Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB maakt de verwachtingen bekend die zij als toezichthouder heeft voor nieuwe NPL's

15 maart 2018
  • ECB publiceert addendum bij de ECB-leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen
  • Addendum specificeert verwachtingen van de toezichthouder omtrent voorzieningen voor nieuwe NPL's
  • Verwachtingen dienen als uitgangspunt voor dialoog tussen toezichthouder en instelling
  • In de definitieve tekst is rekening gehouden met tijdens een openbare raadpleging ontvangen commentaren

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag het addendum gepubliceerd bij de ECB-leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen ('non-performing loans' – NPL's). Het addendum geeft een aanvulling op de kwalitatieve NPL-leidraad die op 20 maart 2017 is gepubliceerd en specificeert de verwachtingen die de ECB als toezichthouder heeft omtrent prudente voorzieningenniveaus voor nieuwe NPL's. Het addendum is niet bindend en zal als basis dienen voor de dialoog tussen de belangrijke banken en ECB-Bankentoezicht.

ECB-Bankentoezicht is verplicht belangrijke kwetsbaarheden bij banken op consistente wijze aan te pakken en zo een eerlijke en gelijke behandeling te waarborgen. Overeenkomstig de Richtlijn kapitaalvereisten moeten toezichthouders de bankspecifieke risico's beoordelen en aanpakken die niet al gedekt zijn of die onvoldoende gedekt zijn door middel van de verplichte prudentiële vereisten in de Verordening kapitaalvereisten (vaak de Pijler 1-regels genoemd). Het bestaande prudentiële kader vereist van toezichthouders dat zij de voorzieningen van banken beoordelen en beslissen of deze vanuit prudentieel perspectief toereikend en tijdig zijn. ECB-Bankentoezicht publiceert haar verwachtingen zodat banken het uitgangspunt voor de toezichtsdialoog kennen.

ECB-Bankentoezicht heeft kredietrisico als een prioriteit behandeld sinds de alomvattende beoordeling van 2014 en heeft zijn werkzaamheden op het gebied van kredietrisico de afgelopen twee jaar geïntensiveerd. Hoge NPL-niveaus zijn van invloed op het kapitaal en de financiering van banken, verminderen hun winstgevendheid en onttrekken middelen die effectiever zouden kunnen worden aangewend, en staan in de weg van de kredietverlening aan huishoudens en bedrijven. Het aanpakken van NPL's is derhalve van belang voor zowel de levensvatbaarheid van banken als de macro-economische ontwikkeling.

Het addendum behandelt de leningen die na 1 april 2018 worden geclassificeerd als niet-renderend in de zin van de definitie van de Europese Bankautoriteit.

Tijdens de dialoog met individuele banken zal de ECB afwijkingen ten opzichte van de in het addendum neergelegde verwachtingen omtrent de prudentiële voorzieningen bespreken. Na afloop van deze dialoog en rekening houdend met de specifieke situatie van de bank zal ECB-Bankentoezicht op individuele basis besluiten of en welke toezichtsmaatregelen passend zijn. Het resultaat van deze dialoog wordt voor het eerst verwerkt in de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) van 2021. Banken dienen de tussenliggende tijd te gebruiken om zich voor te bereiden en tevens om hun kredietacceptatiebeleid en -criteria te evalueren om de instroom van nieuwe NPL's te verminderen, in het bijzonder in de huidige gunstige economische omstandigheden.

Het addendum is een aanvulling op toekomstige EU-wetgeving op basis van het voorstel van de Europese Commissie voor het aanpakken van NPL's op grond van Pijler 1. Het voorstel van de Commissie voor een wettelijke ‘backstop’ voor voorzieningen is bedoeld als een bindende eis die voor alle kredietinstellingen geldt.

De ECB heeft het document, met als titel “Addendum bij de ECB-leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen: verwachtingen van de toezichthouder omtrent de prudentiële voorzieningen voor niet-renderende risicoposities”, afgerond na een openbare raadpleging die plaatsvond van 4 oktober tot en met 8 december 2017. De ECB heeft tevens de van belanghebbenden ontvangen (gedetailleerde) commentaren gepubliceerd, evenals de feedback van de ECB op die commentaren.  

De media kunnen met hun vragen terecht bij Andrea Zizola, tel.: +49 69 1344 6551.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders