Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Prohlášení o ochraně osobních údajů při jejich zpracovávání v kontextu obezřetnostního dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu

ECB zpracovává osobní údaje v kontextu svých úkolů, povinností a pravomocí v oblasti obezřetnostního dohledu. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak ECB s osobními údaji nakládá v obecném rámci svých činností v oblasti obezřetnostního dohledu.

Tato stránka rovněž obsahuje podrobnosti o osobních údajích, které ECB zpracovává v kontextu povolovacích postupů. Tyto informace lze nalézt po rozkliknutí příslušného postupu (licence, kvalifikované účasti, hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti, právo usazování nebo odnětí povolení k činnosti) v níže uvedených seznamech.

Jakým právním rámcem se řídíme?

Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 svěřuje Evropské centrální bance (ECB) zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi na základě čl. 127 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“).

Pro účely obezřetnostního dohledu byly ECB svěřeny zvláštní úkoly uvedené v článku 4 nařízení o SSM v rámci článku 6 uvedeného nařízení ve vztahu k úvěrovým institucím usazeným v i) členských státech EU, jejichž měnou je euro, a ii) členských státech EU, jejichž měnou není euro, které s ECB uzavřely úzkou spolupráci v souladu s článkem 7 nařízení o SSM (dále jen „zúčastněné členské státy“). Nařízení (EU) č. 468/2014 (nařízení o rámci SSM) stanoví pravidla a postupy spolupráce ECB s vnitrostátními příslušnými orgány (NCA) zúčastněných členských států.

Vzhledem k tomu, že ECB může při plnění svých úkolů v oblasti dohledu podle nařízení o SSM osobní údaje shromažďovat a dále zpracovávat, podléhá právu EU na ochranu osobních údajů, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES, Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39–98).

Proč osobní údaje zpracováváme?

ECB osobní údaje shromažďuje a dále zpracovává za účelem plnění a výkonu úkolů, povinností a pravomocí v oblasti obezřetnostního dohledu, které jí byly svěřeny nařízením o SSM (zejména články 4, 5, 6, 7, 8 a 18 uvedeného nařízení). To zahrnuje širokou škálu činností, včetně:

 • povolovacích řízení:
  Udělení licence

  Podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o SSM má ECB výlučnou pravomoc vydávat povolení k zahájení činnosti úvěrové instituce v zúčastněném členském státě v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení. V této souvislosti musí ECB zjistit, zda subjekty vstupující na bankovní trh jsou v dobrém stavu a splňují vnitrostátní právní předpisy a právní předpisy Unie. ECB se zaměřuje zejména na úroveň kapitálu žádajících bank, jejich plány činností a organizační strukturu a na vhodnost řídicích pracovníků a příslušných akcionářů. Požadované osobní údaje jsou proto nezbytné pro posouzení kritérií pro udělení povolení k zahájení činnosti úvěrové instituce.

  Kvalifikované účasti

  Podle čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení o SSM má ECB výlučnou pravomoc posuzovat oznámení o nabytí kvalifikovaných účastí v úvěrových institucích v zúčastněných členských státech v souladu s článkem 15 uvedeného nařízení. ECB rozhoduje, zda s nabytím nesouhlasit na základě hodnotících kritérií stanovených v příslušných právních předpisech Unie a/nebo vnitrostátních právních předpisech a v souladu s postupy a během lhůt pro hodnocení v nich stanovených. Požadované osobní údaje jsou proto nezbytné pro posouzení kritérií umožňujících nabývání kvalifikovaných účastí v úvěrových institucích. Podle čl. 23 odst. 1 písm. a) až e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 musí být pro určení vhodnosti navrhovaného nabyvatele a finančního zdraví navrhovaného nabytí posouzena tato kritéria:

  • pověst a finanční zdraví navrhovaného nabyvatele;
  • způsobilost a bezúhonnost všech členů vedoucího orgánu a všech členů vrcholného vedení, kteří budou v důsledku navrhovaného nabytí řídit činnost cílové úvěrové instituce;
  • skutečnost, zda bude úvěrová instituce nadále dodržovat své obezřetnostní požadavky;
  • skutečnost, zda existuje důvodné podezření, že ve spojení s navrhovaným nabytím dochází nebo došlo k praní peněz nebo k financování terorismu nebo k pokusům o ně nebo že by navrhované nabytí mohlo zvýšit riziko takového jednání.
  Hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti

  Podle čl. 4 odst. 1 písm. e) nařízení o SSM musí ECB zajistit dodržování příslušných právních předpisů Unie, které vyžadují, aby úvěrové instituce zavedly spolehlivé systémy správy a řízení, včetně požadavků na způsobilost a bezúhonnost osob odpovědných za řízení úvěrových institucí. Osobní údaje jsou tedy shromažďovány a zpracovávány za účelem posouzení, zda osoby odpovědné za řízení významných úvěrových institucí tyto požadavky na způsobilost a bezúhonnost splňují. Pět kritérií, která jsou v této souvislosti posuzována, se týká: i) zkušeností dané osoby, ii) její pověsti, iii) střetu zájmů a nezávislého úsudku, iv) časového úvazku osoby vůči dané instituci a iv) kolektivní vhodnosti vedoucího orgánu jako celku.

  Odnětí povolení

  Podle čl. 4 odst. 1 písm. a) a čl. 6 odst. 4 nařízení o SSM má ECB výlučnou pravomoc odnímat povolení k činnosti úvěrovým institucím v zúčastněném členském státě, v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení, aby zajistila, že činnosti úvěrových institucí vykonávají pouze úvěrové instituce se i) zdravým ekonomickým základem, ii) organizační strukturou, která je schopna řešit specifická rizika spojená s přijímáním vkladů a poskytováním úvěrů a iii) vhodnými členy vrcholného vedení, kteří činnost úvěrové instituce vykonávají. Požadované osobní údaje jsou proto nezbytné pro posouzení, zda kritéria pro udělení povolení k činnosti úvěrové instituce jsou stále plněna.

  Právo usazování v jiném zúčastněném členském státě

  Úvěrové instituce usazené v zúčastněných členských státech mohou uplatňovat právo usazování na území jiného zúčastněného členského státu. Vnitrostátní příslušné orgány musí informovat ECB (prostřednictvím postupů stanovených v nařízení o rámci SSM) o všech údajích, které jim významné úvěrové instituce poskytují podle čl. 35 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 (včetně mimo jiné informací o osobách, které mají být odpovědné za řízení navrhované pobočky a její klíčové funkce). Všechny požadované osobní údaje uvedené ve formulářích uvedených v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 926/2014 ze dne 27. srpna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování v souvislosti s výkonem práva usazování a volným pohybem služeb v souladu se směrnicí 2013/36/EU Evropského parlamentu a Rady, jsou nezbytné k tomu, aby ECB mohla posoudit vhodnost osob, které mají být odpovědné za řízení nebo klíčové funkce navrhované pobočky. Dále vnitrostátní příslušné orgány informují ECB o obdržení oznámení (která mohou obsahovat osobní údaje) od i) méně významných institucí, které vykonávají právo usazování na území jiného zúčastněného členského státu, a ii) úvěrových institucí usazených v nezúčastněných členských státech, které vykonávají právo usazování v zúčastněném členském státě.

  Právo usazování v nezúčastněném členském státě

  Významné úvěrové instituce usazené v zúčastněných členských státech mohou vykonávat právo usazování na území nezúčastněného členského státu (dále jen „odchozí pasportizace“). V takových situacích musí ECB vykonávat pravomoci příslušného orgánu domovského členského státu v souladu s postupy stanovenými v čl. 17 odst. 1 nařízení o rámci SSM. Pravomoci domovského členského státu ve vztahu k právu usazování úvěrových institucí jsou stanoveny v článku 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 a zahrnují posouzení přiměřenosti správní struktury úvěrové instituce. Za tímto účelem je úvěrová instituce povinna poskytnout informace o osobách, které mají být odpovědné za řízení navrhované pobočky a její klíčové funkce. Všechny požadované osobní údaje uvedené ve formulářích stanovených v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 926/2014 ze dne 27. srpna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování v souvislosti s výkonem práva na usazování a volným pohybem služeb v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, jsou nezbytné k posouzení vhodnosti osob, které mají být odpovědné za řízení nebo klíčové funkce navrhované pobočky. Vnitrostátní příslušné orgány rovněž informují ECB o údajích obdržených od méně významných institucí o výkonu práva usazování na území nezúčastněného členského státu, které mohou zahrnovat osobní údaje.

 • dohled nad dodržováním příslušných právních předpisů Unie týkajících se obezřetnostních požadavků úvěrovými institucemi (např. požadavky na kapitál, pravidla týkající se úvěrů spřízněným stranám a pravidla týkající se politik a postupů odměňování);
 • přezkumy dohledu (včetně zátěžových testů) a jejich zveřejnění;
 • uplatňování požadavků týkajících se kapitálových rezerv a jiných opatření zaměřených na řešení systémových nebo makroobezřetnostních rizik;
 • předávání osobních údajů jiným orgánům, institucím nebo subjektům Unie, orgánům dohledu, mezinárodním organizacím a správním orgánům třetích zemí;
 • za účelem provádění kvantitativního výzkumu a analýzy a statistického vykazování na souhrnné úrovni (v takovém případě budou osobní údaje agregovány a dostatečně anonymizovány, aby jednotlivci nemohli být identifikováni na souhrnné úrovni);
 • používáním technologií (včetně automatizovaného a standardizovaného zpracování informací, jakož i automatizovaných fází rozhodovacích procesů) s cílem zvýšit výkon jejích úkolů v oblasti dohledu. V takovém případě subjekty údajů nepodléhají rozhodnutím založeným výhradně na automatizovaném zpracování, která na ně mají právní účinky (nebo jiné podobně významné účinky). Budou zavedena veškerá vhodná technická a organizační opatření k zajištění souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

Důsledky neposkytnutí požadovaných informací budou stanoveny případ od případu. Neposkytnutí informací povede k posouzení významnosti chybějících informací, a pokud ECB nemůže své hodnocení dokončit bez této informace, může to ECB znemožnit přijetí kladného rozhodnutí.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je nezbytné podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) 2018/1725 ve spojení s nařízením o SSM.

Konkrétní podrobnosti týkající se povolovacích řízení zde:

Udělení licence

Podle čl. 4 odst. 1 písm. a) a čl. 6 odst. 4 nařízení o SSM má ECB výlučnou pravomoc vydávat povolení k zahájení činnosti úvěrové instituce v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení. Podle článku 14 nařízení o SSM musí být žádost o povolení k zahájení činnosti úvěrové instituce podána příslušnému vnitrostátnímu orgánu členského státu, v němž má být úvěrová instituce usazena, v souladu s příslušnými požadavky stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech. Příslušný vnitrostátní orgán žádost posoudí a předloží ECB návrh rozhodnutí, jsou-li všechna příslušná kritéria stanovená ve vnitrostátních právních předpisech splněna. ECB může proti návrhu rozhodnutí vznést námitky, pouze pokud nejsou splněny podmínky pro povolení stanovené v příslušných právních předpisech Unie. Podmínky pro udělování povolení jsou posuzovány v souladu s články 8 až 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 a/nebo použitelnými vnitrostátními právními předpisy. Články 73 až 79 nařízení o rámci SSM stanoví pravidla, jimiž se řídí spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány a ECB, pokud jde o postup udělování licencí.

Kvalifikované účasti

Podle čl. 4 odst. 1 písm. c), čl. 6 odst. 4 a článku 15 nařízení o SSM má ECB i) výlučnou pravomoc posuzovat oznámení o nabytí kvalifikovaných účastí v úvěrových institucích a ii) musí rozhodnout, zda s nabytím nesouhlasí na základě hodnotících kritérií stanovených v příslušných právních předpisech Unie (čl. 23 odst. 1 písm. a) až e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013) a/nebo příslušných vnitrostátních právních předpisech a v souladu s postupem a během lhůt pro hodnocení v nich stanovených. Články 85 až 87 nařízení o rámci SSM stanoví pravidla, jimiž se řídí spolupráce mezi vnitrostátními příslušnými orgány a ECB, pokud jde o nabytí kvalifikovaných účastí.

Hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti

Podle čl. 4 odst. 1 písm. e) nařízení o SSM musí ECB zajistit v rámci plnění svých úkolů dodržování příslušných právních předpisů Unie a/nebo vnitrostátních právních předpisů, které vyžadují, aby úvěrové instituce zavedly spolehlivé systémy správy řízení, včetně požadavků na způsobilost a bezúhonnost osob odpovědných za řízení úvěrových institucí. Podle čl. 16 odst. 2 písm. m) nařízení o SSM je ECB oprávněna kdykoli odvolat členy vedoucích orgánů úvěrových institucí, kteří nesplňují požadavky stanovené v příslušných právních předpisech Unie. Kromě toho čl. 91 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 stanoví, že členové vedoucího orgánu úvěrové instituce musí mít vždy dostatečně dobrou pověst a mít dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti k výkonu svých povinností. Články 93 a 94 nařízení o rámci SSM stanoví pravidla, podle nichž ECB posuzuje dodržování požadavků na způsobilost a bezúhonnost osob odpovědných za řízení úvěrových institucí. S cílem zajistit, aby byly vždy splněny požadavky na způsobilost a bezúhonnost, může ECB zahájit nové hodnocení založené na nových skutečnostech nebo otázkách, pokud se dozví o jakýchkoli nových skutečnostech, které by mohly mít dopad na předchozí hodnocení člena vedoucího orgánu.

Odnětí povolení

Podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o SSM má ECB pravomoc odnímat povolení k činnosti úvěrové instituce v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení. Tento postup může být zahájen buď vnitrostátním příslušným orgánem, nebo ECB, a musí být zapojen i vnitrostátní orgán odpovědný za řešení problémů úvěrových institucí. Články 80 až 84 nařízení o rámci SSM stanoví pravidla, jimiž se řídí spolupráce mezi vnitrostátními příslušnými orgány a ECB, pokud jde o odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce.

Právo usazování v jiném zúčastněném členském státě

Ustanovení čl. 17 odst. 1 nařízení o SSM stanoví, že mezi zúčastněnými členskými státy se postupy stanovené v příslušných právních předpisech Unie pro úvěrové instituce, které chtějí zřídit pobočku na území jiného členského státu, a související pravomoci domovských a hostitelských členských států použijí pouze pro účely úkolů, které nejsou ECB svěřeny na základě článku 4 uvedeného nařízení. Postupy pro vzájemné působení mezi vnitrostátními příslušnými orgány a ECB, pokud jde o právo usazování významných úvěrových institucí na území jiného zúčastněného členského státu, jsou stanoveny v čl. 11 odst. 1 a 3 nařízení o rámci SSM. Podle těchto ustanovení musí být ECB informována o všech informacích, které významné úvěrové instituce poskytují vnitrostátním příslušným orgánům v souladu s čl. 35 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 (včetně informací o osobách, které mají být odpovědné za řízení navrhované pobočky a její klíčové funkce). Podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 1 nařízení o rámci SSM vnitrostátní příslušné orgány vyrozumí ECB o obdržení oznámení od i) méně významných institucí, které vykonávají právo usazování v jiném zúčastněném členském státě, a ii) úvěrových institucí usazených v nezúčastněných členských státech, které vykonávají právo usazování v zúčastněném členském státě. Pokud úvěrová instituce usazená v nezúčastněném členském státě zřizuje významnou pobočku v zúčastněném členském státě, vykonává ECB pravomoci příslušného orgánu hostitelského členského státu podle čl. 14 odst. 1 nařízení o rámci SSM.

Právo usazování v nezúčastněném členském státě

Podle čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o SSM je ECB oprávněna plnit úkoly, které má příslušný orgán domovského členského státu podle příslušných právních předpisů Unie, pokud si významná úvěrová instituce usazená v zúčastněném členském státě přeje založit pobočku v nezúčastněném členském státě. Pravomoci domovského členského státu ve vztahu k právu usazování úvěrových institucí jsou stanoveny v článku 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 a zahrnují posouzení přiměřenosti správní struktury úvěrové instituce. Za tímto účelem je úvěrová instituce povinna poskytnout informace o osobách, které mají být odpovědné za řízení navrhované pobočky a její klíčové funkce. Postupy pro vzájemné působení mezi vnitrostátními příslušnými orgány a ECB, pokud jde o právo usazování významných úvěrových institucí na území jiného nezúčastněného členského státu, jsou stanoveny v čl. 17 odst. 1 nařízení o rámci SSM. V souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o SSM a čl. 17 odst. 2 nařízení o rámci SSM informují vnitrostátní příslušné orgány ECB o oznámeních předložených méně významnými institucemi ohledně výkonu práva usazování na území nezúčastněného členského státu.

Kdo za zpracování vašich osobních údajů odpovídá?

Podle čl. 3 odst. 8 nařízení (EU) 2018/1725 je ECB správcem operací zpracování údajů pro různé druhy dohledu v kontextu obezřetnostního dohledu nad významnými institucemi.

ECB a vnitrostátní příslušné orgány jsou společnými správci při plnění úkolů obezřetnostního dohledu, které jim byly svěřeny nařízením o SSM a nařízením o rámci SSM vždy, když společně určují účel a prostředky operací zpracování údajů. V souladu s článkem 28 nařízení (EU) 2018/1725 (a také článkem 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), které se vztahuje na zpracování osobních údajů vnitrostátními příslušnými orgány, bude mezi společnými správci dohodnuto zvláštní ujednání, které určuje jejich odpovědnost. Podstata tohoto ujednání bude zveřejněna.

Konkrétní podrobnosti týkající se povolovacích řízení zde:

Udělení licence

ECB a NCA jsou společnými správci operací zpracování údajů týkajících se udělení povolení k zahájení činnosti úvěrové instituce v kontextu obezřetnostního dohledu nad významnými a méně významnými institucemi.

Kvalifikované účasti

ECB a NCA jsou společnými správci operací zpracování údajů týkajících se kvalifikovaných účastí v kontextu obezřetnostního dohledu nad významnými a méně významnými institucemi.

Hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti

ECB je správcem operací zpracování údajů týkajících se hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti v kontextu obezřetnostního dohledu nad významnými institucemi.

Odnětí povolení

ECB a NCA jsou společnými správci operací zpracování údajů týkajících se odnětí povolení k výkonu činnosti úvěrové instituce v kontextu obezřetnostního dohledu nad významnými a méně významnými institucemi.

Právo usazování v jiném zúčastněném členském státě

ECB je správcem operací zpracování údajů týkajících se práva usazování v jiném zúčastněném členském státě v kontextu obezřetnostního dohledu nad významnými institucemi. NCA navíc ECB informují o obdržení oznámení od i) méně významných institucí, které využívají právo usazování v jiném zúčastněném členském státě, a ii) úvěrových institucí usazených v nezúčastněných členských státech, které využívají právo usazování v zúčastněném členském státě.

Právo usazování v nezúčastněném členském státě

ECB je správcem operací zpracování údajů týkajících se práva usazování v nezúčastněném členském státě v kontextu obezřetnostního dohledu nad významnými institucemi. NCA navíc ECB informují o obdržení oznámení od méně významných institucí, které využívají právo usazování v nezúčastněném členském státě.

Kdo vaše osobní údaje obdrží?

Zpracovává-li ECB osobní údaje pro výše uvedené účely, přístup k těmto osobním údajům mají na základě opodstatněné potřeby přístupu k informacím tyto osoby:

 • omezený počet zaměstnanců ECB (pro plnění svých úkolů, včetně úkolů souvisejících s obezřetnostním dohledem nad úvěrovými institucemi);
 • omezený počet zaměstnanců NCA (pro plnění úkolů souvisejících s obezřetnostním dohledem nad úvěrovými institucemi);
 • členové Rady dohledu a Rady guvernérů ECB;
 • externí odborníci a dodavatelé pracující jménem ECB, kteří poskytují stanoviska, poradenství a podporu v kontextu obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi (např. právní poradenství);
 • omezený počet zaměstnanců jiných orgánů, institucí a subjektů Unie, orgánů dohledu a vnitrostátních orgánů (např. státní zástupci nebo orgány zabývající se praním peněz).

Jaké typy osobních údajů se zpracovávají?

ECB zpracovává různé typy osobních údajů v závislosti na dané činnosti zpracování. Například:

 • informace týkající se pověsti, znalostí, dovedností a zkušeností stávajících a potenciálních budoucích členů vedoucího orgánu i) dohlížených úvěrových institucí a ii) společností, které hodlají nabýt nebo zcizit kvalifikované účasti v dohlížených úvěrových institucích. Konkrétní informace týkající se povolovacích řízení:
Udělení licence

Osobní údaje, které se zpracovávají v souvislosti s licenčními řízeními, zahrnují mimo jiné údaje týkající se plánu činností a systémů správy a řízení úvěrové instituce (které mohou zahrnovat osobní finanční údaje, údaje o vhodnosti kvalifikovaných akcionářů nebo 20 největších akcionářů a informace o vhodnosti členů vedoucích orgánů). Návrh regulačních technických norem EBA podle čl. 8 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU o informacích poskytovaných pro povolení úvěrových institucí, požadavcích na akcionáře a společníky s kvalifikovanou účastí a překážkách, jež mohou bránit účinnému výkonu pravomocí dohledu (EBA/RTS/2017/08) obsahuje úplné podrobnosti o informacích, které budou vyžadovány v licenčních žádostech, až tento návrh vstoupí v platnost. Příklady osobních údajů týkajících se žádající úvěrové instituce, jejích stávajících nebo budoucích akcionářů nebo společníků, stávajících nebo budoucích členů jejích vedoucích orgánů, osob v klíčových funkcích nebo funkcí vnitřní kontroly nebo jakýchkoli jiných přidružených stran (v důsledku ujednání o outsourcingu, financování atd.) jsou k dispozici v částech o kvalifikovaných účastech a o hodnoceních způsobilosti a bezúhonnosti.

Kvalifikované účasti

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy, v souvislosti s nabýváním kvalifikovaných účastí se zpracovávají následující typy osobních údajů, přičemž informace se týkají i) navrhovaných přímých i nepřímých nabyvatelů (fyzických osob nebo, v případě právnických osob, členů jejich vedoucích orgánů) a ii) osob spojených s těmito navrhovanými nabyvateli:

 • osobní údaje (úplné jméno, číslo průkazu totožnosti / cestovního pasu, státní příslušnost atd.);
 • kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.);
 • informace o znalostech, dovednostech a zkušenostech (např. informace o praktických, odborných zkušenostech získaných na předchozích pozicích a teoretických zkušenostech (znalosti a dovednosti) získaných prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy);
 • informace o pověsti, jako jsou:
  • informace o rejstříku trestů, příslušných vyšetřování trestných činů a trestních řízeních, příslušných občanskoprávních/správních věcech nebo disciplinárních opatřeních (včetně odvolání z funkce ředitele společnosti, konkurzního, úpadkového a podobného řízení);
  • prohlášení o tom, zda probíhá trestní řízení nebo zda osoba nebo organizace, kterou řídí, byla někdy zapojena jako dlužník do úpadkového nebo podobného řízení;
  • informace o jakýchkoli probíhajících šetřeních, donucovacích řízeních nebo sankcích uložených orgánem dohledu
  • informace o jakémkoli zamítnutí registrace, povolení, členství nebo licence k provozování živnosti, podnikání nebo profese;
  • informace o jakémkoli odnětí, zrušení nebo zániku takové registrace, povolení, členství nebo licence;
  • informace o jakémkoli vyloučení regulačním orgánem nebo orgánem státní správy;
  • informace o jakémkoli propuštění z pracovního poměru nebo odvolání ze zodpovědné funkce, ukončení fiduciárního vztahu (či podobné situaci) nebo situaci, kdy byla daná osoba požádána o rozvázání pracovního poměru v takové pracovní pozici;
 • finanční údaje, jako jsou
  • informace o finanční situaci, zdrojích příjmů, aktivech a pasivech, zástav a záruk atd.;
  • úvěruschopnost a veřejně dostupné zprávy o podnicích kontrolovaných nebo řízených danou osobou;
  • úvěruschopnost a veřejně dostupné zprávy o dané osobě samotné;
 • informace o tom, zda posouzení pověsti navrhovaného nabyvatele nebo osoby, která řídí činnost finanční instituce, již provedl jiný příslušný orgán dohledu ve finančním sektoru (včetně informací o totožnosti tohoto orgánu a dokladu o výsledku posouzení);
 • informace o tom, zda posouzení pověsti již provedl jiný příslušný orgán v nefinančním sektoru (včetně informací o totožnosti tohoto orgánu a dokladu o výsledku posouzení);
 • informace o jakémkoli finančním zájmu (včetně úvěrových operací, záruk, zástav atd.) nebo nefinančním zájmu (např. blízké rodinné vztahy nebo partnerské soužití) s:
  • jakýmkoli stávajícím akcionářem cílové instituce;
  • jakoukoli osobou oprávněnou uplatňovat hlasovací právo v cílové instituci;
  • cílovou institucí samotnou nebo její skupinou;
 • informace o veškerých dalších zájmech či aktivitách, které mohou být v rozporu se zájmy cílové instituce a možná řešení pro zvládnutí těchto střetů zájmů.

Pokud jde o posuzování nabytí kvalifikované účasti, je třeba rovněž odkazovat na seznam údajů, který doporučují společné obecné pokyny k obezřetnostnímu posuzování nabývání nebo zvyšování kvalifikovaných účastí ve finančním sektoru (JC/GL/2016/01).

Veškeré osobní údaje uvedené v příslušném oddílu, které jsou požadovány pro hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti nově jmenovaných členů vedoucího orgánu cílové instituce, mohou být rovněž zpracovány při posouzení kvalifikované účasti.

Hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti

Seznam údajů, které mají být poskytnuty příslušným orgánům pro každé posouzení vhodnosti, je uveden v příloze III obecných pokynů ESMA a EBA k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích podle směrnice 2013/36/EU a směrnice 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

V souvislosti s hodnocením způsobilosti a bezúhonnosti se zpracovávají tyto osobní údaje:

 1. osobní údaje poskytnuté jmenovanými osobami (buď písemně v dotazníku způsobilosti a bezúhonnosti, nebo ústně během pohovorů), jako jsou:
  • osobní údaje (úplné jméno, číslo průkazu totožnosti / cestovního pasu, státní příslušnost atd.);
  • kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.);
  • informace o znalostech, dovednostech a zkušenostech (např. informace o praktických, odborných zkušenostech získaných na předchozích pozicích a teoretických zkušenostech (znalosti a dovednosti) získaných prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy);
  • informace o pověsti, jako jsou informace o rejstříku trestů, příslušných vyšetřování trestných činů a trestních řízeních, příslušných občanskoprávních/správních věcech nebo disciplinárních opatřeních (včetně odvolání z funkce ředitele společnosti, konkurzního, úpadkového a podobného řízení);
  • informace o jakémkoli střetu zájmů (např. úzký osobní vztah s členem vedoucího orgánu, významná soukromá obchodní transakce s danou úvěrovou institucí nebo pozice významného politického vlivu);
  • informace o časovém závazku jmenované osoby vůči dané úvěrové instituci (případně včetně údajů o čase věnovaném jiným profesním nebo osobním činnostem);
  • informace o kolektivní vhodnosti vedoucího orgánu (např. pokud jde o hodnotu, kterou jmenovaná osoba dodává z hlediska celkového složení orgánu);
 2. osobní údaje, které jsou příslušnému orgánu sděleny jinými prostředky (např. prostřednictvím sdělovacích prostředků),
 3. osobní údaje týkající se třetích stran (spíše než jmenované osoby);
 4. jakékoli připomínky zaměstnanců ECB nebo NCA týkající se výkonu jmenované osoby při hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti (např. připomínky, které odrážejí stanovisko orgánu dohledu nebo hodnocení jmenované osoby – zejména pokud jde o její znalosti a dovednosti v příslušné oblasti);
 5. informace o tom, zda hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti již provedl jiný příslušný orgán dohledu (včetně informací o totožnosti tohoto orgánu a dokladu o výsledku hodnocení).
Odnětí povolení

Při rozhodování, zda odejmout povolení k výkonu činnosti úvěrové instituce, mohou být zpracovávány (mimo jiné) tyto typy osobních údajů:

 • jakékoli osobní údaje poskytnuté v rámci posouzení kvalifikovaných účastí, udělení povolení nebo hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti (viz příslušné části výše), které jsou nezbytné pro posouzení možného odnětí povolení;
 • jakékoli osobní údaje, které jsou obsaženy v informacích o činnosti instituce, prohlášeních instituce o jejím statusu a jiných dokumentech poskytovaných podle platných vnitrostátních právních předpisů a stanov instituce;
 • jakékoli osobní údaje, které jsou obsaženy v informacích o kontrolách na místě, procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu, oznámeních o porušení předpisů, zjištěních a opatřeních v oblasti dohledu, komunikaci s úvěrovou institucí a soudních příkazech a rozhodnutích.
Právo usazování

Osobní údaje, které jsou zpracovávány v souvislosti s právem usazování, jsou uvedeny ve formulářích v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 926/2014 ze dne 27. srpna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování v souvislosti s výkonem práva na usazování a volným pohybem služeb v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.

 • informace týkající se fyzických osob spojených s dohlíženými úvěrovými institucemi (např. jako zaměstnanci nebo zákazníci) v souvislosti s dohledem na místě i na dálku.

Tento seznam však není vyčerpávající. Pro další informace se prosím obraťte na ECB a použijte formulář žádosti o informace.

Kam se vaše údaje předávají, kde se zpracovávají a uchovávají?

V rámci spolupráce v oblasti dohledu mohou být některé osobní údaje zasílány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) mezinárodním organizacím, orgánům dohledu a správním orgánům třetích zemí.

Tato převádění se mohou uskutečnit na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle článku 47 nařízení (EU) 2018/1725.

Jestliže neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, mohou být osobní údaje podle čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pouze pokud jsou poskytnuty vhodné záruky a za podmínky, že jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Jestliže neexistují rozhodnutí o odpovídající ochraně ani vhodné záruky, může se předání osobních údajů do třetí země uskutečnit pouze při splnění zvláštních podmínek stanovených v článku 50 nařízení (EU) 2018/1725 (zejména čl. 50 odst. 1 písm. d)).

Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečeném IT systému, který je chráněn šifrováním a autentizací.

Jak dlouho bude ECB osobní údaje uchovávat?

ECB uchovává osobní údaje po dobu potřebnou pro daný konkrétní účel dohledu, jak je uvedeno v pravidlech ECB pro uchovávání údajů.

Doba uchovávání pro povolovací řízení

ECB uchovává osobní údaje týkající se povolovacích řízení po dobu nejvýše:

 • 15 let ode dne podání žádosti nebo oznámení, je-li žádost vzata zpět před přijetím formálního rozhodnutí,
 • 15 let ode dne vydání záporného rozhodnutí,
 • v případě kladného rozhodnutí 15 let ode dne, kdy příslušný subjekt údajů přestane být členem vedení úvěrové instituce, osobou v klíčové funkci, zakládajícím akcionářem nebo kvalifikovaným akcionářem nebo správcem nebo osobou v klíčové funkci pro pobočku,
 • 15 let ode dne přijetí, pokud se ECB rozhodne odejmout povolení k výkonu činnosti úvěrové instituce.

Je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, mohou být výše uvedené doby uchovávání prodlouženy, přičemž skončí jeden rok poté, co bylo takové řízení ukončeno konečným rozhodnutím.

Doba uchovávání osobních údajů poskytnutých v souvislosti s hodnoceními způsobilosti a bezúhonnosti

ECB uchovává osobní údaje týkající se hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti po následující maximální dobu:

 • obecná doba uchovávání údajů v délce sedmi let ode dne, kdy ECB sdělí své rozhodnutí dohlíženému subjektu. Tato obecná doba uchovávání se vztahuje na většinu hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti. Je-li žádost stažena před přijetím rozhodnutí ECB, začíná období uchovávání dnem podání žádosti nebo oznámení Evropské centrální bance;
 • delší doba uchovávání údajů se může výjimečně použít v případech, kdy existuje konkrétní odůvodnění: a) projednává se související soudní řízení, b) probíhá správní přezkum nebo c) pokud buď vnitrostátní právní předpisy, nebo statut dohlíženého subjektu umožňují prodloužení funkčního období osob, které podléhají hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti, a údaje ohledně původního hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti mají zásadní význam pro hodnocení ECB týkající se příslušného prodloužení. V případě a) a b) doba uchovávání uplyne dva roky po konečném soudním rozhodnutí nebo konečném rozhodnutí o správním přezkumu a v případě písmene c) skončí sedm let po prodloužení;
 • doba uchovávání údajů v délce deseti let ode dne, kdy ECB sdělí rozhodnutí dohlíženému subjektu, by se uplatnila ve velmi specifických případech, jako jsou záporná rozhodnutí, a rozhodnutí za podmínek, které nebyly s příslušným dohlíženým subjektem dříve dohodnuty.

Informace o dobách uchovávání konkrétních osobních údajů lze na požádání zpřístupnit. Pro další informace se obraťte na ECB: info@ecb.europa.eu.

Jaká máte práva?

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na opravu jakýchkoli údajů, které jsou nepřesné či neúplné. Dále v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 máte (s určitými omezeními) právo na vymazání svých osobních údajů, omezení jejich zpracovávání nebo vznést námitku proti jejich zpracování.

Výjimky z těchto práv a jejich omezení lze použít v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

ECB může vaše práva omezit s cílem chránit zájmy a cíle uvedené v čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725.

Na koho se můžete obrátit v případě dotazů nebo žádostí?

Svá práva můžete uplatnit u ECB na adrese info@ecb.europa.eu.

Kontaktní údaje pro konkrétní povolovací řízení

Subjekty údajů mohou uplatnit svá práva na e-mailové adrese odboru ECB pro povolení k činnosti nebo odboru ECB pro dohled nad způsobilostí a bezúhonností.

V souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1725 musí ECB jako správce údajů poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. ECB musí subjekt údajů informovat o každém takovém prodloužení spolu s důvody prodlení do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V souladu s čl. 14 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1725 musí ECB v případě, že na žádost subjektu údajů nepřijme opatření, neprodleně a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informovat subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů a možnosti předat věc k soudnímu přezkumu.

V případě sporu se s dotazy k osobním údajům můžete obrátit také přímo na inspektora ECB pro ochranu údajů na dpo@ecb.europa.eu.

Možnost obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů

Pokud jste přesvědčeni, že vaše práva subjektu údajů byla podle nařízení (EU) 2018/1725 porušena v důsledku jejich zpracování, máte právo kdykoli podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Další informace

Další informace naleznete ve stanovisku evropského inspektora ochrany údajů ze dne 3. listopadu 2014 ke zpracování osobních údajů v procesech obezřetnostního dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu.

Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů
Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)