Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vanliga frågor om 2023 års stresstest

Frankfurt am Main, 31 januari 2023

Vad handlar 2023 års EU-omfattande stresstest om? Vad har det för syfte?

I det EU-omfattande stresstestet analyseras utifrån uppgifter från årsslutet 2022 hur bankernas kapitalposition kommer att utvecklas, både i ett grundscenario och i ett negativt scenario, under en treårsperiod fram till slutet av 2025. Genom stresstestet får tillsynsmyndigheter, banker och andra marknadsaktörer en gemensam analysram för att jämföra och bedöma hur motståndskraftiga bankerna i EU är mot landsspecifika ekonomiska chocker.

ECB kommer att använda stresstestresultaten för att bedöma kapitalbehoven inom pelare 2 för enskilda banker inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). De kvalitativa resultaten kommer att ingå i riskstyrningsdelen av ÖUP och därmed påverka fastställandet av pelare 2-krav (P2R). De kvantitativa resultaten kommer att användas som ett viktigt underlag för att fastställa pelare 2-vägledningen (P2G) och, för första gången, bruttosoliditetsgraden i P2G.

Testet är utformat för att stärka marknadsdisciplinen genom att offentliggöra enhetlig och detaljerad information på enskild banknivå för att visa hur vanliga chocker påverkar balansräkningarna. Tillsynsstresstester ersätter inte bankers interna stresstester, som grundas på scenarier som är skräddarsydda för bankernas specifika riskprofiler och sårbarheter.

Hur görs urvalet av banker i euroområdet i det EU-omfattande stresstestet och ECB:s parallella stresstest?

De banker som deltar i det EU-omfattande stresstest som samordnas av EBA väljs ut för att omfatta ungefär 75 procent av banktillgångarna i euroområdet. För att kunna inkluderas måste banker ha tillgångar på minst 30 miljarder euro. Banker med specifika affärsmodeller kan dock uteslutas om den EU-omfattande stresstestmetoden anses vara mindre lämplig för att bedöma deras motståndskraft och kapitaltäckning. I EBA:s urval för 2023 ingår totalt 57 banker i euroområdet. Dessa banker står under ECB:s direkta tillsyn.

Parallellt med detta utför ECB sitt eget stresstest av banker som står under direkt tillsyn, men är mindre och således inte ingår i EBA:s urval. Under 2023 är antalet banker i detta stresstest 42.

Vissa banker under direkt tillsyn deltar inte i något av stresstesten. Detta är t.ex. fallet om de är dotterbolag eller filialer till banker utanför SSM, vilka deltar i det EU-omfattande testet. Andra skäl att inte delta kan vara att en bank för närvarande håller på att omstruktureras eller deltar i en fusion eller ett förvärv.

När kommer stresstestresultaten att offentliggöras och vilken information kommer att göras tillgänglig?

Stresstestresultaten publiceras i slutet av juli 2023.

Europeiska bankmyndigheten (EBA) kommer att offentliggöra detaljerade resultat för de enskilda banker som deltar i det EU-omfattande testet.

För de banker som deltar i SSM:s parallella stresstest kommer ECB att publicera aggregerade resultat och utvald bankspecifik information. Publiceringsmetoden för detta urval kommer att följa proportionalitetsprincipen eftersom dessa banker är mindre än de som deltar i det EU-omfattande testet.

Vad kommer ECB att göra med de banker som har ett (allvarligt) underskott i stresstestets negativa scenario?

Precis som tidigare år handlar 2023 års stresstest inte om att godkänna eller underkänna. Det är därför inte tal om ”underskott” i sedvanlig mening. Testet utgör i stället ett viktigt underlag för ÖUP för varje bank. I praktiken innebär detta att stresstestresultaten (särskilt kapitaldräneringen) kommer att användas som utgångspunkt för att fastställa P2G (i enlighet med EBA:s riktlinjer för ÖUP och stresstester för tillsynsändamål).

I linje med detta tillvägagångssätt bör banker som förbrukat en (betydande) del av sitt kapital i det negativa scenariot generellt sett förvänta sig att de får högre P2G än banker med bättre resultat.

I fall där betydande kapitaldränering signalerar speciella risker i vissa verksamhetsområden kommer de gemensamma tillsynsgrupperna att använda denna information för att följa upp med riktade tillsynsinitiativ och, där så är lämpligt, åtgärder för att säkerställa lämplig hantering av dessa risker.

På vilket sätt integreras stresstestresultaten i ÖUP?

Stresstestresultaten ingår, både kvalitativt och kvantitativt, i ÖUP.

1. Kvalitativt utfall

  • Stresstestet ger tillsynsmyndigheterna många insikter om en banks risker och sårbarheter samt dess riskhanteringskapacitet. De gemensamma tillsynsgrupperna beaktar olika aspekter när de bedömer en banks interna styrning och riskhantering inom ramen för ÖUP, vilket så småningom påverkar hur P2R beräknas. Dessa aspekter omfattar t.ex. datauppgifternas aktualitet och korrekthet samt kvaliteten på den information som erhålls. På liknande sätt ska kvantitativa mätvärden som genereras direkt från IT-baserade data ge de gemensamma tillsynsgrupperna mätbara kriterier för att bedöma hur bankerna presterar med hjälp av ett poängsystem i fyra nivåer. Här mäts både hur väl bankerna uppfyller datakraven och hur de reagerar under stresstestet. De gemensamma tillsynsgrupperna gör dessutom en kvalitativ bedömning av hur väl bankerna har klarat stresstestets kvalitetssäkringscykler.

2. Kvantitativt utfall

  • Metoden för att fastställa P2G omfattar två steg. I steg 1 placeras banken i ett spann baserat på den maximala förbrukningen av primärkapitalet (CET1) under tillsynsstresstestet. Dessa spann har utformats utifrån aktuell tillsynserfarenhet och SSM:s risktolerans samt hur allvarligt stresstestet är. I steg 2 gör de gemensamma tillsynsgrupperna en expertbedömning för att justera P2G utifrån varje banks idiosynkratiska profil. Tillsynsgrupperna kan göra en justering inom respektive spann samt, undantagsvis, även utanför spannet.
  • I ÖUP 2023 kommer ECB för första gången att tillämpa en ny metod att fastställa P2G för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet. Denna vägledning avseende kapital syftar till att säkerställa att en banks kapitalbas kan absorbera potentiella förluster till följd av stresscenarier. För att fastställa bruttosoliditetsgraden P2G kommer ECB att använda prognoserna för bruttosoliditetsgraden i stresstestets negativa scenario som utgångspunkt och följa samma tvåstegsprocess som för P2G enligt ovan.
Whistleblowing