregolaw l-għoti tal-awtorizzazzjoni huma vvalutati skont l-Artikoli 8 sa 14 tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 u/jew il-liġi nazzjonali applikabbli. L-Artikoli 73 sa 79 tar-Regolament Qafas dwar il-MSU jistabbilixxu r-regoli li jirregolaw il-kooperazzjoni bejn l-NCAs u l-BĊE fir-rigward tal-proċedura ta’ għoti ta' liċenzja.

Investimenti li jikkwalifikaw

Skont l-Artikoli 4(1)(c), 6(4) u 15 tar-Regolament MSU, il-BĊE (i) huwa esklussivament kompetenti biex jivvaluta n-notifiki li jindikaw l-akkwist ta’ investimenti li jikkwalifikaw f’istituzzjonijiet ta’ kreditu u (ii) għandu jiddeċiedi jekk jopponix tali akkwisti abbażi tal-kriterji ta’ valutazzjoni stabbiliti fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni (l-Artikolu 23(1)(a) sa (e) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013) u/jew il-liġi nazzjonali applikabbli, skont il-proċeduri u l-perjodi ta’ valutazzjoni stabbiliti fiha. L-Artikoli 85 sa 87 tar-Regolament Qafas dwar il-MSU jistabbilixxu r-regoli li jirregolaw il-kooperazzjoni bejn l-NCAs u l-BĊE fir-rigward tal-akkwist ta’ investimenti li jikkwalifikaw.

Valutazzjonijiet ta’ kompetenza u idoneità

Skont l-Artikolu 4(1)(e) tar-Regolament MSU, il-BĊE għandu, għall-iskop li jwettaq il-kompiti tiegħu, jiżgura l-konformità mad-dritt rilevanti tal-Unjoni li jeħtieġ li istituzzjonijiet ta’ kreditu jistabbilixxu dispożizzjonijiet robusti ta’ governanza, fosthom ir-rekwiżiti ta’ kompetenza u idoneità għall-persuni responsabbli għall-ġestjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu. Skont l-Artikolu 16(2)(m) tar-Regolament MSU, il-BĊE għandu s-setgħa jneħħi, fi kwalunkwe ħin, membri tal-korpi ta’ ġestjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti stabbiliti fid-dritt rilevanti tal-Unjoni. Barra minn hekk, l-Artikolu 91(1) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 jipprovdi li l-membri ta’ korp ta’ ġestjoni ta’ istituzzjoni ta’ kreditu għandu jkollhom fama tajba biżżejjed u jkollhom biżżejjed għarfien, ħiliet u esperjenza biex iwettqu dmirijiethom. L-Artikoli 93 u 94 tar-Regolament Qafas dwar il-MSU jistabbilixxu r-regoli li jirregolaw il-valutazzjoni tal-BĊE dwar il-konformità mar-rekwiżiti ta’ kompetenza u idoneità għall-persuni responsabbli għall-ġestjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu. Sabiex jiġi żgurat li r-rekwiżiti ta’ kompetenza u idoneità jintlaħqu dejjem, il-BĊE jista’ jniedi valutazzjoni ġdida bbażata fuq fatti jew kwistjonijiet ġodda jekk isir konxju ta’ kwalunkwe fatt ġdid li jista’ jkollu impatt fuq valutazzjoni preċedenti ta’ membru ta’ korp maniġerjali.

Tneħħija tal-awtorizzazzjoni

Skont l-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament dwar il-MSU, il-BĊE għandu l-kompitu biex jiddeċiedi jneħħix awtorizzazzjoni biex jinbeda negozju ta’ istituzzjoni ta' kreditu, soġġett għall-Artikolu 14 ta’ dak ir-Regolament. Din il-proċedura tista’ tinbeda jew mill-NCAs rilevanti jew mill-BĊE, u l-awtorità nazzjonali responsabbli għar-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu għandha tkun involuta wkoll. L-Artikoli 80 sa 84 tar-Regolament Qafas dwar il-MSU jistabbilixxu r-regoli li jirregolaw il-kooperazzjoni bejn l-NCAs u l-BĊE fir-rigward tat-tneħħija ta’ awtorizzazzjoni biex jitwettaq in-negozju ta’ istituzzjoni ta’ kreditu.

Dritt ta’ stabbiliment fi Stat Membru parteċipanti ieħor

L-Artikolu 17(1) tar-Regolament MSU jipprovdi li, bejn l-Istati Membri parteċipanti, il-proċeduri stabbiliti fil-liġi rilevanti tal-Unjoni għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu li jixtiequ jistabbilixxu fergħa fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor u l-kompetenzi relatati tal-Istati Membri domiċiljari u ospitanti japplikaw biss għall-finijiet ta’ kompiti mhux ikkonferiti lill-BĊE bl-Artikolu 4 ta’ dak ir-Regolament. Il-proċeduri li jirregolaw l-interazzjoni bejn l-NCAs u l-BĊE fir-rigward tad-dritt ta’ stabbiliment tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti fit-territorju ta’ Stat Membru parteċipanti ieħor huma stabbiliti fl-Artikolu 11(1) u (3) tar-Regolament Qafas dwar il-MSU. Skont dawk id-dispożizzjonijiet, il-BĊE għandu jkun infurmat bl-informazzjoni kollha li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu sinifikanti jipprovdu lill-NCAs skont l-Artikolu 35(2) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 (inkluża informazzjoni dwar il-persuni li huma stabbiliti biex ikunu responsabbli għall-ġestjoni tal-fergħa proposta u l-funzjonijiet ewlenin tagħha). Barra minn hekk, l-NCAs jinnotifikaw ukoll lill-BĊE dwar informazzjoni (li tista’ tinkludi dejta personali) li tiġi riċevuta minn (i) istituzzjonijiet inqas sinifikanti li qed jeżerċitaw id-dritt ta’ stabbiliment fit-territorju ta’ Stat Membru parteċipanti ieħor u (ii) istituzzjonijiet ta’ kreditu stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti li qed jeżerċitaw id-dritt ta’ stabbiliment fi Stat Membru parteċipanti. Meta fergħa sinifikanti titwaqqaf fi Stat Membru parteċipanti minn istituzzjoni ta’ kreditu stabbilita fi Stat Membru mhux parteċipanti, il-BĊE jeżerċita s-setgħat tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti, skont l-Artikolu 14(1) tar-Regolament Qafas tal-MSU.

Dritt ta’ stabbiliment fi Stat Membru mhux parteċipanti ieħor

Skont l-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament MSU, il-BĊE huwa kompetenti biex iwettaq il-kompiti li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru domiċiljari hija meħtieġa twettaq skont il-liġi rilevanti tal-Unjoni meta istituzzjoni ta’ kreditu sinifikanti stabbilita fi Stat Membru parteċipanti tkun tixtieq tistabbilixxi fergħa fi Stat Membru mhux parteċipanti. Is-setgħat tal-Istat Membru domiċiljari fir-rigward tad-dritt ta’ stabbiliment tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu huma stabbiliti fl-Artikolu 35 tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 u jinkludu valutazzjoni tal-adegwatezza tal-istruttura amministrattiva tal-istituzzjoni ta’ kreditu. Għal dak l-għan, l-informazzjoni dwar il-persuni li huma stabbiliti li jkunu responsabbli għall-ġestjoni tal-fergħa proposta u l-funzjonijiet ewlenin tagħha għandha tiġi pprovduta mill-istituzzjoni ta’ kreditu. Il-proċeduri li jirregolaw l-interazzjoni bejn l-NCAs u l-BĊE fir-rigward tad-dritt ta’ stabbiliment ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu fi Stati Membri mhux parteċipanti huma stabbiliti fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament Qafas dwar il-MSU. Skont l-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament dwar il-MSU u l-Artikolu 17(2) tar-Regolament Qafas dwar il-MSU, il-NCAs jinfurmaw lill-BĊE dwar in-notifiki sottomessi minn istituzzjonijiet inqas sinifikanti fir-rigward tal-eżerċizzju tad-dritt ta’ stabbiliment fi Stat Membru mhux parteċipanti.

