Menu
PRESSMEDDELANDE

ECB fastställer totalbelopp för tillsynsavgifter 2016

28 april 2016
  • Bankernas tillsynsavgifter ska 2016 uppgå till 404 miljoner euro
  • 129 betydande banker ska betala 88,4 procent, 3 200 mindre betydande banker ska betala 11,6 procent
  • En grundlig analys av ECB:s erfarenheter under det första årets genomförande av tillsynsuppgifterna ligger till grund för avgifterna

ECB har uppskattat att de totala kostnaderna i samband med tillsynen av banksystemet kommer att ligga på 404 miljoner euro för 2016. Detta är en ökning på 23,9 procent jämfört med det fakturerade beloppet 2015.

Utgifterna består främst av direkta utgifter som uppstått för ECB:s olika generaldirektorat för banktillsyn och för tillsynsnämndens sekretariat under genomförandet av arbetsuppgifterna. Efter en grundlig analys av erfarenheterna under det första året av tillsynsuppgifter beslutade ECB att tillsynsresurserna måste ökas. Tillsammans med åtgärder inriktade på specifika områden som kräver ytterligare tillsyn, medför detta högre kostnader för genomförande av de tillsynsprioriteringar som fastställdes i början av 2016.

Antalet personer vid ECB som arbetar med banktillsyn ökade med 160 heltidsekvivalenter 2016. Det väntas behövas ytterligare några, men färre, för 2017. Mer personal kommer också att medföra något högre lokalkostnader. Andra kostnadsökningar är de som hänger samman med ECB:s engagemang i genomförandet av Europeiska bankmyndighetens stresstest som utförs två gånger om året samt med den riktade granskningen av interna modeller.

Sedan november 2014 har ECB gradvis byggt upp sin organisationsstruktur utifrån mycket försiktiga uppskattningar av resursbehoven, med beaktande av att dessa kan komma att behöva ändras med tiden. ECB:s totala tillsynsutgifter förväntas uppnå ett fast läge på medellång sikt.

Enskilda avgifter kommer att fastställas för varje bank på grundval av bankens betydelse och riskprofil med hjälp av årliga avgiftsfaktorer som alla banker under tillsyn har lämnat. Referensdatum ska vara den 31 december året före. Tillsynsavgiften är satt på högsta konsolideringsnivå inom de medlemsstater som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen. Den är summan av en minimiavgiftskomponent för alla banker och motsvarar 10 procent av det belopp som ska tas ut och en rörlig avgiftskomponent för fördelningen av återstående 90 procent av kostnaderna. För de minsta betydande bankerna, vars samlade tillgångar uppgår till högst 10 miljarder euro, halveras den lägsta avgiftskomponenten.

Bankerna kommer att få sina avgiftsbesked i oktober 2016.

Frågor från media kan riktas till Ronan Sheridan, tfn. +49 69 1344 7416.

Kontakt för media