Menu
PERSBERICHT

ECB stelt de totale toezichtsvergoedingen voor 2016 vast

28 april 2016
  • De toezichtsvergoedingen voor de banken komen voor 2016 uit op €404 miljoen
  • 129 belangrijke banken betalen 88,4%, 3.200 minder belangrijke banken betalen 11,6%
  • De vergoedingen zijn de uitkomst van een grondige analyse van de door de ECB opgedane ervaringen tijdens het eerste jaar dat zij haar toezichtstaken uitvoerde

De ECB schat dat de totale kosten in verband met haar taken voor het prudentieel toezicht op het bancaire stelsel in 2016 €404 miljoen zullen bedragen. Dit betekent een stijging van 23,9% ten opzichte van het in 2015 in rekening gebrachte bedrag.

De uitgaven bestaan voornamelijk uit de directe kosten die door de Directoraten-Generaal van het Bankentoezicht van de ECB en door het Secretariaat van de Raad van Toezicht worden gemaakt bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Na een grondige analyse van de ervaringen die zij heeft opgedaan tijdens het eerste jaar dat zij haar toezichtstaken uitvoerde, heeft de ECB besloten dat haar middelen voor toezicht dienden te worden uitgebreid. Samen met op specifieke terreinen gerichte activiteiten die aanvullende toezichtsaandacht vereisen, resulteert dit in hogere kosten voor het ten uitvoer leggen van de begin 2016 uiteengezette toezichtsprioriteiten.

De toename in het aantal in het toezicht werkzame ECB-medewerkers is in 2016 160 "fulltime equivalenten". Verwacht wordt dat voor 2017 een verdere, zij het kleinere, toename nodig zal zijn. De additionele behoefte aan personeel brengt ook enigszins hogere huisvestingskosten met zich mee. Andere kostenstijgingen hebben te maken met kosten in verband met de betrokkenheid van de ECB bij het uitvoeren van de tweejaarlijkse stresstest van de Europese Bankautoriteit en met de gerichte toetsing van interne modellen.

Sinds november 2014 heeft de ECB haar organisatorische structuren verder opgebouwd op basis van zeer voorzichtige schattingen van de benodigde middelen, daarbij wel rekening houdend met het feit dat deze in de loop der tijd wellicht zouden moeten aangepast. De meer definitieve hoogte van de totale jaarlijkse toezichtsuitgaven van de ECB zal naar verwachting op de middellange termijn duidelijk worden.

De individuele vergoedingen zullen voor elke bank worden bepaald aan de hand van het belang en het risicoprofiel van de desbetreffende bank, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de jaarlijkse vergoedingsfactoren die door alle onder toezicht staande banken worden verstrekt, met als referentiedatum 31 december van het voorafgaande jaar. De toezichtsvergoeding wordt vastgesteld op het hoogste consolidatieniveau binnen de lidstaten die aan het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme deelnemen. De vergoeding is de som van een minimumvergoedingscomponent voor alle banken, goed voor 10% van het in rekening te brengen bedrag, en een variabele vergoedingscomponent voor de toewijzing van de resterende 90% van de kosten. Voor de kleinste belangrijke banken, met totale activa van minder dan €10 miljard, wordt de minimumvergoedingscomponent gehalveerd.

De banken zullen hun individuele factuur in oktober 2016 ontvangen.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

Contactpersonen voor de media