Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ καθορίζει τις εποπτικές προσδοκίες της για τα νέα ΜΕΔ

15 Μαρτίου 2018
  • Η ΕΚΤ δημοσιεύει συμπλήρωμα του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
  • Το συμπλήρωμα καθορίζει τις εποπτικές προσδοκίες όσον αφορά τον σχηματισμό προβλέψεων για νέα ΜΕΔ.
  • Οι προσδοκίες χρησιμεύουν ως σημείο αφετηρίας για τον εποπτικό διάλογο.
  • Το τελικό κείμενο αποτυπώνει τα σχόλια που λήφθηκαν στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα το συμπλήρωμα του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ). Το συμπλήρωμα αποτελεί προσθήκη του εγγράφου κατευθύνσεων ποιοτικού χαρακτήρα για τα ΜΕΔ, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου 2017, και καθορίζει τις εποπτικές προσδοκίες της ΕΚΤ σχετικά με τα συνετά επίπεδα προβλέψεων για νέα ΜΕΔ. Το συμπλήρωμα δεν είναι δεσμευτικό και θα χρησιμεύει ως βάση για τον εποπτικό διάλογο μεταξύ των σημαντικών τραπεζών και της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

Αποτελεί υποχρέωση της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ να αντιμετωπίζει τις βασικές ευπάθειες των τραπεζών με συνεπή τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται δίκαιη και ίση μεταχείριση. Σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Directive - CRD), οι επόπτες πρέπει να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους που είναι συγκεκριμένοι για κάθε ίδρυμα και δεν καλύπτονται ήδη ή καλύπτονται ανεπαρκώς από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις προληπτικού χαρακτήρα όπως προβλέπονται στον κανονισμό σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation - CRR), οι οποίες αναφέρονται συχνά ως οι κανόνες του Πυλώνα 1. Πιο συγκεκριμένα, το υφιστάμενο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας απαιτεί από τους επόπτες να αξιολογούν και να αποφασίζουν κατά πόσο οι προβλέψεις των τραπεζών είναι επαρκείς και σχηματίζονται έγκαιρα από την σκοπιά της προληπτικής εποπτείας. Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ δημοσιεύει τις προσδοκίες της ούτως ώστε οι τράπεζες να γνωρίζουν το σημείο αφετηρίας για τον εποπτικό διάλογο.

Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ αντιμετωπίζει τον πιστωτικό κίνδυνο ως προτεραιότητα μετά τη συνολική αξιολόγηση του 2014· οι δε εργασίες της για αυτόν τον κίνδυνο έχουν εντατικοποιηθεί την τελευταία διετία. Τα υψηλά επίπεδα ΜΕΔ επηρεάζουν το κεφάλαιο και τη χρηματοδότηση των τραπεζών, μειώνουν τα κέρδη των τραπεζών, εκτρέπουν πόρους από τη χρήση σε πιο παραγωγικά εγχειρήματα και εμποδίζουν την προσφορά πιστώσεων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η αντιμετώπιση των ΜΕΔ είναι επομένως σημαντική τόσο για τη βιωσιμότητα των τραπεζών όσο και για τις μακροοικονομικές επιδόσεις.

Το συμπλήρωμα εξετάζει τα δάνεια που ταξινομούνται ως ΜΕΔ σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) μετά την 1η Απριλίου 2018.

Στη διάρκεια του εποπτικού διαλόγου, η ΕΚΤ θα συζητεί με την κάθε τράπεζα τις αποκλίσεις από τις προσδοκίες σχετικά με τις προβλέψεις προληπτικού χαρακτήρα που καθορίζονται στο συμπλήρωμα. Μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου αυτού και αφού ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες περιστάσεις κάθε τράπεζας, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα αποφασίζει, κατά περίπτωση, το ενδεχόμενο λήψης εποπτικών μέτρων και ποια εποπτικά μέτρα είναι κατάλληλα. Τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου θα ενσωματωθούν για πρώτη φορά στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) του 2021. Οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτό το διάστημα για να προετοιμαστούν και να αξιολογήσουν επίσης τις οικείες πολιτικές και κριτήρια έγκρισης πιστώσεων με σκοπό να περιορίσουν τη δημιουργία νέων ΜΕΔ, ιδίως στη διάρκεια των υφιστάμενων ευνοϊκών οικονομικών συνθηκών.

Το συμπλήρωμα λειτουργεί ως προσθήκη σε τυχόν μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ που θα βασίζεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ στο πλαίσιο του Πυλώνα 1. Η πρόταση της Επιτροπής για έναν καταστατικό μηχανισμό ασφαλείας (backstop) προβλέψεων προληπτικού χαρακτήρα νοείται ως δεσμευτική απαίτηση που ισχύει για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η ΕΚΤ οριστικοποίησε το έγγραφο, με τίτλο «Συμπλήρωμα του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: εποπτικές προσδοκίες σχετικά με προβλέψεις προληπτικού χαρακτήρα για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα», έπειτα από δημόσια διαβούλευση που διήρκεσε από τις 4 Οκτωβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2017. Η ΕΚΤ δημοσίευσε επίσης τα αναλυτικά σχόλια που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και σχετικό έγγραφο παρατηρήσεων που παρουσιάζει τις σκέψεις της ΕΚΤ για αυτά τα σχόλια. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Andrea Zizola τηλ.: +49 69 1344 6551.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων