Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
 • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je zaradi uskladitve z novo uredbo EU revidirala nadzorniška pričakovanja glede bonitetnega oblikovanja rezervacij za nedonosna posojila

22. avgust 2019

 • ECB je revidirala nadzorniška pričakovanja glede bonitetnega oblikovanja rezervacij za nova nedonosna posojila, da bi upoštevala nove zahteve v okviru prvega stebra.
 • Nadzorniška pričakovanja glede kritja obstoječih nedonosnih posojil ostajajo nespremenjena.
 • Nedonosna posojila, ki izhajajo iz posojil, odobrenih po 26. aprilu 2019, se bodo načeloma obravnavala le v skladu s prvim stebrom.

Evropska centralna banka (ECB) je sklenila revidirati svoja nadzorniška pričakovanja glede bonitetnega oblikovanja rezervacij za nove nedonosne izpostavljenosti, kot so podrobneje opredeljena v »Dodatku k Napotkom bankam v zvezi s slabimi posojili« (v nadaljnjem besedilu: dodatek k napotkom). Tako je sklenila zato, da bi upoštevala sprejetje nove uredbe EU, ki določa obravnavo nedonosnih izpostavljenosti v okviru prvega stebra. Nova uredba, ki je začela veljati 26. aprila 2019, dopolnjuje obstoječa bonitetna pravila ter predpisuje odbitek od kapitala, kadar nedonosne izpostavljenosti niso v zadostni meri krite z rezervacijami ali drugimi prilagoditvami.

Revidiranje sledi zavezi ECB, da bo ponovno preučila nadzorniška pričakovanja glede novih nedonosnih izpostavljenosti, potem ko bo dokončana nova zakonodaja o obravnavi nedonosnih izpostavljenosti v okviru prvega stebra. Da bi bila obravnava nedonosnih izpostavljenosti bolj dosledna, so bile v nadzorniška pričakovanja iz dodatka k napotkom uvedene naslednje spremembe.

Prvič, nadzorniška pričakovanja ECB glede novih nedonosnih izpostavljenosti se bodo uporabljala samo za nedonosne izpostavljenosti, ki izhajajo iz posojil, odobrenih pred 26. aprilom 2019, za katere ne velja obravnava v okviru prvega stebra. Nedonosne izpostavljenosti, ki izhajajo iz posojil, odobrenih po 26. aprilu 2019, se bodo obravnavale v skladu s prvim stebrom, pri čemer bo ECB skrbno spremljala nastajajoča tveganja.

Drugič, časovni okvir bonitetnega oblikovanja rezervacij, progresivno doseganje polnega izvajanja in delitev zavarovanih izpostavljenosti kakor tudi obravnava nedonosnih izpostavljenosti, za katere jamči ali jih je zavarovala uradna izvozna agencija, so bili usklajeni z obravnavo nedonosnih izpostavljenosti v okviru prvega stebra, kot je določeno v novi uredbi EU.

Vsi drugi vidiki, med drugim posebne okoliščine, zaradi katerih so pričakovanja glede bonitetnega oblikovanja rezervacij pri določenih portfeljih/izpostavljenostih lahko neustrezna, ostajajo taki, kot so opisani v dodatku k napotkom.

Nadzorniška pričakovanja, ki zadevajo obstoječe nedonosne izpostavljenosti (tj. posojila, razvrščena kot nedonosna na dan 31. marca 2018), ostajajo nespremenjena in takšna, kot so bila sporočena v dopisih bankam o procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja ter v sporočilu za javnost julija 2018.

Na začetku izvajanja bančnega nadzora s strani ECB novembra 2014 je obseg nedonosnih posojil v pomembnih institucijah znašal okrog 1 bilijon EUR. Ta znesek je do konca marca 2019 upadel skoraj za polovico na 587 milijard EUR (delež nedonosnih posojil je bil 3,7%). Kljub nedavnemu napredku je po mnenju ECB izredno pomembno, da se raven nedonosnih posojil dodatno zmanjša in se ta problem hitro razreši, dokler so gospodarske razmere še ugodne.

Podrobnejše informacije so v danes objavljenem obvestilu, ki je na voljo na spletnem mestu ECB.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Andrea Zizola, tel. +49 69 1344 6551.

Opombe:

 • V tem dokumentu se izrazi »nedonosna izpostavljenost« in »nedonosno posojilo« oziroma »slabo posojilo« uporabljajo enakovredno. Uredba EU in pričakovanja ECB pa zadevajo nedonosne izpostavljenosti, ki so širša kategorija in vključujejo tudi dolžniške instrumente.
 • Prvi steber se nanaša na minimalni kapital, ki so ga vse banke po zakonu dolžne imeti, kot to ureja uredba o kapitalskih zahtevah. Nasprotno se drugi steber nanaša na dodatne kapitalske zahteve, ki naj bi jih institucije izpolnjevale, da bi pokrile njim specifična tveganja, ki niso ali niso v zadostni meri krita v okviru prvega stebra.
 • Nova uredba EU, ki določa obravnavo nedonosnih izpostavljenosti v okviru prvega stebra, je Uredba (EU) 2019/630 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti (UL L 111, 25. 4. 2019, str. 4–12). Veljati je začela 26. aprila 2019.
 • Obstoječa bonitetna pravila, ki določajo obravnavo nedonosnih izpostavljenosti, so zajeta v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27. 6. 2013, str. 1–337).
 • Sporočilo za javnost z dne 11. julija 2018, ECB objavlja nadaljnje korake v nadzorniškem pristopu k obravnavi slabih posojil.
 • Sporočilo za javnost z dne 15. marca 2018, ECB je opredelila svoja nadzorniška pričakovanja glede novih nedonosnih posojil.
 • Dodatek k Napotkom bankam v zvezi s slabimi posojili: nadzorniška pričakovanja glede bonitetnega oblikovanja rezervacij za slaba posojila.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo