Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Често задавани въпроси за стрес теста през 2023 г.

Франкфурт на Майн, 31 януари 2023 г.

Какво представлява стрес тестът, проведен в целия ЕС през 2023 г.? Каква е целта му?

В стрес теста за целия ЕС се използват данни към края на 2022 г., с помощта на които се анализира как ще се развият капиталовите позиции на банките през следващите три години до края на 2025 г. при базисен и утежнен сценарий. Тестът предоставя на надзорните органи, банките и други участници на пазара обща аналитична рамка, чрез която да сравняват и оценяват колко устойчиви са банките в ЕС към специфични за държавите икономически сътресения.

ЕЦБ ще използва резултатите от стрес теста, за да оцени капиталовите нужди на отделните банки по Стълб II в контекста на своя процес пo надзорен преглед и оценка (ПНПО). Резултатите от качествено естество ще бъдат включени в частта за управлението на риска в ПНПО и ще окажат влияние върху определянето на изискванията по Стълб II (P2R). Резултатите от количествено естество ще се използват като ключова информация за определяне на насоките по Стълб II (P2G) и за първи път – на коефициента на ливъридж по Стълб II.

Кампанията има за цел да засили пазарната дисциплина чрез оповестяване на последователни и подробни данни на равнище отделна банка, като илюстрира как общите сътресения влияят върху балансите. Надзорните стрес тестове не заместват вътрешните стрес тестове на банките, които те основават на сценарии, съобразени с техните специфични рискови профили и уязвимости.

Как се подбират извадките от банки от еврозоната при стрес теста за целия ЕС и паралелния стрес тест на ЕЦБ?

Банките, участващи в координирания от ЕБО стрес тест за целия ЕС, са избрани така, че да обхванат приблизително 75% от банковите активи в еврозоната. За да бъдат включени, банките трябва да разполагат с активи в размер на най-малко 30 млрд. евро. Банките със специфични бизнес модели обаче могат да бъдат изключени, ако бъде преценено, че методологията на стрес теста за целия ЕС е по-малко подходяща за оценяване на тяхната устойчивост и капиталова адекватност. През 2023 г. в извадката на ЕБО са включени общо 57 банки от еврозоната под прекия надзор на ЕЦБ.

За банки под пряк надзор, които са по-малки и следователно не попадат в извадката на ЕБО, ЕЦБ извършва едновременно собствени стрес тестове. През 2023 г. броят на банките в този стрес тест е 42.

Някои банки под пряк надзор не участват в нито един от двата стрес теста. Такъв например е случаят, когато са дъщерни дружества или клонове на банки извън ЕНМ, участващи в оценката за целия ЕС. Други причини за изключване могат да бъдат, че дадена банка е в процес на преструктуриране или участва в сливане или придобиване.

Кога ще бъдат публикувани резултатите от стрес теста и каква информация ще бъде предоставена?

Резултатите от стрес теста ще бъдат публикувани до края на юли 2023 г.

Европейският банков орган (ЕБО) ще публикува подробни резултати за отделните банки, участващи в оценката за целия ЕС.

За банките, участващи в паралелния стрес тест на ЕНМ, ЕЦБ ще публикува обобщени резултати и избрана информация, конкретна за всяка банка. Подходът на публикуване за тази извадка ще бъде подчинен на принципа на пропорционалност, тъй като тези банки са по-малки от участващите в оценката за целия ЕС.

Какво ще прави ЕЦБ с банки, които имат (сериозен) недостиг при утежнения сценарий?

Както и през предходните години, стрес тестът през 2023 г. не е изпит с оценка издържал/неиздържал. Поради това не може да се говори за „недостиг“ в обичайния смисъл. Вместо това стрес тестовете осигуряват основни данни за ПНПО за всяка банка. На практика това означава, че резултатите от стрес теста (по-специално изчерпването на капитала) ще се използват като отправна точка при определянето на насоките по Стълб II (както е предвидено в насоките на ЕБО относно ПНПО и надзорните стрес тестове).

При този подход банките със (сериозно) намаление на капитала при утежнения сценарий като цяло би трябвало да очакват по-високи P2G от банките с по-добри резултати.

Когато сериозното намаляване на капитала откроява конкретни рискове в определени области на дейност, съвместните надзорни екипи (СНЕ) ще използват тази информация, за да разработят последващи целеви надзорни инициативи и евентуално мерки за осигуряване на подходящо управление на тези рискове.

По какъв начин резултатите от стрес теста се включват в ПНПО?

Резултатите от стрес теста се използват в ПНПО както в качествено, така и в количествено отношение.

1. Резултати от качествено естество

  • Стрес тестът предоставя на надзорните органи много информация за рисковете и уязвимостите на банката, както и за капацитета ѝ за управление на риска. СНЕ вземат предвид различни аспекти, когато оценяват вътрешното управление и управлението на риска на банката в контекста на ПНПО, което в крайна сметка влияе върху начина на изчисляване на изискването по Стълб II. Такива аспекти са например навременността и точността на данните и качеството на получената информация. Аналогично, количествените показатели, генерирани пряко от данните в ИТ системите, имат за цел да предоставят на СНЕ измерими критерии за оценка на резултатите на банките посредством прилагане на рейтинг на четири равнища. Измерва се както способността на банките да отговарят на исканията за данни, така и съдействието им в целия процес на стрес теста. Освен това СНЕ извършват качествена оценка на резултатите на банките в цикъла на осигуряване на качеството на стрес теста.

2. Резултати от количествено естество

  • Методологията за определяне на P2G се състои от две стъпки. В първата стъпка банката се причислява към група според максималното намаление на базовия собствен капитал от първи ред в надзорния стрес тест. Групите се определят въз основа на актуален надзорен опит, търпимостта към риск в ЕНМ и тежестта на стрес теста. Във втората стъпка СНЕ прилагат експертна преценка и коригират P2G според специфичния профил на всяка банка. Корекциите на СНЕ са в диапазона на съответната група и само по изключение извън границите му.
  • В ПНПО за 2023 г. ЕЦБ за първи път ще приложи нова методология за определяне на насоките по Стълб II за справяне с риска от прекомерен ливъридж. Предназначението на тези насоки за капитала е да се гарантира, че собственият капитал на банката може да поеме потенциални загуби в резултат от стрес сценарии. За да определи коефициента на ливъридж по Стълб II, ЕЦБ ще използва като отправна точка прогнозите за коефициента на ливъридж в утежнения сценарий на стрес теста и ще следва същия двустепенен процес, както при описаните по-горе насоки по Стълб II.
Whistleblowing