Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je določila skupni znesek nadomestila za nadzor za leto 2016

28. april 2016
  • Nadomestilo za nadzor bank v letu 2016 znaša 404 milijone EUR.
  • 129 pomembnih bank bo plačalo 88,4% skupnega zneska, 3.200 manj pomembnih bank pa 11,6%.
  • Nadomestilo je določeno na podlagi temeljite analize izkušenj ECB v prvem letu izvajanja nadzorniških nalog.

ECB je ocenila, da bodo skupni stroški, povezani z izvajanjem nadzora skrbnega in varnega poslovanja bančnega sistema, v letu 2016 znašali 404 milijone EUR. To je 23,9% več od zneska, ki je bil bankam zaračunan leta 2015.

Med izdatke sodijo predvsem neposredni izdatki, ki jih imajo pri opravljanju svojega dela generalni direktorati ECB v bančnem nazoru in Sekretariat Nadzornega odbora. Po temeljiti analizi izkušenj, pridobljenih med prvim letom izvajanja nadzorniških nalog, je ECB sklenila, da je treba povečati njene vire, namenjene nadzoru. Skupaj z ukrepi na specifičnih področjih, kjer je potrebna dodatna pozornost nadzornikov, je to privedlo do višjih stroškov izvajanja prednostnih nalog nadzora, ki so bile določene na začetku leta 2016.

Število zaposlenih v ECB, ki delajo na področju bančnega nadzora, se je leta 2016 povečalo za 160 (merjeno v ekvivalentu polnega delovnega časa). Predvidoma bodo v letu 2017 potrebne nadaljnje nove zaposlitve, čeprav v manjšem obsegu. Dodatno število zaposlenih pomeni tudi nekoliko višje stroške v zvezi s poslovnimi prostori. Povečanje drugih stroškov izhaja iz stroškov, povezanih s sodelovanjem ECB pri izvajanju stresnega testa, ki ga vsaki dve leti opravi Evropski bančni organ, ter s ciljnim pregledom internih modelov.

Od novembra 2014 ECB postopoma vzpostavlja organizacijsko strukturo na podlagi zelo previdnih ocen o potrebnih virih, pri čemer se zaveda, da bo morda morala ocene sčasoma spremeniti. Stabilna raven skupnih izdatkov ECB za nadzor se bo predvidoma pokazala šele v srednjeročnem obdobju.

Nadomestilo za vsako posamezno banko bo določeno glede na njeno pomembnost in profil tveganosti, pri čemer se uporabita faktorja za izračun letnega nadomestila na referenčni datum 31. decembra prejšnjega leta, ki so ju posredovale vse nadzorovane banke. Nadomestilo za nadzor se določi na najvišji ravni konsolidacije v državi članici, ki sodeluje v enotnem mehanizmu nadzora. Izračuna se kot vsota minimalnega dela nadomestila za vse banke, ki predstavlja 10% povrnljivega zneska, in spremenljivega dela nadomestila, s katerim se porazdeli preostalih 90% stroškov. Za najmanjše pomembne banke z bilančno vsoto pod 10 milijard EUR se minimalni del nadomestila prepolovi.

Banke bodo obvestilo o plačilu prejele oktobra 2016.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Ronan Sheridan, tel. +49 69 1344 7416.

Stiki za medije