Menu
PRESSITEADE

EKP kehtestab järelevalvetasude kogusumma 2016. aastaks

28. aprill 2016
  • Pankadele kehtestatavad järelevalvetasud moodustavad 2016. aastal 404 miljonit eurot.
  • 88,4% sellest summast tasuvad 129 olulist panka, 11,6% tasuvad 3200 vähem olulist panka.
  • Järelevalvetasud kajastavad põhjalikku analüüsi EKP kogemustest järelevalveülesannete täitmise esimesel aastal.

EKP hinnangul moodustavad tema kantavad pangandussektori usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud kulud 2016. aastal kokku 404 miljonit eurot, mis on 23,9% rohkem kui 2015. aastal.

Kulud hõlmavad eelkõige EKP pangandusjärelevalve peadirektoraatide ja järelevalvenõukogu sekretariaadi otseseid kulusid seoses järelevalveülesannete täitmisega. Pärast järelevalveülesannete täitmise esimesel tööaastal saadud kogemuste põhjalikku analüüsi võttis EKP vastu otsuse suurendada oma järelevalveressursse. See otsus ja täiendavat järelevalvealast tähelepanu vajavatele konkreetsetele valdkondadele suunatud menetlused toovad kaasa suuremad kulud, et ellu viia 2016. aasta algul kehtestatud järelevalveprioriteedid.

2016. aastal kasvab EKP pangandusjärelevalve töötajate arv 160  võrra (täistööajale taandatuna). Eelduste kohaselt tõuseb töötajate arv ka 2017. aastal, ehkki vähemal määral. Täiendava tööjõu vajadusega kaasnevad ka mõnevõrra suuremad kulud hoonetele. Lisaks tingivad kulude suurenemise EKP osalus Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) iga kahe aasta järel teostatava stressitesti läbiviimisel ja sisemudelite sihipärane läbivaatamine.

Alates 2014. aasta novembrist on EKP järk-järgult täiendanud oma organisatsioonilist struktuuri, lähtudes väga kaalutletud hinnangutest ressursivajaduse kohta. Ühtlasi võetakse arvesse võimalust, et ressursivajadust tuleb aja jooksul muuta. EKP järelevalveülesannete täitmisega seotud aastaste kogukulude stabiilne tase selgub alles keskmise aja jooksul.

Pankade tasandil arvutatakse järelevalvetasud panga tähtsuse ja riskiprofiili järgi, kasutades iga-aastaseid tasutegureid, mille kõik järelevalvealused pangad esitavad aruandekuupäevaks eelmise aasta 31. detsembri seisuga. Järelevalvetasu arvutatakse ühtses järelevalvemehhanismis osalevate liikmesriikide piires kõrgeimal konsolideerimistasemel. See koosneb kõigi pankade puhul minimaalsest tasukomponendist, mis moodustab 10% tasumisele kuuluvast summast, ja muutuvast tasukomponendist, mis moodustab ülejäänud 90% kuludest. Kõige väiksemate oluliste pankade – kelle varade koguväärtus on alla 10 miljardi euro – minimaalne tasukomponent poolitatakse.

Pankadele esitatakse järelevalvetasu maksmise teated 2016. aasta oktoobris.

Meediakanalite küsimustele vastab Ronan Sheridan (tel +49 69 1344 7416).

Kontaktandmed