Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Η ΕΚΤ υποβάλλει 99 τράπεζες της ζώνης του ευρώ σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων το 2023

31 Ιανουαρίου 2023

  • Η ΕΚΤ εξετάζει 57 από τις μεγαλύτερες τράπεζες της ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο της τακτικής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργεί η ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ
  • Η ΕΚΤ διενεργεί παράλληλη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για 42 άμεσα εποπτευόμενες τράπεζες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα διενεργήσει άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για 99 άμεσα εποπτευόμενες τράπεζες συνολικά το 2023. Οι επόπτες της ΕΚΤ θα εξετάσουν 57 από τις μεγαλύτερες τράπεζες της ζώνης του ευρώ, οι οποίες επιλέχθηκαν ώστε να αντιστοιχούν περίπου στο 75% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα της ζώνης του ευρώ, στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ του 2023, την οποία συντονίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Παράλληλα, η ΕΚΤ θα διενεργήσει τη δική της άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για άλλες 42 τράπεζες μεσαίου μεγέθους που δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ λόγω του μικρότερου μεγέθους τους.

Η ΕΑΤ θα συντονίσει την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες θα τη διενεργούν εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία και τα υποδείγματα της ΕΑΤ, καθώς και τα σενάρια που παρέχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ). Η ΕΑΤ σκοπεύει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα για τις επιμέρους τράπεζες έως το τέλος Ιουλίου 2023. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των δυσμενών διαταραχών στην ανθεκτικότητα των τραπεζών υπό αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες.

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ θα ακολουθήσει μια προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω», με ορισμένα στοιχεία «από πάνω προς τα κάτω». Οι τράπεζες θα εφαρμόσουν τα δικά τους υποδείγματα για την προβολή της επίδρασης των σεναρίων, σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες και στο πλαίσιο διεξοδικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, ο οποίος περιλαμβάνει τη χρήση υποδειγμάτων για τη συγκριτική αξιολόγηση των κύριων παραμέτρων κινδύνου. Στην άσκηση του 2023, για πρώτη φορά, οι τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν καθορισμένες παραμέτρους για τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες. Μια άλλη καινοτομία είναι ότι οι τράπεζες θα αναφέρουν τις προβλέψεις τους για αναμενόμενες ζημίες σε τομεακό επίπεδο με βάση προβολές των σεναρίων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς. Επιπλέον, στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας των στοιχείων που υποβάλλουν οι τράπεζες, η ΕΚΤ θα διενεργήσει εξέταση εις βάθος των ανοιγμάτων μοχλευμένης χρηματοδότησης για επιλεγμένες τράπεζες με σημαντικές δραστηριότητες μοχλευμένης χρηματοδότησης.

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που θα διενεργήσει η ΕΚΤ για τις 42 τράπεζες που δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ θα είναι σε γενικές γραμμές συμβατή με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ, εφαρμόζοντας τα ίδια σενάρια και στοιχεία της μεθοδολογίας της ΕΑΤ βάσει ενός κριτηρίου αναλογικότητας ώστε να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό μικρότερο μέγεθος και η χαμηλότερη πολυπλοκότητα αυτών των τραπεζών.

Τα αποτελέσματα της άσκησης θα χρησιμοποιηθούν για την επικαιροποίηση των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2 κάθε τράπεζας στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Τα ποιοτικά ευρήματα σχετικά με αδυναμίες στις πρακτικές προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των τραπεζών θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν την απαίτηση του Πυλώνα 2 και να ενσωματωθούν σε άλλες εποπτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της άσκησης θα στηρίξουν μακροπροληπτικά καθήκοντα και η ΕΚΤ θα αξιολογήσει τις μακροπροληπτικές συνέπειες της άσκησης για τη ζώνη του ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Simon Spornberger, τηλ.: +49 15115661448.

Σημειώσεις

  • Το δυσμενές σενάριο μακροχρηματοπιστωτικών εξελίξεων σχεδιάστηκε από την ομάδα εργασίας του ΕΣΣΚ που είναι αρμόδια για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ. Εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο του ΕΣΣΚ στις 23 Ιανουαρίου 2023.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων