Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
 • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB v nadväznosti na nové nariadenie EÚ upravila očakávania dohľadu v súvislosti s prudenciálnou tvorbou opravných položiek k novým problémovým úverom

22. augusta 2019

 • ECB vzhľadom na nové požiadavky prvého piliera upravila očakávania dohľadu v súvislosti s prudenciálnou tvorbou opravných položiek k novým problémovým úverom (non-performing loans – NPL).
 • Očakávania dohľadu týkajúce sa krytia existujúcich problémových úverov ostávajú nezmenené.
 • Problémové úvery poskytnuté po 26. apríli 2019 budú v princípe podliehať výlučne pravidlám prvého piliera.

Európska centrálna banka (ECB) sa rozhodla upraviť očakávania dohľadu v súvislosti s prudenciálnou tvorbou opravných položiek k novým problémovým expozíciám (non-performing exposures – NPE) stanovené v dodatku k všeobecným zásadám ECB týkajúcim sa postupu bánk v prípade problémových úverov (ďalej len „dodatok“). Jej rozhodnutie nadväzuje na prijatie nového nariadenia EÚ, ktoré stanovuje spôsob zaobchádzania s problémovými expozíciami podľa pravidiel prvého piliera. Nové nariadenie, ktoré vstúpilo do platnosti 26. apríla 2019, dopĺňa už existujúce prudenciálne pravidlá a v prípade nedostatočnej miery krytia NPE prostredníctvom opravných položiek alebo iných úprav vyžaduje odpočet z vlastných zdrojov.

ECB k tejto revízii pristúpila na základe svojho záväzku prehodnotiť očakávania dohľadu týkajúce sa nových NPE po dokončení nových právnych predpisov stanovujúcich spôsob zaobchádzania s NPE podľa pravidiel prvého piliera. V záujme konzistentnejšieho prístupu k NPE došlo v očakávaniach dohľadu uvedeným v dodatku k nasledujúcim zmenám.

Po prvé, očakávania dohľadu ECB týkajúce sa nových NPE sa budú vzťahovať len na NPE vyplývajúce z úverov poskytnutých pred 26. aprílom 2019, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá prvého piliera. Na NPE vyplývajúce z úverov poskytnutých od 26. apríla 2019 sa budú vzťahovať pravidlá prvého piliera, pričom ECB bude pozorne sledovať súvisiace riziká.

Po druhé, príslušné časové horizonty prudenciálnej tvorby opravných položiek, postup napredovania k plnej implementácii a rozdelenie zabezpečených expozícií, ako aj spôsob zaobchádzania s NPE zaručenými alebo zaistenými oficiálnou exportnou úverovou agentúrou boli zosúladené so spôsobom zaobchádzania s NPE podľa pravidiel prvého piliera v zmysle nového nariadenia EÚ.

Všetky ostané aspekty vrátane špecifických okolností, v dôsledku ktorých môžu byť očakávania prudenciálnej tvorby opravných položiek v prípade určitých portfólií/expozícií neprimerané, ostávajú nezmenené v podobe uvedenej v dodatku.

Očakávania dohľadu týkajúce sa existujúcich NPE (t. j. úverov klasifikovaných ako NPE k 31. marcu 2018) ostávajú nezmenené v súlade s informáciami uvedenými v oznámeniach zaslaných bankám v rámci procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu a v tlačovej správe z júla 2018.

Na začiatku pôsobenia bankového dohľadu ECB v novembri 2014 predstavoval objem NPL významných inštitúcií približne 1 bil. €. Do konca marca 2019 táto suma klesla takmer o polovicu na 587 mld. € (pomer NPL predstavoval 3,7 %). Aj napriek nedávnemu pozitívnemu vývoju však ECB považuje za mimoriadne dôležité úroveň NPL naďalej znižovať a využiť stále priaznivé ekonomické podmienky na urýchlené vyriešenie tejto otázky.

Bližšie informácie sa nachádzajú v technickom dokumente zverejnenom dnes na internetovej stránke ECB.

Kontaktná osoba pre médiá: Andrea Zizola, tel.: +49 69 1344 6551.

Poznámky:

 • Pojmy NPL a NPE sa v tomto dokumente používajú ako synonymá. Nariadenie EÚ i očakávania ECB sa však vzťahujú na NPE. Tento pojem je širší a zahŕňa aj dlhové nástroje.
 • Prvý pilier predstavuje zákonom stanovený povinný minimálny kapitál, ktorý od bánk vyžaduje nariadenie o kapitálových požiadavkách. Druhý pilier predstavuje dodatočné kapitálové požiadavky, ktoré môžu byť jednotlivým inštitúciám uložené na krytie prípadných špecifických rizík, ktoré nie sú primerane pokryté v rámci prvého piliera.
 • V prípade nového nariadenia EÚ, ktoré stanovuje spôsob zaobchádzania s NPE podľa pravidiel prvého piliera, ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/630 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách (Ú. v. EÚ L 111, 25. 4. 2019, s. 4 – 12). Účinnosť nadobudlo 26. apríla 2019.
 • Existujúce prudenciálne pravidlá zaobchádzania s NPE sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013, s. 1 – 337).
 • Tlačová správa z 11. júla 2018: ECB oznamuje ďalšie kroky v rámci postupu dohľadu zameraného na riešenie stavu problémových úverov
 • Tlačová správa z 15. marca 2018: ECB stanovila svoje očakávania dohľadu v prípade nových problémových úverov
 • Dodatok k všeobecným zásadám ECB týkajúcim sa postupu bánk v prípade problémových úverov: očakávania dohľadu v súvislosti s prudenciálnou tvorbou opravných položiek k problémovým expozíciám.
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)