Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP 2023. aasta stressitest hõlmab 99 euroala panka

31. jaanuar 2023

  • EKP hindab EBA juhtimisel tehtava korralise ELi-ülese stressitesti raames 57 euroala suurimat panka.
  • EBA valimi väliselt teeb EKP samal ajal stressitesti enda otsese järelevalve alla kuuluvale 42 pangale.

Euroopa Keskpank (EKP) teeb 2023. aastal stressitesti kokku 99 enda otsese järelevalve alla kuuluvale pangale. Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) koordineeritava 2023. aasta ELi-ülese stressitesti raames hindavad EKP järelevalveeksperdid euroala 57 suurimat panka, kelle varad moodustavad euroala pangandussektori varadest ligikaudu 75%. Samal ajal teeb EKP ka oma stressitesti veel 42 keskmise suurusega pangale, mis ei kuulu EBA koordineeritava stressitesti valimisse, kuna tegu on väiksemate pankadega.

EBA koordineerib ELi-ülest stressitesti koostöös EKP ja riiklike järelevalveasutustega, kes viivad testi läbi, kohaldades EBA stressitestide metoodikat ja vorme ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu koostatud stsenaariumeid. EBA kavatseb avaldada konkreetsete pankade tulemused 2023. aasta juuli lõpuks. Tulemused näitavad, milline on negatiivsete šokkide mõju pankade vastupanuvõimele keerulistes makromajandustingimustes.

ELi-ülese stressitesti puhul järgitakse alt ülespoole lähenemisviisi, mis hõlmab mõningaid ülalt-alla elemente. Pangad kasutavad stsenaariumite mõju prognoosimiseks oma mudeleid, mille suhtes kohaldatakse rangeid eeskirju. Samuti vaatavad pädevad asutused need põhjalikult läbi, mis hõlmab mudelite kasutamist peamiste riskiparameetrite võrdlemiseks. 2023. aasta stressitestis kasutavad pangad teenus- ja vahendustasudelt saadava netotulu hindamisel esimest korda kindlaid ettenähtud parameetreid. Teine uuendus seisneb selles, et pangad teatavad eeldatava kahjumi katteks tehtud eraldistest sektorite tasandil, tuginedes stsenaariumites sisalduvatele sektoripõhistele prognoosidele. Pankade esitatud teabe kvaliteedi tagamiseks teeb EKP ühtlasi võimendusega rahastamise positsioonide süvaanalüüsi valitud pankade puhul, kelle tegevuses moodustab võimendusega rahastamine olulise osa.

Stressitest, mille EKP teeb EBA valimi välisele 42 pangale, on üldjoontes kooskõlas EBA koordineeritava ELi-ülese stressitestiga. Selles kasutatakse samu stsenaariumeid ja EBA metoodika elemente ning järgitakse proportsionaalsuse kriteeriumit, arvestades et asjaomased pangad on väiksemad ja vähem keeruka struktuuriga.

Stressitesti tulemusi kasutatakse iga panga teise samba soovituslike nõuete ajakohastamiseks järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) raames. Kvalitatiivsed järeldused pankade stressitestimistavades tuvastatud puudujääkide kohta võivad mõjutada ka pankade teise samba kohustuslikke nõudeid ja anda teavet muuks järelevalvetegevuseks. Samuti toetavad stressitesti tulemused makrotasandi usaldatavusjärelevalve ülesannete täitmist ning EKP annab oma hinnangu stressitesti mõju kohta euroala makrotasandi usaldatavusjärelevalvele.

Meediakanalite küsimustele vastab Simon Spornberger (tel: +49 15115661448).

Märkus.

  • Negatiivse makrorahandusliku stsenaariumi töötas välja ESRNi stressitestimise rakkerühm tihedas koostöös EKPga. ESRNi haldusnõukogu kiitis selle heaks 23. jaanuaril 2023.
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine