Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
 • PRANEŠIMAS SPAUDAI

Atsižvelgdamas į naują ES reglamentą ECB peržiūri priežiūros lūkesčius dėl prudencinio naujų neveiksnių paskolų padengimo atidėjiniais

2019 m. rugpjūčio 22 d.

 • ECB peržiūri priežiūros lūkesčius dėl prudencinio naujų neveiksnių paskolų (NP) padengimo atidėjiniais, kad būtų atsižvelgta į naujus 1 ramsčio reikalavimus.
 • Priežiūros lūkesčiai dėl jau susikaupusių neveiksnių paskolų padengimo nesikeičia.
 • Neveiksnioms paskoloms, kai paskolos išduotos po 2019 m. balandžio 26 d., iš esmės taikoma tik 1 ramsčio tvarka.

Europos Centrinis Bankas (ECB) nusprendė peržiūrėti savo priežiūros lūkesčius dėl prudencinio naujų neveiksnių pozicijų padengimo atidėjiniais, kurie išdėstyti ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priede (toliau – Priedas). Taip nuspręsta atsižvelgus į priimtą naują ES reglamentą, kuriame nustatyta neveiksnioms pozicijoms pagal 1 ramstį taikoma tvarka. 2019 m. balandžio 26 d. įsigaliojusiu nauju reglamentu yra papildomos dabartinės prudencinės taisyklės ir nustatomas reikalavimas atlikti atskaitymą iš nuosavų lėšų, kai neveiksnios pozicijos nėra pakankamai padengtos atidėjiniais ar kitais koregavimais.

Sprendimas atlikti peržiūrą priimtas remiantis ECB įsipareigojimu persvarstyti priežiūros lūkesčius dėl naujų neveiksnių pozicijų, kai bus parengtas naujas teisės aktas dėl neveiksnioms pozicijoms taikomos 1 ramsčio tvarkos. Siekiant užtikrinti, kad neveiksnioms pozicijoms taikoma tvarka būtų nuoseklesnė, buvo padaryti toliau nurodyti Priede paskelbtų priežiūros lūkesčių pakeitimai.

Pirma, ECB priežiūros lūkesčiai dėl naujų neveiksnių pozicijų bus taikomi tik neveiksnioms pozicijoms, kurios susidarė dėl paskolų, suteiktų iki 2019 m. balandžio 26 d.; šioms pozicijoms 1 ramsčio tvarka netaikoma. Neveiksnioms pozicijoms, susidariusioms dėl paskolų, suteiktų po 2019 m. balandžio 26 d., bus taikoma 1 ramsčio tvarka, o ECB skirs didelį dėmesį jų keliamai rizikai.

Antra, atitinkami prudencinio padengimo terminai, progresinis perėjimas prie visiško įgyvendinimo ir užtikrintų pozicijų atskyrimas, taip pat tvarka, taikoma neveiksnioms pozicijoms, kurios yra užtikrintos ar apdraustos oficialios eksporto kreditų agentūros, – visa tai suderinta su naujajame ES reglamente išdėstyta neveiksnioms pozicijoms taikoma 1 ramsčio tvarka.

Visi kiti aspektai, įskaitant konkrečias aplinkybes, dėl kurių taikyti priežiūros lūkesčius dėl prudencinio padengimo atidėjiniais tam tikram portfeliui ar pozicijai gali būti netikslinga, lieka tokie, kokie nustatyti Priede.

Priežiūros lūkesčiai dėl susikaupusių neveiksnių pozicijų (t. y. paskolų, kurios priskirtos prie neveiksnių pozicijų kategorijos 2018 m. kovo 31 d.) nesikeičia ir yra tokie, kaip paskelbta bankams siunčiamuose priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso sprendimuose ir 2018 m. liepos mėn. pranešime spaudai.

2014 m. lapkričio mėn. ECB pradėjus bankų priežiūros veiklą svarbių įstaigų neveiksnios paskolos sudarė apie 1 trln. eurų. 2019 m. kovo pabaigoje neveiksnių paskolų buvo sumažėję beveik perpus – iki 587 mlrd. eurų (neveiksnių paskolų rodiklis sudarė 3,7 %). Nepaisant pastaruoju metu padarytos pažangos, ECB mano, jog siekti mažesnio neveiksnių paskolų lygio tebėra nepaprastai svarbu, neveiksnias pozicijas pertvarkant kuo skubiau, kol ekonominės sąlygos vis dar palankios.

Išsamesnė informacija pateikta šiandien ECB interneto svetainėje paskelbtame techniniame dokumente.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Andreai Zizolai telefonu +49 69 1344 6551.

Pastabos:

 • Terminai „neveiksnios paskolos“ (NP) ir „neveiksnios pozicijos“ šiame dokumente vartojami sinonimiškai. Tačiau minėtame ES reglamente ir dokumente, kuriame išdėstyti ECB lūkesčiai, rašoma apie „neveiksnias pozicijas“, kaip apie platesnį terminą, kuris apima ir skolos priemones.
 • 1 ramsčiu nustatomas minimalus kapitalas, kurį visi bankai teisiškai privalo turėti pagal Kapitalo reikalavimų reglamentą. 2 ramsčiu nustatomi papildomo kapitalo reikalavimai, kuriuos įstaiga gali būti įpareigota tenkinti atsižvelgiant į jai būdingą riziką, kurios nepadengia ar nepakankamai padengia pagal 1 ramstį reikalaujamas kapitalas.
 • Naujasis ES reglamentas, kuriame išdėstyta neveiksnioms pozicijoms pagal 1 ramstį taikoma tvarka, tai 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/630, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 111, 2019 4 25, p. 4–12). Jis įsigaliojo 2019 m. balandžio 26 d.
 • Dabartinės prudencinės taisyklės, kuriomis apibrėžiama neveiksnioms pozicijoms taikoma tvarka, nustatytos 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1–337).
 • 2018 m. liepos 11 d. pranešimas spaudai „ECB skelbia apie tolesnius žingsnius taikant priežiūros metodiką neveiksnių paskolų sankaupų klausimui spręsti“.
 • 2018 m. kovo 15 d. pranešimas spaudai „ECB paskelbia savo priežiūrinius lūkesčius dėl naujų neveiksnių paskolų“.
 • ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: priežiūriniai lūkesčiai dėl prudencinio neveiksnių pozicijų padengimo atidėjiniais.
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus