Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • ODGOVORI NA ČESTA PITANJA

Odgovori na česta pitanja o testiranju otpornosti na stres u 2023.

Frankfurt, 28. srpnja 2023.

Što je testiranje otpornosti na stres koje se provodi na razini EU‑a u 2023.? Koji je cilj testiranja?

U testiranju otpornosti na stres na razini EU‑a cilj je, s pomoću podataka na kraju 2022., analizirati kako će se kapitalna pozicija banke razvijati u trogodišnjem razdoblju, do kraja 2025., u osnovnom i u nepovoljnom scenariju. Nadzornim tijelima, bankama i drugim tržišnim sudionicima time se pruža zajednički analitički okvir za usporedbu i procjenu otpornosti banaka u EU‑u na gospodarske šokove specifične za pojedine države.

Na temelju rezultata testiranja otpornosti na stres ESB će u postupku nadzorne provjere i ocjene procijeniti potrebu pojedinačnih banaka za kapitalom u sklopu drugog stupa. Kvalitativni rezultati uporabit će se u dijelu postupka nadzorne provjere i ocjene koji se odnosi na upravljanje rizicima, što će utjecati na utvrđivanje zahtjeva u sklopu drugog stupa. Kvantitativni rezultati uporabit će se kao ključne informacije u utvrđivanju preporuke u sklopu drugog stupa i, prvi put, u utvrđivanju preporuke u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge.

Svrha je testiranja jačanje tržišne discipline objavljivanjem usklađenih i granularnih podataka na razini pojedinačnih banaka iz kojih je vidljivo kako zajednički šokovi utječu na bilance. Nadzorna testiranja otpornosti na stres ne zamjenjuju unutarnja testiranja otpornosti na stres koja banke provode na temelju scenarija prilagođenih njihovim specifičnim profilima rizičnosti i ranjivostima.

Kako se odabire uzorak banaka u europodručju u testiranju otpornosti na stres na razini EU‑a i usporednom testiranju otpornosti na stres koje provodi ESB?

Banke koje su sudjelovale u testiranju otpornosti na stres na razini EU‑a koje koordinira Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (engl. European Banking Authority, EBA) odabrane su tako da uzorkom bude obuhvaćeno otprilike 75 % imovine banaka u europodručju. U uzorak su mogle biti uključene samo banke čija je imovina iznosila najmanje 30 mlrd. EUR u trenutku odabira uzorka. Međutim, banke s posebnim poslovnim modelima mogle su se iz njega isključiti ako se metodologija testiranja na razini EU‑a smatrala manje prikladnom za procjenu njihove otpornosti i adekvatnosti njihova kapitala. EBA‑inim uzorkom za 2023. obuhvaćeno je ukupno 57 banaka u europodručju koje ESB izravno nadzire.

Usporedno s tim testiranjem ESB je proveo vlastito testiranje otpornosti na stres u izravno nadziranim bankama koje zbog svoje manje veličine nisu bile uključene u EBA‑in uzorak. U tom je testiranju u 2023. sudjelovala ukupno 41 banka.

Neke banke koje ESB izravno nadzire nisu sudjelovale ni u jednom testiranju otpornosti na stres, na primjer društva kćeri ili podružnice banaka koje ne sudjeluju u jedinstvenom nadzornom mehanizmu (engl. Single Supervisory Mechanism, SSM) a koje su bile uključene u testiranje na razini EU‑a. Drugi su mogući razlozi za nesudjelovanje to što je banka u to vrijeme bila podvrgnuta postupku restrukturiranja ili uključena u spajanje odnosno stjecanje.

Koje su informacije o rezultatima dostupne javnosti?

EBA objavljuje granularne rezultate za pojedinačne banke koje sudjeluju u testiranju na razini EU‑a.

ESB objavljuje agregatne rezultate i odabrane informacije o pojedinačnim bankama koje sudjeluju u usporednom testiranju otpornosti na stres u sklopu SSM‑a. Pri objavi poštuje načelo proporcionalnosti jer su banke u tom uzorku manje veličine od onih koje sudjeluju u testiranju na razini EU‑a.

Što će ESB poduzeti u vezi s bankama koje budu imale (velik) manjak u nepovoljnom scenariju?

Budući da se testiranje otpornosti na stres u 2023., kao i prethodnih godina, ne provodi radi dobivanja prolazne ili neprolazne ocjene, ne postoji manjak u uobičajenom smislu, nego se rezultati testiranja rabe kao ključne informacije za odluke na temelju postupka nadzorne provjere i ocjene za svaku banku. U praksi to znači da će se rezultati testiranja, posebno kada je riječ o smanjenju razina kapitala, uporabiti kao ishodište za utvrđivanje preporuke u sklopu drugog stupa, kako je predviđeno EBA‑inim smjernicama o postupku nadzorne provjere i ocjene te nadzornom testiranju otpornosti na stres.

Prema tome, banke s (velikim) smanjenjem kapitala u nepovoljnom scenariju trebale bi u pravilu očekivati višu razinu preporuke u sklopu drugog stupa u odnosu na banke s boljim rezultatima.

Ako veliko smanjenje kapitala upućuje na konkretne rizike na određenim područjima poslovanja, zajednički nadzorni timovi poduzimaju u skladu s tim daljnje ciljane nadzorne aktivnosti i, prema potrebi, mjere za pravilno upravljanje tim rizicima.

Kako se rezultati testiranja otpornosti na stres uključuju u postupak nadzorne provjere i ocjene?

U postupak nadzorne provjere i ocjene uključuju se i kvantitativni i kvalitativni rezultati testiranja otpornosti na stres.

1. Kvantitativni rezultati

  • Metodologija za utvrđivanje preporuke u sklopu drugog stupa temelji se na pristupu koji se sastoji od dvaju koraka. U prvom koraku banka se razvrstava u razred prema najvećem smanjenju redovnog osnovnog kapitala u nadzornom testiranju otpornosti na stres. Razredi su osmišljeni na temelju nedavnih iskustava nadzornih tijela, tolerancije rizika SSM‑a i statističke analize rezultata testiranja otpornosti na stres. U drugom koraku zajednički nadzorni timovi na temelju stručne prosudbe prilagođavaju preporuku u sklopu drugog stupa profilu svake banke. Prilagodbe se mogu provoditi unutar raspona odgovarajućeg razreda i, u iznimnim slučajevima, izvan njega.
  • U postupku nadzorne provjere i ocjene u 2023. ESB će prvi put primijeniti novu metodologiju za utvrđivanje preporuke u sklopu drugog stupa kako bi odgovorio na rizik prekomjerne financijske poluge. Cilj je te preporuke postići da banke imaju dovoljno vlastitih sredstava za apsorbiranje mogućih gubitaka koji proizlaze iz stresnih scenarija. Za utvrđivanje preporuke u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge ESB će kao ishodište uporabiti projekcije omjera financijske poluge u nepovoljnom scenariju testiranja otpornosti na stres i provoditi postupak u dvama koracima sličan opisanom postupku za utvrđivanje preporuke u sklopu drugog stupa. Preporuka u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge utvrđuje se samo za određene institucije, na primjer one čiji predviđeni omjer financijske poluge padne ispod razine ukupnog zahtjeva za omjer financijske poluge.

2. Kvalitativni rezultati

  • Testiranjem otpornosti na stres nadzorna tijela stječu jasniju sliku o rizicima i ranjivostima banke te njezinoj sposobnosti upravljanja rizicima. Zajednički nadzorni timovi razmatraju različite aspekte kad procjenjuju unutarnje upravljanje i upravljanje rizicima banke u postupku nadzorne provjere i ocjene, što u konačnici utječe na izračun zahtjeva u sklopu drugog stupa. Ti aspekti uključuju, među ostalim, pravodobnost i točnost podataka te kvalitetu dostavljenih informacija. Osim toga, zajednički nadzorni timovi na temelju kvantitativnih parametara koji se izvode izravno iz podataka dobivaju mjerljive kriterije za procjenu poslovanja banaka primjenom sustava ocjenjivanja na temelju četiriju razina. Pritom se mjeri sposobnost banaka da ispunjavaju zahtjeve u vezi s podatcima i njihove reakcije tijekom testiranja otpornosti na stres. Zajednički nadzorni timovi obavljaju i kvalitativnu procjenu poslovanja banaka u ciklusima osiguranja kvalitete tijekom testiranja otpornosti na stres.

Napomena

  • U testiranju otpornosti na stres u 2023. projekcije banaka izračunane su na temelju računovodstvenih pravila koja su se primjenjivala od 31. prosinca 2022. Računovodstveni standard MSFI 17 za djelatnosti osiguranja stupio je na snagu tek 1. siječnja 2023. i stoga nije uzet u obzir u postupku testiranja. Radi dostatne transparentnosti EBA je, međutim, objavila odabrane bilješke koje uključuju učinak MSFI‑ja 17. To bi trebalo olakšati usporedbu rezultata testiranja otpornosti na stres i odgovarajućih stopa kapitala od 1. siječnja 2023. Za te bilješke, međutim, nije provedeno jednako temeljito osiguranje kvalitete kakvo su nadležna tijela provela za druge objavljene podatke o testiranju otpornosti na stres.
Prijava povreda, tzv. zviždanje