Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB v roku 2023 podrobí záťažovému testu 99 bánk v eurozóne

31. januára 2023

  • ECB v rámci pravidelného celoúnijného záťažového testu pod vedením EBA preverí 57 najväčších bánk v eurozóne.
  • ECB uskutoční paralelný záťažový test 42 priamo dohliadaných bánk mimo vzorky EBA.

Európska centrálna banka (ECB) v roku 2023 podrobí záťažovému testu spolu 99 bánk pod priamym dohľadom. Pracovníci dohľadu ECB v roku 2023 v rámci celoúnijného záťažového testu koordinovaného Európskym orgánom pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) preveria 57 najväčších bánk v eurozóne, predstavujúcich zhruba 75 % bankových aktív v eurozóne. ECB súbežne uskutoční vlastný záťažový test ďalších 42 stredne veľkých bánk, ktoré do vzorky záťažového testu vedeného EBA zaradené nie sú vzhľadom na ich menšiu veľkosť.

Celoúnijný záťažový test bude koordinovať EBA v spolupráci s ECB a vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. Test bude vychádzať z metodiky a vzorov záťažových testov, ktoré vypracoval EBA, a scenárov poskytnutých Európskym výborom pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB). EBA plánuje zverejniť výsledky jednotlivých bánk do konca júla 2023. Výsledky budú zdrojom informácií o dosahu nepriaznivých šokov na odolnosť bánk v náročných makroekonomických podmienkach.

V rámci celoúnijného záťažového testu sa bude uplatňovať prístup zdola nahor, s niektorými prvkami zhora nadol. Banky budú projektovať dosah jednotlivých scenárov prostredníctvom vlastných modelov, v súlade s prísnymi pravidlami a na základe dôkladnej revízie orgánov dohľadu. Modely budú slúžiť aj na porovnávanie hlavných rizikových parametrov. V rámci záťažového testu 2023 budú banky po prvýkrát používať predpísané parametre čistého príjmu z poplatkov a provízií. Ďalšou novinkou je, že banky budú vykazovať svoje rezervy na krytie očakávaných strát na úrovni sektorov na základe projekcií pre jednotlivé sektory v rámci scenárov. V rámci kontroly kvality údajov predložených bankami tiež ECB v prípade vybraných bánk, ktoré sú vo významnej miere aktívne v oblasti financovania s pákovým efektom, uskutoční dôkladnú analýzu expozícií v tejto oblasti.

Záťažový test, ktorému ECB podrobí 42 bánk mimo vzorky EBA, bude vo všeobecnosti v súlade s celoúnijným záťažovým testom EBA, pričom sa budú uplatňovať rovnaké scenáre a prvky metodiky EBA na základe kritéria proporcionality s cieľom zohľadniť celkovú menšiu veľkosť a komplexnosť týchto bánk.

Na základe výsledkov záťažového testu sa budú v rámci postupu SREP aktualizovať odporúčania druhého piliera jednotlivých bánk. Kvalitatívne zistenia o nedostatkoch v postupoch záťažového testovania v bankách by mohli ovplyvniť i požiadavky druhého piliera a slúžiť ako podklad pre ďalšie činnosti dohľadu. Výsledky záťažového testu okrem toho podporia makroprudenciálne úlohy a ECB posúdi jeho makroprudenciálne dôsledky pre eurozónu.

Kontaktná osoba pre médiá: Simon Spornberger, tel.: +49 15115661448.

Poznámky

  • Nepriaznivý makrofinančný scenár vypracovala pracovná skupina ESRB zameraná na záťažové testovanie v úzkej spolupráci s ECB. Generálna rada ESRB scenár schválila 23. januára 2023.
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)