Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά την επεξεργασία αυτών των δεδομένων για σκοπούς προληπτικής εποπτείας στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού

Η ΕΚΤ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών που της έχουν ανατεθεί για σκοπούς προληπτικής εποπτείας. Η παρούσα δήλωση προστασίας της ιδιωτικής ζωής εξηγεί με ποιον τρόπο η ΕΚΤ χειρίζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός του γενικότερου πλαισίου των δραστηριοτήτων της για σκοπούς προληπτικής εποπτείας.

Η παρούσα σελίδα παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η ΕΚΤ στο πλαίσιο των διαδικασιών εποπτικής έγκρισης. Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές τις πληροφορίες κάνοντας κλικ στη σχετική διαδικασία (χορήγηση αδειών λειτουργίας, ειδικές συμμετοχές, αξιολογήσεις της καταλληλότητας, δικαίωμα εγκατάστασης ή ανάκληση αδειών λειτουργίας) που θα βρείτε στον κατάλογο παρακάτω.

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο μας;

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 (κανονισμός ΕΕΜ) αναθέτει ειδικά καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει του άρθρου 127 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Για σκοπούς προληπτικής εποπτείας, ανατίθενται στην ΕΚΤ τα συγκεκριμένα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού ΕΕΜ, στο πλαίσιο του άρθρου 6 του εν λόγω κανονισμού, σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα (i) σε κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν νόμισμά τους το ευρώ και (ii) σε κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ και (iii) σε κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ και έχουν συνάψει στενή συνεργασία με την ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΕΜ (τα συμμετέχοντα κράτη μέλη). O κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Απριλίου 2014 (κανονισμός ΕΕΜ) θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες που διέπουν τη συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Δεδομένου ότι η ΕΚΤ μπορεί να συλλέγει και να υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την εκτέλεση των εποπτικών της καθηκόντων σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕΜ, υπόκειται στη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία δεδομένων, δηλαδή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39-98).

Γιατί επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Η ΕΚΤ συλλέγει και υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της εκτέλεσης και άσκησης των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών που της έχουν ανατεθεί για σκοπούς προληπτικής εποπτείας από τον κανονισμό ΕΕΜ (ιδίως τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8 και 18 του εν λόγω κανονισμού). Αυτό καλύπτει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων:

 • τις διαδικασίες εποπτικής έγκρισης:
  Χορήγηση άδειας λειτουργίας

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα να χορηγεί άδειες λειτουργίας για την ανάληψη δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος σε συμμετέχον κράτος μέλος, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του εν λόγω κανονισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΚΤ έχει αναλάβει το καθήκον να διαπιστώνει ότι τα ιδρύματα που εισέρχονται στην τραπεζική αγορά είναι εύρωστα και συμμορφώνονται με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Η ΕΚΤ επικεντρώνεται ιδίως στα κεφαλαιακά επίπεδα, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και την οργανωτική δομή των αιτουσών τραπεζών, καθώς και στην καταλληλότητα των διευθυντικών τους στελεχών και των σχετικών μετόχων. Τα ζητούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επομένως απαραίτητα για την αξιολόγηση των κριτηρίων χορήγησης άδειας λειτουργίας για την ανάληψη δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος.

  Ειδικές συμμετοχές

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα να αξιολογεί γνωστοποιήσεις για την απόκτηση ειδικών συμμετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του εν λόγω κανονισμού. Η ΕΚΤ αποφασίζει αν θα εναντιωθεί ή όχι στην απόκτηση τέτοιων ειδικών συμμετοχών βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις περιόδους αξιολόγησης που προβλέπονται στη εν λόγω νομοθεσία. Τα ζητούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επομένως απαραίτητα για την αξιολόγηση των κριτηρίων που επιτρέπουν την απόκτηση ειδικών συμμετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να αξιολογούνται προκειμένου να καθορίζεται η καταλληλότητα του προτεινόμενου αγοραστή και η ορθότητα της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής:

  • η φήμη και η χρηματοοικονομική ευρωστία του προτεινόμενου αγοραστή,
  • η ικανότητα και η ευπρέπεια οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού οργάνου και οποιουδήποτε ανώτερου διοικητικού στελέχους που θα διευθύνει τις δραστηριότητες του σκοπούμενου πιστωτικού ιδρύματος κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής,
  • η ικανότητα του σκοπούμενου πιστωτικού ιδρύματος να συνεχίσει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που το αφορούν,
  • κατά πόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο τέτοιων ενεργειών.
  Αξιολόγηση της καταλληλότητας

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης η οποία υποχρεώνει τα πιστωτικά ιδρύματα να διαθέτουν άρτιες ρυθμίσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων όσον αφορά την καταλληλότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επομένως, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και τίθενται σε επεξεργασία για να αξιολογείται αν τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων πληρούν ή όχι αυτές τις απαιτήσεις καταλληλότητας. Τα πέντε κριτήρια που αξιολογούνται προς τον σκοπό αυτό αφορούν τα ακόλουθα: (i) την εμπειρία των προσώπων, (ii) τη φήμη τους, (iii) τις συγκρούσεις συμφερόντων και την ανεξαρτησία βούλησης, (iv) τον χρόνο που τα πρόσωπα δεσμεύονται να διαθέσουν στο συγκεκριμένο ίδρυμα και (v) τη συλλογική καταλληλότητα του διοικητικού συμβουλίου ως συνόλου.

  Ανάκληση άδειας λειτουργίας

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα να ανακαλεί άδειες λειτουργίας για την ανάληψη δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος σε συμμετέχον κράτος μέλος, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του εν λόγω κανονισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μόνο πιστωτικά ιδρύματα που έχουν (i) υγιείς οικονομικές βάσεις, (ii) οργανωτικές ρυθμίσεις ικανές να αντιμετωπίσουν τους ειδικούς κινδύνους που είναι σύμφυτοι με την αποδοχή καταθέσεων και τη χορήγηση πιστώσεων, καθώς και (iii) κατάλληλα διευθυντικά στελέχη, θα ασκούν τις δραστηριότητες πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα ζητούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επομένως απαραίτητα προκειμένου να αξιολογείται κατά πόσον τα κριτήρια χορήγησης άδειας λειτουργίας για την ανάληψη δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος εξακολουθούν να πληρούνται.

  Δικαίωμα εγκατάστασης σε άλλο συμμετέχον κράτος μέλος

  Τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορεί να ασκούν το δικαίωμα εγκατάστασης στην επικράτεια άλλου συμμετέχοντος κράτους μέλους. Οι ΕΑΑ είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν την ΕΚΤ (μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στον κανονισμό για το πλαίσιο ΕΕΜ) σχετικά με το σύνολο των πληροφοριών που τους παρέχουν τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πληροφοριών για τα πρόσωπα που προορίζονται να είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του προτεινόμενου υποκαταστήματος και των βασικών λειτουργιών του). Όλα τα απαιτούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως αναφέρονται στα έντυπα που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 926/2014 της Επιτροπής, της 27ης Αυγούστου 2014, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες των κοινοποιήσεων σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι αναγκαία ούτως ώστε η ΕΚΤ να μπορεί να αξιολογήσει την καταλληλότητα των προσώπων που προορίζονται να είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ή τις βασικές λειτουργίες του προτεινόμενου υποκαταστήματος. Επιπλέον, οι ΕΑΑ ενημερώνουν επίσης την ΕΚΤ για πληροφορίες (που μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) τις οποίες λαμβάνουν (i) από λιγότερο σημαντικά ιδρύματα που ασκούν το δικαίωμα εγκατάστασης στην επικράτεια άλλου συμμετέχοντος κράτος μέλους και (ii) από πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη που ασκούν το δικαίωμα εγκατάστασης σε συμμετέχον κράτος μέλος.

  Δικαίωμα εγκατάστασης σε μη συμμετέχον κράτος μέλος

  Σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορεί να ασκούν το δικαίωμα εγκατάστασης στην επικράτεια μη συμμετέχοντος κράτους μέλους (το οποίο αναφέρεται ως «ενιαίο διαβατήριο για την άσκηση δραστηριότητας σε μη συμμετέχον κράτος μέλος»). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ΕΚΤ οφείλει να ασκεί τις εξουσίες της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ. Οι εξουσίες του κράτους μέλους υποδοχής σε σχέση με το δικαίωμα εγκατάστασης πιστωτικών ιδρυμάτων καθορίζονται στο άρθρο 35 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της επάρκειας της διοικητικής οργάνωσης του πιστωτικού ιδρύματος. Προς τον σκοπό αυτό, οι πληροφορίες για τα πρόσωπα που προορίζονται να είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του προτεινόμενου υποκαταστήματος και των βασικών λειτουργιών του πρέπει να παρέχονται από το πιστωτικό ίδρυμα. Όλα τα απαιτούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως αναφέρονται στα έντυπα που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 926/2014 της Επιτροπής, της 27ης Αυγούστου 2014, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες των κοινοποιήσεων σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι απαραίτητα προκειμένου να αξιολογείται η καταλληλότητα των προσώπων που πρόκειται να είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ή τις βασικές λειτουργίες του προτεινόμενου υποκαταστήματος. Επιπλέον, οι ΕΑΑ ενημερώνουν επίσης την ΕΚΤ για τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τα λιγότερα σημαντικά ιδρύματα σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης στην επικράτεια μη συμμετέχοντος κράτους μέλους, που μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 • την εποπτεία της συμμόρφωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που επιβάλλει απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας (π.χ. απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια, κανόνες για παροχή πιστώσεων σε σχετικά μέρη και κανόνες που διέπουν τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών),
 • τους εποπτικούς ελέγχους (μεταξύ άλλων, τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων) και τη δημοσίευσή τους,
 • την εφαρμογή απαιτήσεων που αφορούν κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση συστημικών ή μακροπροληπτικών κινδύνων,
 • τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και φορείς της Ένωσης, εποπτικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις τρίτων χωρών.

Η ΕΚΤ μπορεί να υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • προκειμένου να διενεργεί ποσοτική έρευνα και ανάλυση και να παρέχει στατιστικά στοιχεία σε συγκεντρωτική βάση (στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα συγκεντρώνονται και θα ανωνυμοποιούνται επαρκώς, ούτως ώστε τα πρόσωπα να μην μπορούν να αναγνωριστούν σε συγκεντρωτική βάση).
 • με την εφαρμογή της τεχνολογίας (συμπεριλαμβανομένης αυτοματοποιημένης και τυποποιημένης επεξεργασίας καθώς και αυτοματοποιημένων φάσεων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων) με σκοπό να βελτιώνει τις επιδόσεις των εποπτικών της καθηκόντων. Σε αυτήν την περίπτωση, τα υποκείμενα των δεδομένων δεν θα υπόκεινται σε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία και έχουν έννομο αποτέλεσμα (ή άλλα παρόμοια σημαντικά αποτελέσματα) σε αυτά. Θα θεσπιστούν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους προαναφερθέντες σκοπούς είναι αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, σε συνδυασμό με τον κανονισμό ΕΕΜ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες εποπτικής έγκρισης, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα να χορηγεί άδειες λειτουργίας σε πιστωτικά ιδρύματα για την ανάληψη δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του εν λόγω κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού ΕΕΜ, αίτηση άδειας λειτουργίας για την ανάληψη δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος πρέπει να υποβληθεί στην ΕΑΑ του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η οικεία ΕΑΑ πρέπει να αξιολογήσει την αίτηση και να χορηγήσει στην ΕΚΤ σχέδιο απόφασης αν πληρούνται όλα τα σχετικά κριτήρια που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η ΕΚΤ μπορεί να διατυπώσει αντίρρηση στο σχέδιο απόφασης μόνο αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία της Ένωσης. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας αξιολογούνται σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 14 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 ή/και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία. Τα άρθρα 73 έως 79 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ θεσπίζουν τους κανόνες που διέπουν τη συνεργασία μεταξύ των ΕΑΑ και της ΕΚΤ όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης.

Ειδικές συμμετοχές

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), άρθρο 6 παράγραφος 4 και άρθρο 15 του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ (i) διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα να αξιολογεί κοινοποιήσεις για την απόκτηση ειδικών συμμετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα και (ii) πρέπει να αποφασίζει αν θα εναντιωθεί ή όχι σε τέτοιες αποκτήσεις ειδικών συμμετοχών βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία της Ένωσης (άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013) ή/και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις περιόδους αξιολόγησης που προβλέπονται σε αυτήν την νομοθεσία. Τα άρθρα 85 έως 87 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ θεσπίζουν τους κανόνες που διέπουν τη συνεργασία μεταξύ των ΕΑΑ και της ΕΚΤ όσον αφορά την απόκτηση ειδικών συμμετοχών.

Αξιολόγηση της καταλληλότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ πρέπει, για τους σκοπούς της άσκησης των καθηκόντων της, να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη σχετική ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία απαιτείται από τα πιστωτικά ιδρύματα να διαθέτουν άρτιες ρυθμίσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων όσον αφορά την καταλληλότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση πιστωτικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ διαθέτει την εξουσία να απομακρύνει ανά πάσα στιγμή μέλη των διοικητικών οργάνων πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης. Επιπλέον, το άρθρο 91 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 προβλέπει ότι τα μέλη του διοικητικού οργάνου πιστωτικού ιδρύματος πρέπει να έχουν πάντοτε καλή φήμη και να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα άρθρα 93 και 94 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ θεσπίζουν τους κανόνες που διέπουν την αξιολόγηση που διενεργεί η ΕΚΤ για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις καταλληλότητας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση πιστωτικών ιδρυμάτων. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις καταλληλότητας πληρούνται ανά πάσα στιγμή, η ΕΚΤ μπορεί να προβεί σε νέα αξιολόγηση βάσει νέων πραγματικών περιστατικών ή ζητημάτων εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της τυχόν νέα πραγματικά δεδομένα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προηγούμενη αξιολόγηση μέλους του διοικητικού οργάνου.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ έχει αναλάβει το καθήκον να αποφασίζει αν θα ανακαλεί ή όχι την άδεια λειτουργίας για την ανάληψη δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του εν λόγω κανονισμού. Αυτή η διαδικασία μπορεί να κινηθεί είτε από την οικεία ΕΑΑ ή την ΕΚΤ και σε αυτή πρέπει επίσης να συμμετέχει η εθνική αρχή που είναι αρμόδια για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα άρθρα 80 έως 84 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ θεσπίζουν τους κανόνες που διέπουν τη συνεργασία μεταξύ των ΕΑΑ και της ΕΚΤ όσον αφορά την ανάκληση άδειας λειτουργίας για την ανάληψη δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος.

Δικαίωμα εγκατάστασης σε άλλο συμμετέχον κράτος μέλος

Το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΕΜ προβλέπει ότι, μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών, οι διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία της Ένωσης για τα πιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να ιδρύσουν υποκατάστημα στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, καθώς και οι συναφείς αρμοδιότητες του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, εφαρμόζονται μόνον για τους σκοπούς των καθηκόντων που δεν ανατίθενται στην ΕΚΤ με το άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού. Οι διαδικασίες που διέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των ΕΑΑ και της ΕΚΤ όσον αφορά το δικαίωμα εγκατάστασης σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων στην επικράτεια άλλου συμμετέχοντος κράτους μέλους προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ. Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, η ΕΚΤ πρέπει να ενημερώνεται για όλες τις πληροφορίες που τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στις ΕΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τα πρόσωπα που προορίζονται να είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του προτεινόμενου υποκαταστήματος και των βασικών λειτουργιών του). Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ, οι ΕΑΑ ενημερώνουν την ΕΚΤ για τις κοινοποιήσεις που έχουν υποβληθεί από (i) λιγότερο σημαντικά ιδρύματα που ασκούν το δικαίωμα εγκατάστασης στην επικράτεια άλλου συμμετέχοντος κράτος μέλους και (ii) πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη που ασκούν το δικαίωμα εγκατάστασης σε συμμετέχον κράτος μέλος. Όταν ένα σημαντικό υποκατάστημα ιδρύεται σε συμμετέχον κράτος μέλος από πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε μη συμμετέχον κράτος μέλος, η ΕΚΤ ασκεί τις εξουσίες της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ.

Δικαίωμα εγκατάστασης σε μη συμμετέχον κράτος μέλος

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ είναι αρμόδια να εκτελεί τα καθήκοντα που η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής οφείλει να εκτελεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης όταν ένα σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε συμμετέχον κράτος μέλος επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα σε μη συμμετέχον κράτος μέλος. Οι εξουσίες του κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά το δικαίωμα εγκατάστασης πιστωτικών ιδρυμάτων προβλέπονται στο άρθρο 35 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και αφορούν μεταξύ άλλων την αξιολόγηση της επάρκειας της διοικητικής οργάνωσης του πιστωτικού ιδρύματος. Προς τον σκοπό αυτό, οι πληροφορίες για τα πρόσωπα που προορίζονται να είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του προτεινόμενου υποκαταστήματος και των βασικών λειτουργιών του πρέπει να παρέχονται από το πιστωτικό ίδρυμα. Οι διαδικασίες που διέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των ΕΑΑ και της ΕΚΤ όσον αφορά το δικαίωμα εγκατάστασης πιστωτικών ιδρυμάτων στην επικράτεια μη συμμετεχόντων κρατών μελών προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΕΜ και του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ, οι ΕΑΑ ενημερώνουν την ΕΚΤ για τις κοινοποιήσεις που υποβάλλονται από λιγότερα σημαντικά ιδρύματα όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης σε μη συμμετέχον κράτος μέλος.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας;

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με διάφορα είδη εποπτικών διαδικασιών στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας των σημαντικών ιδρυμάτων.

Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη επεξεργασίας – κατά την εκτέλεση των καθηκόντων προληπτικής εποπτείας που τους έχουν ανατεθεί βάσει του κανονισμού ΕΕΜ και του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ – όποτε καθορίζουν από κοινού τον σκοπό των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων και τα χρησιμοποιούμενα μέσα επεξεργασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 (καθώς και με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»), που ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις ΕΑΑ), θα συναφθεί ειδική συμφωνία μεταξύ των από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας η οποία θα καθορίζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Το βασικό περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες εποπτικής έγκρισης, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας

Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ είναι από κοινού υπεύθυνες για πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για την ανάληψη δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος (η οποία αναφέρεται και ως «αδειοδότηση») στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας των σημαντικών και των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων.

Ειδικές συμμετοχές

Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ είναι από κοινού υπεύθυνες για πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με ειδικές συμμετοχές στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας των σημαντικών και των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων.

Αξιολόγηση της καταλληλότητας

Η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με αξιολογήσεις της καταλληλότητας στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας των σημαντικών ιδρυμάτων.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας

Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ είναι από κοινού υπεύθυνες για πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με την ανάκληση άδειας λειτουργίας για την ανάληψη δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας των σημαντικών και των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων.

Δικαίωμα εγκατάστασης σε άλλο συμμετέχον κράτος μέλος

Η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με το δικαίωμα εγκατάστασης σε άλλο συμμετέχον κράτος μέλος στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας των σημαντικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, οι ΕΑΑ ενημερώνουν την ΕΚΤ όταν λαμβάνουν γνωστοποιήσεις (i) από λιγότερο σημαντικά ιδρύματα που ασκούν το δικαίωμα εγκατάστασης σε άλλο συμμετέχον κράτος μέλος και (ii) από πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη που ασκούν το δικαίωμα εγκατάστασης σε συμμετέχον κράτος μέλος.

Δικαίωμα εγκατάστασης σε μη συμμετέχον κράτος μέλος

Η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με το δικαίωμα εγκατάστασης σε μη συμμετέχον κράτος μέλος στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας των σημαντικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, οι ΕΑΑ ενημερώνουν την ΕΚΤ όταν λαμβάνουν γνωστοποιήσεις από λιγότερο σημαντικά ιδρύματα που ασκούν το δικαίωμα εγκατάστασης σε μη συμμετέχον κράτος μέλος.

Ποιος λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα σας;

Όταν η ΕΚΤ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους προαναφερόμενους σκοπούς, τα ακόλουθα πρόσωπα έχουν πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα και μόνον εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη:

 • περιορισμένος αριθμός μελών του προσωπικού της ΕΚΤ (για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων καθηκόντων που σχετίζονται με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων),
 • περιορισμένος αριθμός μελών του προσωπικού των ΕΑΑ (για την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων),
 • μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ,
 • εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και συνεργάτες που εργάζονται για λογαριασμό της ΕΚΤ, οι οποίοι παρέχουν γνώμες, συμβουλές και υποστήριξη στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων (π.χ. νομικοί σύμβουλοι),
 • περιορισμένος αριθμός μελών του προσωπικού άλλων θεσμικών οργάνων, οργανισμών και φορέων της Ένωσης, εποπτικών αρχών και εθνικών αρχών (π.χ. εισαγγελείς ή αρχές που είναι αρμόδιες για θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).

Τι είδους προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία;

Η ΕΚΤ επεξεργάζεται διάφορα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανάλογα με την εκάστοτε δραστηριότητα επεξεργασίας. Σε αυτά συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, τα εξής:

 • πληροφορίες που αφορούν τη φήμη, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία των εν ενεργεία ή πιθανών μελλοντικών μελών των διοικητικών οργάνων (i) εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων και (ii) εταιρειών που προτίθενται να αποκτήσουν ή να διαθέσουν ειδικές συμμετοχές σε εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες εποπτικής έγκρισης, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ:
Χορήγηση άδειας λειτουργίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία σε σχέση με τις διαδικασίες αδειοδότησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τις δομές διακυβέρνησης του πιστωτικού ιδρύματος (που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, δεδομένα σχετικά με την καταλληλότητα των μετόχων με ειδικές συμμετοχές ή των 20 μεγαλύτερων μετόχων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα των μελών των διοικητικών οργάνων). Το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της ΕΑΤ δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για την αδειοδότηση πιστωτικών ιδρυμάτων, τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε μετόχους και μέλη με ειδικές συμμετοχές και τα εμπόδια που ενδέχεται να παρακωλύσουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών εξουσιών (EBA/RTS/2017/08) παρέχει όλες τις λεπτομέρειες όσον αφορά τις πληροφορίες που θα απαιτούνται για τις αιτήσεις αδειοδότησης όταν τα πρότυπα αυτά θα τεθούν σε ισχύ. Παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το πιστωτικό ίδρυμα που υποβάλλει την αίτηση, τους εν ενεργεία ή μελλοντικούς μετόχους ή μέλη του, τα εν ενεργεία ή μελλοντικά μέλη των διοικητικών οργάνων του, τα πρόσωπα που κατέχουν καίριες θέσεις ή τις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου ή οποιαδήποτε άλλα συνδεδεμένα μέρη (λόγω συμφωνιών εξωτερικής ανάθεσης, χρηματοδότησης κ.λπ.) παρέχονται στις ενότητες που αναφέρονται στις ειδικές συμμετοχές και στις αξιολογήσεις της καταλληλότητας.

Ειδικές συμμετοχές

Με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας, τα ακόλουθα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία σε σχέση με την απόκτηση ειδικών συμμετοχών, με πληροφορίες που καλύπτουν τόσο (i) τους προτεινόμενους άμεσους ή έμμεσους αγοραστές (φυσικά πρόσωπα ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, μέλη των διοικητικών οργάνων τους) όσο και (ii) πρόσωπα που συνδέονται με τους εν λόγω προτεινόμενους αγοραστές:

 • προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, εθνικότητα κ.λπ.),
 • στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, κ.λπ.),
 • στοιχεία που αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία (π.χ. πληροφορίες σχετικά με την πρακτική, επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε σε προηγούμενες θέσεις και τη θεωρητική εμπειρία (γνώσεις και δεξιότητες) που αποκτήθηκε μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης),
 • πληροφορίες σχετικά με τη φήμη, όπως:
  • στοιχεία ποινικού μητρώου, σχετικές έρευνες/διαδικασίες ποινικής φύσης, σχετικές υποθέσεις αστικής/διοικητικής φύσης ή πειθαρχικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων απαλλαγής από διευθυντικά καθήκοντα, πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή παρόμοιων διαδικασιών),
  • δήλωση σχετικά με το αν εκκρεμεί ποινική διαδικασία ή αν το πρόσωπο ή οποιοσδήποτε οργανισμός υπό τη διαχείριση αυτού έχει ποτέ εμπλακεί ως οφειλέτης σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή παρόμοια διαδικασία,
  • στοιχεία που αφορούν τυχόν έρευνες, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης ή κυρώσεις που έχουν κινηθεί ή επιβληθεί από εποπτική αρχή,
  • πληροφορίες σχετικά με τυχόν απόρριψη αίτησης καταχώρισης, αδειοδότησης, συμμετοχής ή χορήγησης άδειας για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας,
  • πληροφορίες σχετικά με τυχόν απόσυρση, ανάκληση ή διακοπή καταχώρισης, αδειοδότησης, συμμετοχής ή χορήγησης άδειας,
  • πληροφορίες σχετικά με τυχόν απομάκρυνση από ρυθμιστικό ή κυβερνητικό φορέα,
  • πληροφορίες σχετικά με τυχόν απομάκρυνση από θέση απασχόλησης ή από θέση εμπιστοσύνης, καταπιστευματικής σχέση (ή άλλης παρόμοιας κατάστασης) ή τυχόν αιτήσεις παραίτησης από τέτοιου είδους θέσης,
 • χρηματοοικονομικά στοιχεία, όπως:
  • πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση και ευρωστία του προσώπου, πηγές εσόδων, στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, ενέχυρα και εγγυήσεις του,
  • αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και δημόσιες εκθέσεις για εταιρείες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ή τη διεύθυνση του εν λόγω προσώπου,
  • αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και δημόσιες εκθέσεις για το ίδιο το πρόσωπο,
 • πληροφορίες σχετικά με το αν έχει ήδη διενεργηθεί από άλλη αρμόδια εποπτική αρχή στον χρηματοπιστωτικό τομέα αξιολόγηση της φήμης του προσώπου ως αγοραστή ή ως ατόμου που διευθύνει τις επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για την ταυτότητα της εν λόγω αρχής και στοιχείων που τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης),
 • πληροφορίες σχετικά με το αν έχει ήδη διενεργηθεί από άλλη αρμόδια αρχή σε μη χρηματοπιστωτικό τομέα αξιολόγηση της φήμης του προσώπου (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για την ταυτότητα της εν λόγω αρχής και στοιχείων που τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης),
 • στοιχεία σχετικά με τυχόν χρηματοοικονομική σχέση (που περιλαμβάνει πιστοδοτικές πράξεις, εγγυήσεις, ενέχυρα, κ.λπ.) ή μη χρηματοοικονομική σχέση (π.χ. στενή οικογενειακή σχέση ή συμβίωση) με:
  • εν ενεργεία μέτοχο του σκοπούμενου ιδρύματος,
  • οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου στο σκοπούμενο ίδρυμα,
  • το ίδιο το σκοπούμενο ίδρυμα ή τον όμιλο στον οποίο ανήκει,
 • στοιχεία σχετικά με κάθε άλλο συμφέρον ή δραστηριότητα το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με το σκοπούμενο ίδρυμα και πιθανές λύσεις για τέτοιες συγκρούσεις συμφερόντων.

Θα πρέπει επίσης να γίνει αναφορά στον κατάλογο των πληροφοριών που συνιστώνται από τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό τομέα (JC/GL/2016/01) όσον αφορά την αξιολόγηση της απόκτησης ειδικής συμμετοχής.

Επιπλέον, τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιλαμβάνονται στη σχετική ενότητα και απαιτούνται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των νεοδιοριζόμενων μελών του διοικητικού οργάνου του σκοπούμενου ιδρύματος μπορεί να γίνει και στο πλαίσιο της αξιολόγησης ειδικών συμμετοχών.

Αξιολόγηση της καταλληλότητας

Το παράρτημα III των κοινών κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και την οδηγία 2014/65/ΕΕ (EBA/GL/2017/12) περιέχει κατάλογο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές για κάθε αξιολόγηση της καταλληλότητας.

Τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία σε σχέση με αξιολογήσεις της καταλληλότητας:

 1. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχουν οι διοριζόμενοι (είτε απαντώντας γραπτώς στο σχετικό ερωτηματολόγιο είτε προφορικά στη διάρκεια συνεντεύξεων), όπως:
  • προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, εθνικότητα κ.λπ.),
  • στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, κ.λπ.),
  • στοιχεία που αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία (π.χ. πληροφορίες σχετικά με την πρακτική, επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε σε προηγούμενες θέσεις και τη θεωρητική εμπειρία (γνώσεις και δεξιότητες) που αποκτήθηκε μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης),
  • πληροφορίες όσον αφορά τη φήμη, όπως στοιχεία ποινικού μητρώου, σχετικές έρευνες/διαδικασίες ποινικής φύσης, σχετικές υποθέσεις αστικής/διοικητικής φύσης ή πειθαρχικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων απαλλαγής από διευθυντικά καθήκοντα, πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή παρόμοιων διαδικασιών),
  • στοιχεία που αφορούν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων (π.χ. στενή προσωπική σχέση με μέλος διοικητικού οργάνου, σημαντική ιδιωτική επιχειρηματική συναλλαγή με το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα ή θέση με σημαντική πολιτική επιρροή),
  • πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο που δεσμεύεται να διαθέσει ο διοριζόμενος στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα (συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, στοιχείων σχετικά με τον χρόνο που αφιερώνεται σε άλλες επαγγελματικές ή προσωπικές δραστηριότητες),
  • πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα του διοικητικού συμβουλίου σε συλλογικό επίπεδο (π.χ. όσον αφορά την αξία που προσθέτει ο διοριζόμενος ως προς τη συνολική σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου),
 2. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποπίπτουν στην προσοχή της αρμόδιας αρχής με άλλους τρόπους (π.χ. από τα μέσα ενημέρωσης),
 3. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τρίτους (και όχι τον διοριζόμενο),
 4. τυχόν σχόλια μελών του προσωπικού της ΕΚΤ ή της ΕΑΑ σχετικά με τις επιδόσεις του διοριζόμενου στη διάρκεια της αξιολόγησης της καταλληλότητας (π.χ. σχόλια που απηχούν τη γνώμη ή την αξιολόγηση της εποπτικής αρχής για τον διοριζόμενο, ιδίως όσον αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητές του στον σχετικό τομέα),
 5. πληροφορίες σχετικά με το αν έχει ήδη διενεργηθεί αξιολόγηση της καταλληλότητας από άλλη αρμόδια εποπτική αρχή (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για την ταυτότητα της εν λόγω αρχής και στοιχείων που τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης).
Ανάκληση άδειας λειτουργίας

Τα ακόλουθα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (μεταξύ άλλων) μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία κατά τη λήψη απόφασης για το αν θα ανακληθεί η άδεια λειτουργίας για την ανάληψη δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος:

 • δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στο πλαίσιο αξιολόγησης ειδικών συμμετοχών, χορήγησης άδειας ή αξιολόγησης της καταλληλότητας (βλ. σχετικές ενότητες παραπάνω), τα οποία απαιτούνται για την αξιολόγηση της πιθανής ανάκλησης της άδειας,
 • δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ιδρύματος, σε δηλώσεις του ιδρύματος σχετικά με το καθεστώς του και σε άλλα έγγραφα που παρέχονται βάσει της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και του καταστατικού του ιδρύματος,
 • δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε πληροφορίες σχετικά με επιτόπιες επιθεωρήσεις, τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης, αναφορές πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος, εποπτικά ευρήματα και μέτρα, την επικοινωνία με το πιστωτικό ίδρυμα και δικαστικές διατάξεις και αποφάσεις.
Δικαίωμα εγκατάστασης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία σε σχέση με το δικαίωμα εγκατάστασης αναφέρονται στα έντυπα που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 926/2014 της Επιτροπής, της 27ης Αυγούστου 2014, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες των κοινοποιήσεων σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 • πληροφορίες που αφορούν φυσικά πρόσωπα συνδεόμενα με εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. ως μέλη του προσωπικού ή πελάτες) στο πλαίσιο της επιτόπιας και της εξ αποστάσεως εποπτείας.

Ο κατάλογος αυτός είναι πάντως ενδεικτικός. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας το έντυπο υποβολής αιτήματος για παροχή πληροφοριών.

Πού διαβιβάζονται τα δεδομένα σας, πού γίνεται η επεξεργασία τους και πού αποθηκεύονται;

Στο πλαίσιο της εποπτικής συνεργασίας, ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να διαβιβαστούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σε διεθνείς οργανισμούς, εποπτικές αρχές και τις κυβερνήσεις τρίτων χωρών.

Αυτές οι διαβιβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν βάσει απόφασης περί επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Εάν δεν έχει ληφθεί απόφαση περί επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, να διαβιβαστούν σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μόνον εφόσον παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις και υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων.

Ελλείψει απόφασης περί επάρκειας ή κατάλληλων εγγυήσεων, οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες μπορεί να πραγματοποιηθούν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις βάσει των ειδικών παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 (ιδίως στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ)).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται σε ασφαλές πληροφοριακό σύστημα που προστατεύεται από χαρακτηριστικά κρυπτογράφησης και ελέγχου ταυτότητας.

Για πόσο χρονικό διάστημα η ΕΚΤ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Η ΕΚΤ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτούνται για τον συγκεκριμένο εποπτικό σκοπό, όπως διευκρινίζεται στους κανόνες διατήρησης της ΕΚΤ.

Περίοδοι διατήρησης για διαδικασίες εποπτικής έγκρισης

Η ΕΚΤ αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με διαδικασίες εποπτικής έγκρισης για τις ακόλουθες μέγιστες περιόδους:

 • 15 έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή της γνωστοποίησης, εάν το αίτημα ανακληθεί πριν από την έκδοση επίσημης απόφασης,
 • 15 έτη από την ημερομηνία έκδοσης απορριπτικής απόφασης,
 • σε περίπτωση θετικής απόφασης, 15 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο των δεδομένων παύει να είναι μέλος της διοίκησης του πιστωτικού ιδρύματος, να κατέχει καίρια θέση, να είναι κύριος μέτοχος ή μέτοχος με ειδική συμμετοχή, ή διευθυντικό στέλεχος ή κάτοχος καίριας θέσης σε υποκατάστημα,
 • 15 έτη από την ημερομηνία έκδοσης, όταν η ΕΚΤ αποφασίζει να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας για την ανάληψη δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος.

Εάν κινηθεί διοικητική ή δικαστική διαδικασία, οι προαναφερόμενες περίοδοι διατήρησης μπορεί να παραταθούν και να λήξουν ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας με την έκδοση οριστικής απόφασης.

Πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους διατήρησης συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας το έντυπο υποβολής αιτήματος για παροχή πληροφοριών.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας και διόρθωσης πληροφοριών που είναι ανακριβείς ή ελλιπείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα – με ορισμένους περιορισμούς – να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων σας ή να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να διατυπώσετε αντίρρηση σε αυτήν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Ενδέχεται να εφαρμόζονται εξαιρέσεις και περιορισμοί όσον αφορά αυτά τα δικαιώματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε αν έχετε ερωτήσεις ή αιτήματα;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας, χρησιμοποιώντας το έντυπο υποβολής αιτήματος για παροχή πληροφοριών.

Στοιχεία επικοινωνίας για ειδικές διαδικασίες εποπτικής έγκρισης

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο Τμήμα Εποπτικών Εγκρίσεων ή στο Τμήμα Αξιολογήσεων Καταλληλότητας της ΕΚΤ.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΚΤ στη διεύθυνση dpo@ecb.europa.eu για όλες τις ερωτήσεις που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Επικοινωνία με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας, ως υποκειμένου δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 3ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε διαδικασίες προληπτικής εποπτείας στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων