Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Често задавани въпроси за стрес теста през 2023 г.

Франкфурт, 28 юли 2023 г.

Какво представлява стрес тестът, проведен в целия ЕС през 2023 г.? Каква е целта му?

В стрес теста за целия ЕС се използват данни от края на 2022 г., с помощта на които се анализира как ще се развият капиталовите позиции на банките през тригодишен период (до края на 2025 г.) при базисен и утежнен сценарий. Тестът предоставя на надзорните органи, банките и други участници на пазара обща аналитична рамка, чрез която да сравняват и оценяват колко устойчиви са банките в ЕС към специфични за държавите икономически сътресения.

ЕЦБ ще използва резултатите от стрес теста, за да оцени капиталовите нужди на отделните банки по Стълб II в контекста на своя процес пo надзорен преглед и оценка (ПНПО). Резултатите от качествено естество ще бъдат включени в частта за управлението на риска в ПНПО и ще окажат влияние върху определянето на изискването по Стълб II (P2R). Резултатите от количествено естество ще се използват като ключова информация за определяне на насоките по Стълб II (P2G) и за първи път – на съотношението на ливъридж по Стълб ІІ.

Кампанията има за цел да засили пазарната дисциплина чрез оповестяване на последователни и подробни данни на равнище отделна банка, като илюстрира как общите сътресения влияят върху балансите. Надзорните стрес тестове не заместват вътрешните стрес тестове на банките, които те основават на сценарии, съобразени с техните специфични рискови профили и уязвимости.

Как се подбират извадките от банки от еврозоната при стрес теста за целия ЕС и паралелния стрес тест на ЕЦБ?

Банките, участващи в координирания от ЕБО стрес тест за целия ЕС, бяха избрани така, че да обхванат приблизително 75% от банковите активи в еврозоната. За да бъдат включени, бе необходимо банките да разполагат с активи в размер на най-малко 30 млрд. евро към момента на подбора на извадката. Банките със специфични бизнес модели обаче биха могли да бъдат изключени, ако се прецени, че методологията на стрес теста за целия ЕС е по-малко подходяща за оценяване на тяхната устойчивост и капиталова адекватност. През 2023 г. в извадката на ЕБО бяха включени общо 57 банки от еврозоната под прекия надзор на ЕЦБ.

За по-малките банки под пряк надзор, които поради размера си не бяха обхванати от извадката на ЕБО, ЕЦБ проведе едновременно собствен стрес тест. През 2023 г. общият брой на участвалите в този стрес тест банки бе 41.

Някои банки под пряк надзор не участваха в нито един от двата стрес теста. Такива например бяха случаите, в които те бяха дъщерни дружества или клонове на банки извън единния надзорен механизъм, взели участие в стрес теста за целия ЕС. Други възможни причини за изключването на дадена банка бяха текущ процес на преструктуриране по това време или участие в сливане или придобиване.

Каква информация за резултатите се предоставя?

Европейският банков орган (ЕБО) публикува подробни резултати за отделните банки, участващи в теста за целия ЕС.

За банките, участващи в паралелния стрес тест на ЕНМ, ЕЦБ публикува обобщени резултати и избрана информация, конкретна за всяка банка. Подходът на публикуване за тази извадка е подчинен на принципа на пропорционалност, тъй като тези банки са по-малки от участващите в теста за целия ЕС.

Какво предприема ЕЦБ по отношение на банки, които имат (сериозен) недостиг при утежнения сценарий?

Както и през предходните години, стрес тестът през 2023 г. не е изпит с оценка издържал/неиздържал. Поради това не може да се говори за „недостиг“ в обичайния смисъл. Вместо това стрес тестовете осигуряват основни данни за решенията по ПНПО за всяка банка. На практика това означава, че резултатите от стрес теста (по-специално степента на намаление на капитала) ще се използват като отправна точка при определянето на насоките по Стълб II (както е предвидено в насоките на ЕБО относно ПНПО и надзорното стрес тестване).

При този подход банките със (сериозно) намаление на капитала при утежнения сценарий като цяло би трябвало да очакват по-високи P2G от банките с по-добри резултати.

В случаите, в които сериозното намаление на капитала откроява конкретни рискове в определени области на дейността, съвместните надзорни екипи (СНЕ) използват тази информация, за да разработят последващи целеви надзорни инициативи и евентуално мерки за осигуряване на подходящо управление на тези рискове.

По какъв начин резултатите от стрес теста се включват в ПНПО?

Резултатите от стрес теста се използват в ПНПО както в количествено, така и в качествено отношение.

1. Резултати от количествено естество

  • Методологията за определяне на P2G се състои от два етапа. В първия банката се причислява към група според максималното намаление на нейния БСК1 в надзорния стрес тест. Групите се определят въз основа на актуалния надзорен опит, търпимостта към риск в ЕНМ и статистическия анализ на резултатите от стрес теста. Във втория етап СНЕ прилагат експертна преценка и коригират P2G според профила на всяка банка. СНЕ могат да правят корекции в рамките на съответните групи и, по изключение, извън тях.
  • В ПНПО за 2023 г. ЕЦБ за първи път ще приложи нова методология за определяне на насоките по Стълб II за справяне с риска от прекомерен ливъридж. Предназначението на тези насоки за капитала е да се гарантира, че собственият капитал на банката може да поеме потенциални загуби в резултат от стрес сценарии. За да определи съотношението на ливъридж по P2G, ЕЦБ ще използва като отправна точка прогнозите за съотношение на ливъридж в утежнения сценарий на стрес теста и ще следва сходен двустепенен процес, описан по-горе във връзка с насоките по Стълб II. Задължението за съотношение на ливъридж по P2G важи само за определени институции, например когато прогнозното съотношение спада под общото изискване.

2. Резултати от качествено естество

  • Стрес тестът предоставя на надзорните органи много информация за рисковете и уязвимостите на банката, както и за капацитетите ѝ за управление на риска. СНЕ вземат предвид различни аспекти, когато оценяват вътрешното управление и управлението на риска на банката в контекста на ПНПО, което в крайна сметка влияе върху начина на изчисляване на изискването по Стълб II. Такива аспекти са например навременността и точността на данните и качеството на получената информация. Аналогично, количествените показатели, произтичащи пряко от данните, имат за цел да предоставят на СНЕ измерими критерии за оценка на резултатите на банките посредством прилагане на система за рейтинг на четири равнища. Измерва се както способността на банките да отговарят на изискванията за данни, така и съдействието им в целия процес на стрес теста. Освен това СНЕ извършват качествена оценка на резултатите на банките в цикъла на осигуряване на качеството на стрес теста.

Забележки

  • Прогнозите на банките в стрес теста през 2023 г. бяха изчислени въз основа на правилата за отчитане, приложими към 31 декември 2022 г. Тъй като стандартът за отчитане МСФО–17 за застрахователните дейности влезе в сила едва на 1 януари 2023 г., това не беше взето предвид при тестването. Въпреки това, за да се гарантира достатъчна прозрачност, ЕБО оповести избрани допълнителни показатели, които включват въздействието на МСФО–17. Това следва да улесни сравненията между резултатите от стрес теста и съответните капиталови съотношения, считано от 1 януари 2023 г. Тези допълнителни показатели обаче не са обект на същата задълбочена проверка за качество като тази, която компетентните органи извършват по отношение на другите публикувани данни от стрес тестовете.
Подайте сигнал