Menu
LEHDISTÖTIEDOTE

Vuoden 2016 valvontamaksujen kokonaismäärä

28.4.2016
  • Pankeilta perittävien valvontamaksujen kokonaismäärä on 404 miljoonaa euroa vuonna 2016.
  • Merkittävien 129 pankin osuus maksuista on 88,4 % ja vähemmän merkittävien 3 200 pankin osuus 11,6 %.
  • Valvontamaksujen määrittämisessä on nojauduttu perusteelliseen analyysiin ensimmäisen valvontavuoden kokemuksista.

EKP:n arvion mukaan sille pankkijärjestelmän vakavaraisuusvalvonnasta aiheutuvat kustannukset ovat vuonna 2016 yhteensä 404 miljoonaa euroa eli 23,9 % suuremmat kuin vuodelta 2015 perityt valvontamaksut.

Suurin osa kustannuksista on EKP:n pankkivalvontaa hoitavien pääosastojen ja valvontaelimen sihteeristön toimintakustannuksia. Ensimmäisen valvontavuoden kokemusten perusteellisen analyysin pohjalta EKP päätti, että valvontaresursseja oli lisättävä. Pankkivalvonnan kustannukset kasvavat myös siksi, että valvontaa päätettiin tehostaa tietyillä painopistealueilla vuoden 2016 alussa määritettyjen valvontaprioriteettien mukaisesti.

EKP:n pankkivalvontahenkilöstön lisäys vuonna 2016 on 160 henkilöä kokoaikaisina työpaikkoina tarkastellen. Odotuksena on, että lisähenkilöstöä on rekrytoitava myös vuonna 2017, joskin vähemmän. Henkilöstötarpeiden suurenemisen myötä myös toimitilakustannukset kasvavat jonkin verran. Lisäkustannuksia aiheutuu myös EKP:n osallistumisesta Euroopan pankkiviranomaisen joka toinen vuosi järjestämän stressitestin toteutukseen sekä sisäisten mallien erityisarvioinnista.

Marraskuun 2014 jälkeen EKP:n pankkivalvontaorganisaatiota on kasvatettu asteittain. Resurssitarpeet on arvioitu hyvin varovaisesti, ja resursseja saatetaan joutua tarkistamaan ajan mittaan. EKP:n valvontatehtävien vuosittaisten kokonaiskustannusten odotetaan vakiintuvan keskipitkällä aikavälillä.

Pankkikohtaiset valvontamaksut lasketaan pankin taseen koon ja riskiprofiilin mukaan käyttämällä pankkien ilmoittamia edellisen vuoden joulukuun lopun valvontamaksutekijätietoja. Valvontamaksu lasketaan aina pankin korkeimmalla konsolidointitasolla yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa. Pankkikohtainen valvontamaksu muodostuu kiinteästä vähimmäismaksukomponentista ja vaihtelevasta maksukomponentista. Valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä 10 % kertyy pankkien vähimmäismaksukomponenteista, ja vaihtelevat maksukomponentit muodostavat loput 90 %. Pienimpien merkittävien pankkien (kokonaisvarat alle 10 miljardia euroa) vähimmäismaksukomponentti puolitetaan.

Kullekin pankille lähetetään valvontamaksuilmoitus lokakuussa 2016.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Ronan Sheridan puhelinnumerossa +49 69 1344 7416.

Yhteyshenkilöt