Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
 • PRESSMEDDELANDE

ECB reviderar tillsynsförväntningar på avsättningar i förebyggande
syfte för nya nödlidande lån med anledning av en ny EU-förordning

22 augusti 2019

 • Nya pelare 1-krav gör att ECB reviderar tillsynsförväntningar på avsättningar i förebyggande syfte för nya nödlidande lån (NPL)
 • Tillsynsförväntningarna på täckningen för NPL-stocken förblir oförändrade
 • NPL som gäller lån upprättade efter den 26 april 2019 omfattas i princip endast av pelare 1-behandling

Europeiska centralbanken (ECB) har beslutat att revidera sina tillsynsförväntningar på avsättningar i förebyggande syfte för nya nödlidande exponeringar (NPE). Dessa har specificerats i ”Tillägg till ECB:s vägledning om nödlidande lån” (”tillägget”). Beslutet fattades sedan en ny EU-förordning antagits. Denna förordning beskriver pelare 1-behandlingen för NPE. Med den nya förordningen, som trädde i kraft den 26 april 2019, förstärks befintliga tillsynsregler och ett krav på avdrag i kapitalbasen när NPE inte i tillräcklig grad täcks av avsättningar eller andra justeringar.

Denna revidering följer av ECB:s åtagande att ompröva tillsynsförväntningar på nya NPE så snart det finns ny lagstiftning om pelare 1-behandlingen för NPE. I syfte att uppnå en mer enhetlig behandling av NPE har följande ändringar av tillsynsförväntningarna gjorts i tillägget.

För det första: omfattningen av ECB:s tillsynsförväntningar på nya NPE kommer att begränsas till lån upprättade före den 26 april 2019 och som inte är föremål för pelare 1-behandling. NPE på lån upprättade efter den 26 april 2019 kommer att omfattas av pelare 1-behandling och ECB kommer noga att övervaka därmed förbundna risker.

För det andra: de relevanta tidsramarna för avsättning, utvecklingen fram till full implementering och uppdelningen av säkerställda exponeringar samt behandlingen av NPE som är garanterade eller försäkrade av ett statligt exportkreditorgan har anpassats till den pelare 1-behandling av NPE som anges i den nya EU-förordningen.

Alla andra aspekter, inbegripet specifika omständigheter som kan göra tillsynsförväntningar på avsättningar olämpliga för specifika portföljer/exponeringar, kommer att förbli som beskrivs i tillägget.

Tillsynsförväntningar på NPE-stocken (dvs. lån klassificerade som NPE den 31 mars 2018) förblir oförändrade, i enlighet med vad som kommunicerats i de brev som sänts till banker inom ÖUP (översyns- och utvärderingsprocessen) och i pressmeddelandet från juli 2018.

När ECB:s banktillsyn startade i november 2014 uppgick volymen av NPL i betydande institut till runt 1 biljon euro (1 000 miljarder euro). Denna volym hade i slutet av mars 2019 nästan halverats till 587 miljarder euro (en NPL-kvot på 3,7 procent). Trots den senaste tidens framsteg anser ECB att det är av yttersta vikt att NPL-nivån minskas ytterligare och att de snabbt åtgärdas medan det fortfarande råder goda ekonomiska tider.

Mer information hittas i det tekniska dokument som idag publicerats. Det finns på ECB:s webbplats.

Frågor från media kan riktas till Andrea Zizola, tfn +49 69 1344 6551.

Anm.:

 • Termerna NPL och NPE i denna text används omväxlande. I EU-förordningen och ECB:s förväntningar behandlas NPE, som är ett bredare begrepp och även omfattar skuldinstrument.
 • Pelare 1 avser det minimikapital som alla banker är skyldiga att inneha enligt kapitalkravsförordningen. Pelare 2 däremot avser ytterligare kapitalkrav som institut kan behöva uppfylla för att stödja företagsspecifika risker vilka antingen inte täcks av pelare 1 eller inte täcks i tillräcklig utsträckning.
 • Den nya EU-förordningen, som beskriver pelare 1-behandlingen för NPE, är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/630 av den 17 april 2019 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar, EUT L 111, 25.4.2019, s. 4–12. Förordningen trädde i kraft den 26 april 2019.
 • Befintliga tillsynsregler om behandling av NPE täcks av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1–337).
 • Pressmeddelande 11/7/2018, ECB aviserar ytterligare steg i sin tillsyn av NPL-stocken.
 • Pressmeddelande 15/3/2018, ECB anger sina tillsynsförväntningar för nya NPL.
 • Tillägg till ECB:s vägledning om nödlidande lån: tillsynsförväntningar på avsättningar i förebyggande syfte för nödlidande exponeringar.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning