Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB anger sina tillsynsförväntningar för nya NPL

15 mars 2018
  • ECB publicerar tillägg till ECB:s vägledning om nödlidande lån
  • Tillägget specificerar tillsynsförväntningar på avsättningar för nya nödlidande lån
  • Förväntningarna tjänar som utgångspunkt för tillsynsdialog
  • Sluttexten återspeglar kommentarer som erhållits under det offentliga samrådet

Europeiska centralbanken (ECB) har idag publicerat tillägget till ECB:s vägledning till banker om nödlidande lån (NPL). Tillägget kompletterar den kvalitativa NPL-vägledning som publicerades den 20 mars 2017 och specificerar ECB:s tillsynsförväntningar på försiktiga avsättningsnivåer för nya NPL. Tillägget är inte bindande och kommer att tjäna som utgångspunkt för tillsynsdialogen mellan betydande banker och ECB:s banktillsyn.

ECB:s banktillsyn har som skyldighet att på ett konsekvent sätt bemöta viktiga svagheter hos banker och detta ska ske på ett sätt som säkerställer rättvis och lika behandling. I linje med kapitalkravsdirektivet ska tillsynsmyndigheterna bedöma och ta itu med risker som är institutspecifika där dessa risker inte redan omfattas eller inte i tillräcklig utsträckning omfattas av de obligatoriska tillsynskraven i kapitalkravsförordningen (ofta kallade pelare 1-reglerna). Enligt de tillsynskrav som finns ska tillsynsmyndigheterna bedöma och besluta om bankers avsättningar är adekvata och lämpliga ur ett tillsynsperspektiv. ECB:s banktillsyn publicerar sina förväntningar så att bankerna ska känna till startpunkten för tillsynsdialogen.

ECB:s banktillsyn har sedan den samlade bedömningen 2014 behandlat kreditrisk som en prioritet och har intensifierat sitt arbete med kreditrisker under de senaste två åren. Höga NPL-nivåer påverkar bankernas kapital och finansiering, minskar deras lönsamhet, tar resurser som hade kunnat användas mer effektivt och hindrar kreditgivning till hushåll och företag. Följaktligen är det viktigt att ta itu med nödlidande lån, både för bankernas överlevnad och för den makroekonomiska utvecklingen.

Tillägget behandlar lån som klassificerats som nödlidande efter den 1 april 2018 i enlighet med Europeiska bankmyndighetens definition.

Under tillsynsdialogen kommer ECB att med varje bank diskutera avvikelser från de förväntningar på avsättningar i förebyggande syfte som beskrivs i tillägget. Efter dialogen och under beaktande av varje banks specifika situation kommer ECB:s banktillsyn från fall till fall att besluta om och vilka tillsynsåtgärder som är lämpliga. Resultatet av denna dialog kommer för första gången att inkorporeras i 2021-års översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP). Banker bör utnyttja tiden för att förbereda sig och även att se över policyer och kriterier för emissionsgaranti för att minska produktionen av nya NPL-åtaganden, särskilt under det rådande gynnsamma konjunkturläget.

Tillägget är ett komplement till all framtida EU-lagstiftning baserat på kommissionens förslag om att ta itu med nödlidande lån under Pelare 1. Kommissionens förslag om en lagstadgad avskrivningsbackstopp är tänkt som ett bindande krav för alla kreditinstitut.

ECB slutförde dokumentet kallat ”Tillägg till ECB:s vägledning om nödlidande lån: tillsynsförväntningar på avsättningar i förebyggande syfte för nödlidande exponeringar” efter ett offentligt samråd som ägde rum den 4 oktober till den 8 december 2017. ECB har dessutom offentliggjort de detaljerade kommentarerna från berörda parter och ett feedbackdokument som innehåller ECB:s beaktande av dessa kommentarer.

Frågor från media kan riktas till Andrea Zizola, tfn. +49 69 1344 6551.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning