Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Najčastejšie otázky o záťažovom teste 2023

Frankfurt nad Mohanom
31. januára 2023

Čo je cieľom celoúnijného záťažového testu 2023?

V rámci celoúnijného záťažového testu sa na základe údajov z konca roka 2022 analyzuje vývoj kapitálovej pozície bánk počas trojročného obdobia do konca roka 2025 v základnom i nepriaznivom scenári vývoja. Test poskytuje orgánom dohľadu, bankám a ďalším účastníkom trhu jednotný analytický rámec na porovnávanie a hodnotenie odolnosti bánk v EÚ voči ekonomickým šokom v jednotlivých krajinách.

ECB výsledky záťažového testu použije v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), aby jednotlivým bankám stanovila kapitálové požiadavky druhého piliera. Kvalitatívne výsledky sa v hodnotení SREP premietnu do prvku riadenia rizík a ovplyvnia tak určovanie požiadaviek druhého piliera (Pillar 2 requirements – P2R). Kvantitatívne výsledky budú jedným z hlavných podkladov pri určovaní odporúčaní druhého piliera (Pillar 2 Guidance – P2G) a po prvýkrát aj ukazovateľa finančnej páky P2G.

Účelom testu je zvýšiť trhovú disciplínu zverejňovaním konzistentných a podrobných informácií na úrovni jednotlivých bánk na znázornenie súvahových následkov bežných šokov. Záťažové testy orgánov dohľadu nenahrádzajú interné záťažové testy bánk, ktoré vychádzajú zo scenárov vývoja prispôsobených ich špecifickým rizikovým profilom a slabinám.

Ako sa vyberajú vzorky bánk v eurozóne do celoúnijného záťažového testu a paralelného záťažového testu ECB?

Pri výbere bánk do celoúnijného záťažového testu koordinovaného Európskym orgánom pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) sa zohľadňuje potreba pokryť približne 75 % bankových aktív v eurozóne. Do testu sa môžu zapojiť len banky, ktorých aktíva predstavujú aspoň 30 mld. €. Banky so špecifickými obchodnými modelmi je však z testu možné vylúčiť, ak sa na účely posúdenia ich odolnosti a kapitálovej primeranosti metodika celoúnijného záťažového testu považuje za menej vhodnú. V roku 2023 je do vzorky EBA zaradených spolu 57 bánk v eurozóne podliehajúcich priamemu dohľadu ECB.

V prípade menších priamo dohliadaných bánk, ktoré sú mimo vzorky EBA, vykonáva ECB súbežne svoj vlastný záťažový test. V roku 2023 sa mu podrobí 42 bánk.

Niektoré banky pod priamym dohľadom sa do záťažových testov nezapájajú. Týka sa to napríklad dcérskych spoločností alebo pobočiek bánk mimo SSM, ktoré sa zúčastňujú na celoúnijnom teste. Ďalším dôvodom vylúčenia z testu môže byť skutočnosť, že banka práve prechádza reštrukturalizáciou, fúziou alebo akvizíciou.

Kedy budú zverejnené výsledky záťažového testu a aké informácie budú sprístupnené?

Výsledky záťažového testu budú zverejnené do konca júla 2023.

EBA zverejní podrobné výsledky za jednotlivé banky zapojené do celoúnijného testu.

V prípade bánk zapojených do paralelného testu SSM zverejní ECB súhrnné výsledky a vybrané informácie o jednotlivých bankách. Zverejnenie údajov za túto vzorku sa bude riadiť zásadou proporcionality, keďže tieto banky sú menšie ako banky zapojené do celoúnijného testu.

Čo urobí ECB s bankami, ktoré majú v nepriaznivom scenári (vážne) nedostatky?

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch ani v záťažovom teste 2023 nejde o to, či banky uspejú alebo nie. Preto nemožno hovoriť ani o nedostatkoch v tradičnom zmysle. V prípade každej banky sú výsledky testu významným podkladom postupu SREP. V praxi to znamená, že výsledky záťažového testu (predovšetkým úbytok kapitálu) sa použijú ako východisko pri určovaní výšky P2G (v zmysle usmernení EBA o postupe SREP a záťažovom testovaní orgánmi dohľadu).

Banky, ktoré v nepriaznivom scenári zaznamenali (vážny) úbytok kapitálu, by tak mali vo všeobecnosti počítať s vyššou hodnotou P2G než banky s lepšími výsledkami.

Ak vážny úbytok kapitálu poukazuje na špecifické riziká v určitých oblastiach podnikania, spoločné dohliadacie tímy tieto informácie použijú pri navrhovaní cielených dohľadových iniciatív alebo opatrení potrebných na zabezpečenie náležitého riadenia týchto rizík.

Ako sa výsledky záťažového testu zakomponujú do hodnotenia SREP?

Výsledky sa v rámci postupu SREP zohľadňujú kvalitatívnym i kvantitatívnym spôsobom.

1. Kvalitatívny výsledok

  • Orgány dohľadu získavajú prostredníctvom záťažového testu dobrý prehľad o rizikách a slabinách banky, ako aj o jej schopnostiach v oblasti riadenia rizík. Spoločné dohliadacie tímy v rámci SREP pri hodnotení interného riadenia bánk a ich riadenia rizík zvažujú rôzne aspekty, čo má v konečnom dôsledku vplyv na výpočet výšky P2R. Medzi tieto aspekty patrí napríklad aktuálnosť a presnosť údajov i kvalita prijatých informácií. Podobne aj kvantitatívne ukazovatele odvodené priamo z údajov z informačných systémov spoločným dohliadacím tímom poskytujú merateľné kritériá na hodnotenie výkonnosti bánk prostredníctvom štvorstupňového známkovacieho systému. Predmetom merania je schopnosť bánk plniť údajové požiadavky, ako aj ich odozva počas celého záťažového testu. Spoločné dohliadacie tímy okrem toho uskutočňujú i kvalitatívne hodnotenie výkonu bánk počas cyklov kontroly kvality v rámci záťažového testu.

2. Kvantitatívny výsledok

  • Metodika určovania výšky P2G je dvojfázová. V prvej fáze je banka zaradená do príslušnej skupiny na základe jej maximálneho úbytku vlastného kapitálu Tier 1 počas záťažového testu. Skupiny sú navrhnuté na základe aktuálnych skúseností z výkonu dohľadu, rizikovej tolerancie SSM a závažnosti záťažového testu. V druhej fáze spoločné dohliadacie tímy na základe odborného úsudku výšku P2G upravujú podľa idiosynkratického profilu jednotlivých bánk. Spoločné dohliadacie tímy môžu jeho výšku upravovať v medziach intervalu príslušnej skupiny a vo výnimočných prípade i za jeho hranice.
  • V rámci postupu SREP v roku 2023 ECB na určenie výšky P2G po prvýkrát použije novú metodiku s cieľom zabezpečiť krytie rizika nadmerného využívania finančnej páky. Cieľom P2G v tomto prípade je zabezpečiť, aby banka prostredníctvom vlastných zdrojov dokázala absorbovať potenciálne straty vyplývajúce zo záťažových scenárov. Pri stanovovaní ukazovateľa finančnej páky P2G použije ECB ako východiskový bod projekcie ukazovateľa finančnej páky v nepriaznivom scenári záťažového testu a bude sa riadiť rovnakým dvojfázovým postupom ako v prípade P2G.
Whistleblowing