Min hu responsabbli għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek?

Skont l-Artikolu 3(8) tar-Regolament (UE) 2018/1725, il-BĊE huwa l-kontrollur tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-dejta għal diversi tipi ta’ proċeduri superviżorji fil-kuntest tas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet sinifikanti.

Il-BĊE u l-NCAs huma kontrolluri konġunti – fit-twettiq tal-kompiti superviżorji prudenzjali kkonferiti fuqhom mir-Regolament dwar il-MSU u r-Regolament Qafas dwar il-MSU – kull meta jiddeterminaw b’mod konġunt l-għan u l-mezzi tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-dejta. F’konformità mal-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) 2018/1725 (kif ukoll mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta), li japplika għall-ipproċessar ta’ dejta personali mill-NCAs), se jintlaħaq qbil dwar arranġament speċifiku fost il-kontrolluri konġunti li jiddetermina r-responsabbiltajiet tagħhom. L-essenza ta’ dak l-arranġament se jsir pubbliku.

Għal dettalji speċifiċi dwar il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni, jekk jogħġbok ara hawn:

Għoti ta' liċenzja

Il-BĊE u l-NCAs huma kontrolluri konġunti tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar ta’ dejta relatata mal-għoti ta’ awtorizzazzjoni biex jibdew in-negozju ta’ istituzzjoni ta’ kreditu (magħrufa wkoll bħala “għoti ta’ liċenzja”) fil-kuntest tas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet sinifikanti u inqas sinifikanti.

Investimenti li jikkwalifikaw

Il-BĊE u l-NCAs huma kontrolluri konġunti tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-dejta relatati ma’ investimenti li jikkwalifikaw fil-kuntest tas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet sinifikanti u inqas sinifikanti.

Valutazzjonijiet ta’ kompetenza u idoneità

Il-BĊE huwa l-kontrollur tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-dejta fir-rigward ta’ valutazzjonijiet kompetenti u idonei fil-kuntest tas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet sinifikanti.

Tneħħija tal-awtorizzazzjoni

Il-BĊE u l-NCAs huma kontrolluri konġunti tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar ta’ dejta relatata mat-tneħħija ta’ awtorizzazzjoni biex jibdew in-negozju ta’ istituzzjoni ta’ kreditu fil-kuntest tas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet sinifikanti u inqas sinifikanti.

Dritt ta’ stabbiliment fi Stat Membru parteċipanti ieħor

Il-BĊE huwa l-kontrollur tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-dejta fir-rigward tad-dritt ta’ stabbiliment fi Stat membru parteċipanti ieħor fil-kuntest tas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet sinifikanti. Barra minn hekk, l-NCAs jinnotifikaw ukoll lill-BĊE dwar informazzjoni (li tista’ tinkludi dejta personali) li tiġi riċevuta minn (i) istituzzjonijiet inqas sinifikanti li qed jeżerċitaw id-dritt ta’ stabbiliment fit-territorju ta’ Stat Membru parteċipanti ieħor u (ii) istituzzjonijiet ta’ kreditu stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti li qed jeżerċitaw id-dritt ta’ stabbiliment fi Stat Membru parteċipanti.

Dritt ta’ stabbiliment fi Stat Membru mhux parteċipanti ieħor

Il-BĊE huwa l-kontrollur tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-dejta fir-rigward tad-dritt ta’ stabbiliment fi Stat Membru parteċipanti ieħor fil-kuntest tas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet sinifikanti. Barra minn hekk, il-NCAs jinfurmaw lill-BĊE meta n-notifiki jiġu rċevuti minn istituzzjonijiet inqas sinifikanti li qed jeżerċitaw id-dritt ta’ stabbiliment fi Stat Membru mhux parteċipanti.

Min se jriċievi d-dejta personali tiegħek?

Meta l-BĊE jipproċessa dejta personali għall-għanijiet imsemmija hawn fuq, il-persuni li ġejjin għandhom aċċess għal dejta personali fuq il-bażi stretta tal-ħtieġa tal-għarfien:

 • numru limitat ta’ membri tal-persunal tal-BĊE (għat-twettiq tal-kompiti tagħhom, inklużi kompiti relatati mas-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu);
 • numru limitat ta’ membri tal-persunal tal-NCA (għat-twettiq tal-kompiti tagħhom, inklużi kompiti relatati mas-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu);
 • Membri tal-Bord Superviżorju tal-BĊE u tal-Kunsill Governattiv;
 • esperti esterni u kuntratturi li jaħdmu f’isem il-BĊE li qed jipprovdu opinjonijiet, pariri u appoġġ fil-kuntest tas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (eż. konsulenti legali);
 • numru limitat ta’ membri tal-persunal ta’ istituzzjonijiet, korpi u aġenziji oħra tal-Unjoni, awtoritajiet ta’ superviżjoni u awtoritajiet nazzjonali (pereżempju prosekuturi pubbliċi jew awtoritajiet li jindirizzaw il-ħasil tal-flus).

X’tip ta’ d-dejta personali tiġi pproċessata?

Il-BĊE jipproċessa diversi tipi differenti ta’ dejta personali, skont l-attività tal-ipproċessar inkwistjoni. Eżempji ta’ tali dejta jinkludu dawn li ġejjin:

 • informazzjoni dwar ir-reputazzjonijiet, l-għarfien, il-ħiliet u l-esperjenza ta’ membri tal-bord attwali u potenzjali futuri ta’ (i) istituzzjonijiet ta’ kreditu taħt superviżjoni u (ii) kumpaniji li għandhom il-ħsieb li jakkwistaw jew jiddisponu minn investimenti li jikkwalifikaw f’istituzzjonijiet ta’ kreditu taħt superviżjoni. Għal dettalji speċifiċi dwar il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni, jekk jogħġbok ara hawnhekk:
Għoti ta' liċenzja

Id-dejta personali li hija pproċessata fir-rigward tal-proċeduri ta’ għoti ta’ liċenzji tinkludi, fost affarijiet oħra, dejta relatata mal-programm ta’ operazzjonijiet tal-istituzzjoni ta’ kreditu u arranġamenti ta’ governanza (li jistgħu jinkludu informazzjoni finanzjarja personali, dejta dwar l-adegwatezza tal-azzjonisti li jikkwalifikaw jew l-akbar 20 azzjonisti, u informazzjoni dwar l-adegwatezza tal-membri tal-korpi ta’ ġestjoni). L-Abbozz ta’ Standards Tekniċi Regolatorji tal-ABE skont l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE (EBA/RTS/2017/08) tal-ABE jipprovdu d-dettalji sħaħ tal-informazzjoni li se tkun meħtieġa għal applikazzjonijiet ta’ għoti ta’ liċenzji meta jidħlu fis-seħħ. Eżempji ta’ dejta personali relatata mal-istituzzjoni ta’ kreditu applikanti, l-azzjonisti jew il-membri attwali jew futuri tagħha, membri attwali jew futuri tal-korpi ta’ ġestjoni tagħha, detenturi ta’ funzjoni ewlenija jew funzjonijiet ta’ kontroll intern, jew kwalunkwe parti affiljata oħra (bħala riżultat ta’ arranġamenti ta’ esternalizzazzjoni, arranġamenti ta’ finanzjament, eċċ.) jistgħu jinstabu fit-taqsimiet dwar investimenti li jikkwalifikaw u valutazzjonijiet ta’ kompetenza u idoneità.

Investimenti li jikkwalifikaw

Mingħajr preġudizzju għad-dritt nazzjonali, it-tipi ta’ dejta personali li ġejjin jiġu pproċessati fir-rigward tal-akkwist ta’ investimenti li jikkwalifikaw, b’informazzjoni li tkopri kemm (i) akkwirenti diretti jew indiretti proposti (persuni fiżiċi jew, fil-każ ta’ persuni ġuridiċi, membri tal-korpi ta’ ġestjoni tagħhom) u (ii) persuni marbuta ma’ dawk l-akkwirenti proposti:

 • dettalji personali (isem sħiħ, numru tal-karta tal-identità/numru tal-passaport, nazzjonalità, eċċ.);
 • dettalji ta’ kuntatt (indirizz postali, indirizz elettroniku, numru tat-telefown, eċċ.);
 • dettalji tal-għarfien, il-ħiliet u l-esperjenza (eż. informazzjoni dwar l-esperjenza prattika u professjonali miksuba f’pożizzjonijiet preċedenti u esperjenza teoretika (għarfien u ħiliet) miksuba permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ);
 • informazzjoni dwar ir-reputazzjoni, bħal:
  • dettalji ta’ kwalunkwe fedina penali, investigazzjonijiet/proċeduri kriminali rilevanti, każijiet ċivili/amministrattivi rilevanti, jew azzjoni dixxiplinarja (inkluża l-iskwalifika bħala direttur ta’ kumpanija, falliment, insolvenza jew proċedimenti simili);
  • dikjarazzjoni dwar jekk il-proċedimenti kriminali humiex pendenti jew jekk il-persuna jew kwalunkwe organizzazzjoni ġestita minnha qatt kinitx involuta bħala debitur fi proċedimenti ta’ insolvenza jew fi proċedimenti komparabbli;
  • dettalji ta’ kwalunkwe investigazzjoni, proċedimenti ta’ infurzar jew sanzjonijiet imwettqa jew imposti minn awtorità superviżorja;
  • informazzjoni dwar kwalunkwe rifjut ta’ reġistrazzjoni, awtorizzazzjoni, sħubija jew liċenzja biex jitwettqu sengħa, negozju jew professjoni;
  • informazzjoni dwar kwalunkwe rtirar, revoka jew terminazzjoni ta’ reġistrazzjoni, awtorizzazzjoni, sħubija jew liċenzja;
  • informazzjoni dwar kwalunkwe espulsjoni minn korp regolatorju jew tal-gvern;
  • informazzjoni dwar kwalunkwe tkeċċija mill-impjieg, pożizzjoni ta’ fiduċja jew relazzjoni fiduċjarja (jew sitwazzjoni simili), jew kwalunkwe talba għar-riżenja minn tali pożizzjoni;
 • dettalji finanzjarji, bħal
  • informazzjoni dwar il-pożizzjoni u s-saħħa finanzjarja tal-persuna, is-sorsi ta’ dħul, l-assi u l-obbligazzjonijiet, rahan u l-garanziji, eċċ,
  • klassifikazzjonijiet u rapporti pubbliċi dwar kumpaniji kkontrollati jew diretti mill-persuna inkwistjoni;
  • klassifikazzjonijiet u rapporti pubbliċi dwar il-persuna nnifisha;
 • informazzjoni dwar jekk tkunx diġà twettqet valutazzjoni tar-reputazzjoni tal-persuna bħala akkwirent jew xi ħadd li jidderieġi n-negozju ta’ istituzzjoni finanzjarja minn awtorità superviżorja kompetenti oħra fis-settur finanzjarju (inklużi d-dettalji tal-identità ta’ dik l-awtorità u l-evidenza tar-riżultat ta’ dik il-valutazzjoni);
 • informazzjoni dwar jekk tkunx diġà twettqet valutazzjoni tar-reputazzjoni tal-persuna minn awtorità kompetenti oħra fis-settur mhux finanzjarju (inklużi d-dettalji tal-identità ta’ dik l-awtorità u l-evidenza tar-riżultat ta’ dik il-valutazzjoni);
 • dettalji ta’ kwalunkwe relazzjoni finanzjarja (li tinvolvi operazzjonijiet ta’ kreditu, garanziji, rahan, eċċ.) jew relazzjoni mhux finanzjarja (eż. relazzjoni familjari mill-qrib jew koabitazzjoni) ma’:
  • kwalunkwe azzjonist attwali tal-istituzzjoni fil-mira;
  • kwalunkwe persuna intitolata li teżerċita d-drittijiet tal-vot fl-istituzzjoni fil-mira;
  • l-istituzzjoni fil-mira nnifisha jew il-grupp tagħha;
 • dettalji ta’ kwalunkwe interess jew attività oħra li tkun f’kunflitt mal-istituzzjoni fil-mira u soluzzjonijiet possibbli għal tali kunflitti ta’ interess.

Għandha ssir referenza wkoll għal-lista ta’ informazzjoni rakkomandata mil-Linji Gwida Konġunti dwar il-valutazzjoni prudenzjali tal-akkwiżizzjonijiet u ż-żidiet ta’ parteċipazzjonijiet kwalifikanti fis-settur finanzjarju (KĠ/GL/2016/01) fir-rigward tal-valutazzjoni tal-akkwiżizzjoni ta’ parteċipazzjoni kwalifikanti.

Barra minn hekk, kwalunkwe dejta personali kif elenkata fit-taqsima rilevanti li hija meħtieġa għal valutazzjoni ta’ kompetenza u l-idoneità fir-rigward ta’ membri ġodda li għandhom jinħatru fil-korp ta’ ġestjoni tal-istituzzjoni fil-mira tista’ tiġi pproċessata wkoll fil-valutazzjoni tal-investiment li jikkwalifika

Valutazzjonijiet ta’ kompetenza u idoneità

L-Anness III tal-Linji Gwida Konġunti tal-AETS u l-ABE dwar il-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-membri tal-korp maniġerjali u d-detenturi ta’ funzjoni ewlenija skont id-Direttiva 2013/36/UE u d-Direttiva 2014/65/UE (EBA/GL/2017/12) fih lista ta’ informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lill-awtoritajiet kompetenti għal kull valutazzjoni ta’ adegwatezza.

Id-dejta personali li ġejja tiġi pproċessata fir-rigward ta’ valutazzjonijiet ta’ kompetenza u l-idoneità:

 1. dejta personali pprovduta minn persuni maħtura (jew bil-miktub bi tweġiba għall-kwestjonarju ta’ kompetenza u l-idoneità jew oralment waqt intervisti), bħal:
  • dettalji personali (isem sħiħ, numru tal-karta tal-identità/numru tal-passaport, nazzjonalità, eċċ.);
  • dettalji ta’ kuntatt (indirizz postali, indirizz elettroniku, numru tat-telefown, eċċ.);
  • dettalji tal-għarfien, il-ħiliet u l-esperjenza (eż. informazzjoni dwar l-esperjenza prattika u professjonali miksuba f’pożizzjonijiet preċedenti u esperjenza teoretika (għarfien u ħiliet) miksuba permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ);
  • informazzjoni dwar ir-reputazzjoni, bħal dettalji ta’ kwalunkwe fedina penali, investigazzjonijiet/proċeduri kriminali rilevanti, każijiet ċivili/amministrattivi rilevanti, jew azzjoni dixxiplinarja (inkluża l-iskwalifika bħala direttur ta’ kumpanija, falliment, insolvenza jew proċedimenti simili);
  • dettalji ta’ kwalunkwe kunflitt ta’ interess (eż. relazzjoni personali mill-qrib ma’ membru ta’ korp maniġerjali, tranżazzjoni ta’ negozju privat sinifikanti mal-istituzzjoni ta’ kreditu inkwistjoni jew pożizzjoni ta’ influwenza politika sinifikanti);
  • informazzjoni dwar l-impenn ta’ żmien tal-persuna maħtura lejn l-istituzzjoni ta’ kreditu inkwistjoni (inkluż, fejn rilevanti, dettalji tal-ħin iddedikat għal attivitajiet professjonali jew personali oħra);
  • informazzjoni dwar l-adegwatezza kollettiva tal-bord (eż. fir-rigward tal-valur miżjud mill-persuna maħtura f’termini tal-kompożizzjoni ġenerali tal-bord);
 2. dejta personali li tiġbed l-attenzjoni tal-awtorità kompetenti permezz ta’ mezzi oħra (eż. permezz tal-midja);
 3. dejta personali relatata ma’ partijiet terzi (minflok il-persuna maħtura);
 4. kwalunkwe kumment mill-membri tal-persunal tal-BĊE jew tal-NCA dwar il-prestazzjoni tal-persuna maħtura matul il-valutazzjoni ta’ kompetenza u l-idoneità (eż. kummenti li jirriflettu l-opinjoni jew il-valutazzjoni tas-superviżur tal-persuna maħtura – partikolarment fir-rigward tal-għarfien u l-ħiliet tagħhom fil-qasam rilevanti);
 5. informazzjoni dwar jekk diġà twettqitx valutazzjoni ta’ kompetenza u l-idoneità minn awtorità superviżorja kompetenti oħra (inklużi dettalji tal-identità ta’ dik l-awtorità u evidenza tal-eżitu ta' dik il-valutazzjoni).
Tneħħija tal-awtorizzazzjoni

It-tipi ta’ dejta personali li ġejjin (fost l-oħrajn) jistgħu jiġu pproċessati meta jiġi deċiż jekk għandhiex titneħħa l-awtorizzazzjoni biex jitkompla n-negozju ta’ istituzzjoni ta’ kreditu:

 • kwalunkwe dejta personali pprovduta fil-kuntest ta’ valutazzjoni ta’ investimenti li jikkwalifikaw, l-għoti ta’ awtorizzazzjoni jew valutazzjoni ta’ kompetenza u l-idoneità (ara t-taqsimiet rilevanti hawn fuq) li huma meħtieġa sabiex tiġi vvalutata t-tneħħija potenzjali tal-awtorizzazzjoni;
 • kwalunkwe dejta personali li tinsab f’informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-istituzzjoni, dikjarazzjonijiet mill-istituzzjoni rigward l-istatus tagħha, u dokumenti oħra pprovduti skont id-dritt nazzjonali applikabbli u r-regolamenti tal-istituzzjoni;
 • kwalunkwe dejta personali li tinsab f’informazzjoni dwar spezzjonijiet fuq il-post, il-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Evalwazzjoni, l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta, konstatazzjonijiet u miżuri superviżorji, komunikazzjoni mal-istituzzjoni ta’ kreditu, u ordnijiet u deċiżjonijiet tal-qorti.
Id-dritt ta’ stabbiliment

Id-dejta personali li tiġi pproċessata fir-rigward tad-dritt ta’ stabbiliment hija kif imsemmi fil-formoli stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 926/2014 tas-27 ta’ Awwissu 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni dwar formuli, mudelli u proċeduri standard għan-notifiki marbuta mal-eżerċizzju tad-dritt ta' stabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi skont id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

 • informazzjoni relatata ma’ persuni fiżiċi assoċjati ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu sorveljati (pereżempju bħala membri tal-persunal jew klijenti) fil-kuntest ta’ superviżjoni fuq il-post u barra mill-post.

Madankollu, din il-lista mhijiex eżawrjenti. Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok ikkuntattjana billi tuża l-formola ta’ talba għall-informazzjoni.

Fejn tiġi ttrasferita, ipproċessata u maħżuna d-dejta tiegħek?

Fil-kuntest tal-kooperazzjoni superviżorja, xi dejta personali tista’ tintbagħat barra ż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) lil organizzazzjonijiet internazzjonali, awtoritajiet ta’ superviżjoni u l-amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi.

Dawn it-trasferimenti jistgħu jsiru fuq il-bażi ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza mill-Kummissjoni Ewropea skont l-Artikolu 47 tar-Regolament (UE) 2018/1725.

Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza mill-Kummissjoni Ewropea, id-dejta personali tista’, skont l-Artikolu 48(1) tar-Regolament (UE) 2018/1725, tiġi ttrasferita biss lil pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali jekk jiġu pprovduti salvagwardji xierqa u jkunu disponibbli drittijiet infurzabbli tas-suġġett tad-dejta u rimedji legali effettivi għas-suġġetti tad-dejta.

Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza jew salvagwardji xierqa, it-trasferimenti ta’ dejta personali lejn pajjiżi terzi jistgħu jsiru biss b’mod eċċezzjonali abbażi ta’ derogi speċifiċi previsti fl-Artikolu 50 tar-Regolament (UE) 2018/1725 (b’mod partikolari l-Artikolu 50(1)(d)).

Id-dejta personali tinħażen f’sistema tal-IT sigura li hija protetta minn karatteristiċi ta’ kriptaġġ u awtentikazzjoni.

Kemm idum iżomm id-dejta personali l-BĊE?

Il-BĊE jżomm id-dejta personali sakemm din tkun meħtieġa għall-iskop superviżorju speċifiku inkwistjoni, kif speċifikat fir-regoli dwar iż-żamma tal-BĊE.

Perjodi ta’ żamma għall-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni

Il-BĊE jaħżen dejta personali relatata ma’ proċeduri ta’ awtorizzazzjoni għall-perijodi massimi li ġejjin:

 • 15-il sena mid-data tal-applikazzjoni jew notifika jekk talba tiġi rtirata qabel ma tkun intlaħqet deċiżjoni formali;
 • 15-il sena mid-data ta’ deċiżjoni negattiva;
 • fil-każ ta’ deċiżjoni pożittiva, 15-il sena mid-data li fiha s-suġġett tad-dejta rilevanti ma jibqax membru tal-maniġment tal-istituzzjoni ta’ kreditu, detentur ta’ funzjoni ewlenija, azzjonist fundatur jew azzjonist li jikkwalifika, jew maniġer jew detentur ta’ funzjoni ewlenija għal fergħa;
 • 15-il sena mid-data tal-adozzjoni meta l-BĊE jiddeċiedi li jneħħi l-awtorizzazzjoni biex isegwi n-negozju ta’ istituzzjoni ta’ kreditu.

Jekk jinfetħu proċedimenti amministrattivi jew ġudizzjarji, il-perjodi ta’ żamma msemmija hawn fuq jistgħu jiġu estiżi u jintemmu sena wara li tali proċedimenti jiġu konklużi permezz ta’ deċiżjoni finali.

Informazzjoni dwar perjodi ta’ żamma għal data personali speċifika tista’ tiġi pprovduta fuq talba. Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok ikkuntattjana billi tuża l-formola ta’ talba għall-informazzjoni.

X’inhuma d-drittijiet tiegħek?

Int għandu jkollok id-dritt ta’ aċċess tad-dejta personali tiegħek u tikkoreġi kwalunkwe informazzjoni li mhijiex eżatta jew mhijiex kompluta. Għandek ukoll – b'xi limitazzjonijiet– id-drittijiet li tħassar id-dejta personali tiegħek, li tirrestrinġi l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek f’konformità mar-Regolament (UE) 2018/1725.

Eċċezzjonijiet għal dawn id-drittijiet u restrizzjonijiet fuqhom jistgħu japplikaw skont ir-Regolament (UE) 2018/1725.

Min tista’ tikkuntattja f’każ ta’ mistoqsijiet jew talbiet?

Tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattjana billi tuża l-formola ta’ talba għall-informazzjoni.

Dettalji ta’ kuntatt għal proċeduri speċifiċi ta’ awtorizzazzjoni

Is-suġġetti tad-dejta jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom billi jibagħtu email lid-Diviżjoni tal-Awtorizzazzjoni jew lid-Diviżjoni dwar il-Kompetenza u l-Idoneità.

Tista’ tikkuntattja wkoll direttament lill-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data tal-BĊE fuq dpo@ecb.europa.eu dwar kull mistoqsija relatata ma’ dejta personali.

Biex tindirizza lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Jekk temmen li d-drittijiet tiegħek bħala suġġett tad-dejta skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 nkisru bħala riżultat tal-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek, int għandek id-dritt li tressaq ilment għand il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fi kwalunkwe żmien.

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Aktar informazzjoni

Informazzjoni addizzjonali tista’ tinstab fl-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data tat-3 ta’ Novembru 2014 dwar l-ipproċessar ta’ dejta personali fi proċessi superviżorji prudenzjali bħala parti mill-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku.

Opinjoni tal-KEPD
Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)