Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

През 2023 г. ЕЦБ ще подложи на стрес тест 99 банки от еврозоната

31 януари 2023 г.

  • ЕЦБ ще подложи на проверка 57 от най-големите банки в еврозоната като част от редовния ръководен от ЕБО стрес тест за целия ЕС
  • ЕЦБ ще проведе паралелен стрес тест за 42 банки под пряк надзор извън извадката на ЕБО

През 2023 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) ще проведе стрес тест за общо 99 банки под пряк надзор. Като част от стрес теста през 2023 г. за целия ЕС, координиран от Европейския банков орган (ЕБО), надзорниците в ЕЦБ ще подложат на проверка 57 от най-големите банки в еврозоната, избрани да обхванат приблизително 75% от банковите активи в еврозоната. Успоредно с това ЕЦБ ще проведе собствен стрес тест за още 42 средно големи банки, които не са включени в ръководената от ЕБО извадка за стрес теста поради по-малкия им размер.

ЕБО ще координира стрес теста за целия ЕС в сътрудничество с ЕЦБ и националните надзорни органи, които ще го проведат, прилагайки методологията и образците на ЕБО за стрес тестовете, както и сценариите, предоставени от Европейския съвет за системен риск (ЕССР). ЕБО планира да публикува резултатите за отделните банки до края на юли 2023 г. Резултатите ще хвърлят светлина върху въздействието на неблагоприятните сътресения върху устойчивостта на банките при трудни макроикономически условия.

Стрес тестът за целия ЕС ще следва възходящ подход с някои низходящи елементи. Банките ще прилагат свои собствени модели, за да прогнозират въздействието на сценариите, при спазване на строги правила и задълбочен преглед от страна на компетентните органи, който включва използването на модели за сравняване на основните параметри на риска. В теста през 2023 г. банките за първи път ще използват предписаните параметри за нетния доход от такси и комисиони. Друга новост е, че банките ще отчитат провизиите си за очаквани загуби на секторно равнище въз основа на специфични за сектора прогнози в сценариите. Освен това, в контекста на гарантирането на качеството на предоставените от банките данни, ЕЦБ ще извърши задълбочено проучване на финансови експозиции с ливъридж за избрани банки със съществени финансови дейности с ливъридж.

Стрес тестът, който ЕЦБ ще проведе за 42-те банки извън извадката на ЕБО, ще бъде до голяма степен съгласуван със стрес теста на ЕБО за целия ЕС. Ще се прилагат същите сценарии, както и елементи от методологията на ЕБО, като се следва критерий за пропорционалност, за да се вземе предвид общият по-малък размер и по-ниската сложност на тези банки.

Резултатите от стрес теста ще се използват за актуализиране на насоките по Стълб II на всяка банка в контекста на процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО). Качествени надзорни констатации за слабости в практиките на банките по отношение на стрес тестовете може да засегнат и техните изисквания по Стълб II и да породят други надзорни дейности. Освен това резултатите от стрес теста ще подпомогнат макропруденциалните задачи, а ЕЦБ ще оцени макропруденциалните последици от теста за еврозоната.

За въпроси журналистите могат да се свържат със Зимон Шпорнбергер на телефон: + 49 15115661448.

Забележки

  • Неблагоприятният макрофинансов сценарий е разработен от Оперативната група на ЕССР за провеждане на стрес тестове в тясно сътрудничество с ЕЦБ. Одобрен е от Генералния съвет на ЕССР на 23 януари 2023 г.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Подайте сигнал