Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
 • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB pārskata uzraudzības gaidas attiecībā uz prudenciālajiem uzkrājumiem jauniem ienākumus nenesošiem kredītiem, ņemot vērā jauno ES regulu

2019. gada 22. augustā

 • ECB pārskata uzraudzības gaidas attiecībā uz prudenciālajiem uzkrājumiem jauniem ienākumus nenesošiem kredītiem (INK), ņemot vērā jaunās 1. pīlāra prasības.
 • Uzraudzības gaidas attiecībā uz INK atlikuma segumu nemainās.
 • INK, kam pamatā pēc 2019. gada 26. aprīļa izsniegtie kredīti, principā tiks piemērota tikai 1. pīlāra pieeja.

Eiropas Centrālā Banka (ECB) pieņēmusi lēmumu pārskatīt ECB norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem pielikumā (turpmāk – pielikums) izklāstītās uzraudzības gaidas attiecībā uz prudenciālajiem uzkrājumiem jauniem ienākumus nenesošiem riska darījumiem (INRD). Lēmums pieņemts, ņemot vērā jauno ES regulu, kurā izklāstīta 1. pīlāra pieeja INRD. Jaunā regula, kas stājās spēkā 2019. gada 26. aprīlī, papildina esošos prudenciālos noteikumus un nosaka prasību veikt atskaitījumu no pašu kapitāla, ja INRD nav nodrošināts pietiekošs segums, izmantojot uzkrājumus vai citas korekcijas.

Šī pārskatīšana atspoguļo ECB iepriekšējo apņemšanos koriģēt uzraudzības gaidas attiecībā uz jauniem INRD, kad būs pabeigta jaunā tiesību akta par 1. pīlāra pieeju INRD izstrāde. Lai pieeja INRD būtu konsekventāka, pielikumā izklāstītajās uzraudzības gaidās veiktas šādas pārmaiņas.

Pirmkārt, ECB uzraudzības gaidas attiecībā uz jaunajiem INRD attieksies tikai uz tiem INRD, kam pamatā pirms 2019. gada 26. aprīļa izsniegtie kredīti, kuriem netiek piemērota 1. pīlāra pieeja INRD. INRD, kam pamatā pēc 2019. gada 26. aprīļa izsniegtie kredīti, tiks piemērota 1. pīlāra pieeja, savukārt ECB cieši sekos ar tiem saistītajiem riskiem.

Otrkārt, attiecīgie prudenciālo uzkrājumu veidošanas laika periodi, progresīvā virzība uz pilnīgu īstenošanu un nodrošināto riska darījumu nodalīšana, kā arī pieeja INRD, kurus garantējusi vai apdrošinājusi oficiāla eksporta kredītu aģentūra, saskaņota ar jaunajā ES regulā noteikto 1. pīlāra pieeju INRD.

Visi pārējie aspekti, t.sk. īpašie apstākļi, kuru rezultātā prudenciālo uzkrājumu līmeņa gaidas nav piemērojamas konkrētam portfelim/riska darījumam, saglabājas tādi paši, kā aprakstīts pielikumā.

Uzraudzības gaidas attiecībā uz INRD atlikumu (t.i., kredītiem, kas 2018. gada 31. martā klasificēti kā INRD) saglabājas nemainīgas, kā atzīmēts bankām izsūtītajās uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa vēstulēs un 2018. gada jūlijā publicētajā paziņojumā presei.

ECB banku uzraudzības pirmsākumos 2014. gada novembrī nozīmīgo iestāžu INK apjoms bija aptuveni 1 trlj. euro. Līdz 2019. gada marta beigām šis apjoms sarucis gandrīz uz pusi līdz 587 mljrd. euro (INK rādītājs – 3.7%). Neraugoties uz pēdējā laikā sasniegto progresu, ECB uzskata, ka ir vitāli svarīgi turpmāk samazināt INK līmeni, tādējādi ātri risinot šo jautājumu, kamēr ekonomiskie apstākļi vēl ir labvēlīgi.

Sīkāka informācija atrodama šodien publicētajā tehniskajā dokumentā, kas pieejams ECB interneta vietnē.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Andreas Zizolas (Andrea Zizola; tālr. +49 69 1344 6551).

Piezīmes.

 • Dokumentā paralēli lietoti termini INK un INRD. Taču ES regula, kā arī ECB gaidas attiecas uz INRD, kas ir plašāks jēdziens un ietver arī parāda instrumentus.
 • 1. pīlārs attiecas uz minimālo kapitāla līmeni, kas visām bankām jāuztur saskaņā ar Kapitāla prasību regulu. Turpretim 2. pīlārs attiecas uz papildu kapitāla prasībām, kas iestādei var būt jāizpilda, lai novērstu attiecīgajai iestādei specifiskus riskus, kuriem 1. pīlārā nav nodrošināts segums vai tas nav pietiekams.
 • Jaunā regula, kurā izklāstīta 1. pīlāra pieeja INRD, ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regula (ES) 2019/630, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu ienākumus nenesošiem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013, OV L 111, 25.04.2019, 4.–12. lpp. Tā stājās spēkā 2019. gada 26. aprīlī.
 • Esošie prudenciālie noteikumi, kas izklāsta pieeju INRD, ietverti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulā (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, OV L 176, 27.06.2013., 1.–337. lpp.
 • 2018. gada 11. jūlija paziņojums presei "ECB paziņo par turpmāko rīcību saistībā ar uzraudzības pieeju INK atlikumam".
 • 2018. gada 15. marta paziņojums presei "ECB izklāsta uzraudzības gaidas attiecībā uz jauniem INK".
 • ECB norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem pielikums: uzraudzības gaidas attiecībā uz prudenciāliem uzkrājumiem ienākumus nenesošiem kredītiem.
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana