Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
 • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP tarkistaa uusista järjestämättömistä saamisista kirjattavia arvonalennuksia uuden EU-lainsäädännön valossa

22.8.2019

 • EKP tarkistaa uusista järjestämättömistä saamisista kirjattavia arvonalennuksia koskevia valvontaodotuksiaan uusien pilarin 1 vaatimusten vuoksi.
 • Järjestämättömien saamisten kantaa koskevat valvontaodotukset pysyvät ennallaan.
 • Järjestämättömiksi saamisiksi luokiteltuihin lainoihin, jotka on myönnetty 26.4.2019 tai sen jälkeen, sovelletaan pääsääntöisesti ainoastaan pilarin 1 sääntöjä.

Euroopan keskuspankki (EKP) on päättänyt tarkistaa uusista järjestämättömistä saamisista kirjattavia vakavaraisuusperusteisia arvonalennuksia koskevia valvontaodotuksia, jotka on julkaistu asiakirjassa ”EKP:n lisäodotukset järjestämättömien saamisten käsittelystä: vakavaraisuusperusteiset arvonalennukset”. Päätöksen perusteena oli uusi EU-lainsäädäntö, jossa määritetään pilarin 1 käsittely järjestämättömille saamisille. Uusi asetus, joka tuli voimaan 26.4.2019, täydentää aiempia vakavaraisuussäännöksiä, ja siinä edellytetään, että omista varoista tehdään vähennys, jos järjestämättömiä vastuita ei ole katettu riittävän hyvin varauksilla tai muilla arvonoikaisuilla.

EKP oli sitoutunut tarkistamaan valvontaodotuksiaan uusien järjestämättömien saamisten käsittelystä pilarin 1 vaatimuksia koskevan uuden lainsäädännön valmistuttua. Lisäodotuksiin tehtyjen tarkistusten tavoitteena on yhdenmukaistaa järjestämättömien saamisten käsittelyä.

Odotukset koskevat ainoastaan sellaisia uusia järjestämättömiä saamisia, joihin ei sovelleta pilarin 1 sääntöjä, eli järjestämättömiksi saamisiksi luokiteltuja lainoja, jotka on myönnetty ennen 26.4.2019. Järjestämättömiksi saamisiksi luokiteltuihin lainoihin, jotka on myönnetty 26.4.2019 tai sen jälkeen, sovelletaan pilarin 1 sääntöjä, mutta myös EKP seuraa tarkasti niihin liittyviä riskejä.

Järjestämättömänä olon aikarajat on yhdenmukaistettu uuteen asetukseen kirjattujen pilarin 1 sääntöjen kanssa. Samaten on yhdenmukaistettu porrastettu eteneminen tilanteeseen, jossa tappioihin on varauduttu täysimääräisesti, vakuudellisten saamisten jaottelu, sekä virallisten vientiluottolaitosten takaamien tai vakuuttamien saamisten käsittely.

Muita tarkistuksia lisäodotuksiin ei tarvita, eli esimerkiksi mahdolliset erityistekijät (joiden vuoksi vakavaraisuusperusteisia arvonalennuksia koskevat odotukset eivät välttämättä ole jonkin tietyn salkun/saamisen kohdalla tarkoituksenmukaisia) otetaan huomioon kuten tähänkin asti.

Järjestämättömien saamisten kantaa (eli lainoja, jotka oli kirjattu järjestämättömiksi 31.3.2018) koskevat valvontaodotukset pysyvät ennallaan, ja ne on ilmoitettu pankeille valvonta-arviokirjeissä sekä julkistettu heinäkuussa 2018 julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Yhteisen pankkivalvonnan alkaessa marraskuussa 2014 järjestämättömiä saamisia oli merkittävien luottolaitosten taseissa noin 1 000 miljardia euroa. Maaliskuun 2019 loppuun mennessä määrä oli supistunut 587 miljardiin euroon eli lähes puolittunut. Järjestämättömien saamisten suhteellinen osuus oli enää 3,7 %. Näistä parannuksista huolimatta EKP pitää erittäin tärkeänä, että järjestämättömiä saamisia vähennetään ripeästi nyt, kun taloustilanne on edelleen suotuisa.

Tarkempia yksityiskohtia on EKP:n verkkosivuilla tänään julkaistussa teknisessä asiakirjassa.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Andrea Zizola puhelinnumerossa +49 69 1344 6551.

Huom.

 • EKP:n odotuksissa ja EU:n asetuksissa järjestämättömiin saamisiin luetaan järjestämättömät laina-, ennakko- ja velkapaperisaamiset.
 • Pilarin 1 säännöt on kirjattu vakavaraisuusasetukseen, ja niiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla pankeilla on riittävästi omaa pääomaa. Pilarin 2 lisäpääomavaatimuksia asetetaan luottolaitoksille, joiden laitoskohtaisia riskejä ei pystytä kattamaan asianmukaisesti pelkkien pilarin 1 vaatimusten avulla.
 • Uusi EU-lainsäädäntö, johon on kirjattu pilarin 1 säännöt järjestämättömien saamisten käsittelystä, on nimeltään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/630, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 111, 25.4.2019, s. 4–12). Muutosasetus tuli voimaan 26.4.2019.
 • Muutettu asetus eli vakavaraisuusasetus on koko nimeltään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).
 • Ks. 11.7.2018 julkaistu EKP:n lehdistötiedote ”EKP ilmoittaa järjestämättömien saamisten kantaa koskevista lisätoimista”.
 • Ks. 15.3.2018 julkaistu EKP:n lehdistötiedote ”Uusia järjestämättömiä saamisia koskevat EKP:n valvontaodotukset”.
 • EKP:n lisäodotukset järjestämättömien saamisten käsittelystä: vakavaraisuusperusteiset arvonalennukset
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä