Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB izklāsta uzraudzības gaidas attiecībā uz jauniem INK

2018. gada 15. martā
  • ECB publicē ECB norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem pielikumu.
  • Pielikumā detalizēti izklāstītas uzraudzības gaidas attiecībā uz uzkrājumu veidošanu jauniem INK.
  • Gaidu izklāsts ir sākuma punkts uzraudzības dialogam ar bankām.
  • Pielikuma galīgajā versijā atspoguļoti sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicējusi ECB norādījumu par ienākumus nenesošiem kredītiem (INK) pielikumu. Pielikums papildina kvalitatīvos INK norādījumus, kas publicēti 2017. gada 20. martā, un konkretizē, ko ECB no uzraudzības viedokļa sagaida attiecībā uz prudenciālu uzkrājumu līmeni jauniem INK. Pielikums nav saistošs un kalpos par pamatu uzraudzības dialogam starp nozīmīgajām bankām un ECB banku uzraudzības funkciju.

ECB banku uzraudzības funkcijas pienākums ir konsekventi izskatīt banku galvenos ievainojamības aspektus, nodrošinot godīgu un vienlīdzīgu attieksmi. Saskaņā ar Kapitāla prasību direktīvu uzraudzības iestādei jānovērtē un jānovērš ar konkrētām iestādēm saistītie riski, kurus neaptver vai nepietiekami aptver Kapitāla prasību regulas obligātās prudenciālās prasības (kuras bieži dēvē par 1. pīlāra noteikumiem). Saskaņā ar esošo prudenciālo regulējumu uzraudzības iestādēm īpaši jāvērtē un jālemj, vai bankas uzkrājumu līmenis ir pietiekams un savlaicīgs no prudenciālā viedokļa. ECB banku uzraudzības funkcija publicē uzraudzības gaidas, lai norādītu bankām skaidru uzraudzības dialoga sākumpunktu.

ECB banku uzraudzības funkcija kopš 2014. gada visaptverošā novērtējuma uzskatījusi kredītrisku par prioritāti un pēdējos divos gados intensīvāk pievērsusies kredītriska jautājumam. Augsts INK līmenis ietekmē banku kapitālu un finansējumu, samazina banku pelnītspēju, novirza resursus no efektīvākiem lietojuma veidiem un ierobežo kredītu piedāvājumu mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Tāpēc INK jautājuma risināšana ir svarīga gan banku dzīvotspējai, gan makroekonomiskajiem rādītājiem.

Pielikums attiecas uz kredītiem, kuri, sākot ar 2018. gada 1. aprīli, klasificēti kā INK atbilstoši Eiropas Banku iestādes definīcijai.

ECB uzraudzības dialoga laikā ar katru banku apspriedīs jebkādas atšķirības no šajā pielikumā izklāstītajām prudenciālu uzkrājumu veidošanas gaidām. Pēc šā dialoga, ņemot vērā bankas konkrēto situāciju, ECB banku uzraudzības funkcija katrā atsevišķajā gadījumā lems par uzraudzības pasākumu nepieciešamību un to raksturu. Šā dialoga rezultāti pirmoreiz tiks iekļauti 2021. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā (UPNP). Bankām jāizmanto pieejamais laiks, lai sagatavotos, pārskatītu kredītspējas izvērtēšanas politiku un kritērijus, kas ļautu samazināt jaunu INK veidošanos, īpaši pašreizējos labvēlīgajos ekonomiskajos apstākļos.

Pielikums papildina jebkurus turpmākus ES tiesību aktus, kuru pamatā ir Komisijas priekšlikums attiecībā uz INK jautājuma risinājumu 1. pīlāra ietvaros. Komisijas priekšlikums par normatīvajos aktos noteiktu uzkrājumu drošības līmeni tiek uzskatīts par saistošu prasību, kas attiecas uz visām kredītiestādēm.

ECB nāca klajā ar dokumenta "ECB norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem pielikums: uzraudzības gaidas attiecībā uz prudenciāliem uzkrājumiem ienākumus nenesošiem kredītiem" galīgo versiju pēc sabiedriskās apspriešanas, kas notika no 2017. gada 4. oktobra līdz 8. decembrim. ECB arī publicēja detalizētus komentārus, kas saņemti no ieinteresētajām personām, kopā ar pārskatu par atbildēm, izklāstot ECB apsvērumus par šiem komentāriem.  

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Andreas Zizolas (Andrea Zizola; tālr. +49 69 1344 6551).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana