Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB inleder samråd om policyuppdateringar för alternativ och handlingsutrymme

29 juni 2021

  • ECB genomför samråd om föreslagna policyuppdateringar för alternativ och handlingsutrymme
  • Målet är att främja transparens om tillsynsverksamheten
  • Uppdateringarna avser lagändringar som har genomförts sedan ECB först offentliggjorde policyn för alternativ och handlingsutrymme
  • Samrådet avslutas den 23 augusti 2021

Europeiska centralbanken (ECB) inledde i dag ett offentligt samråd om uppdateringar i sin harmoniserade policy för de alternativ och det handlingsutrymme som ECB enligt unionsrätten får ge i fråga om banktillsyn.

Enligt den europeiska rättsliga ramen får tillsynsmyndigheterna i stor omfattning tillämpa alternativ och handlingsutrymme när de utövar tillsyn över banker. Under 2016 harmoniserade ECB för första gången 122 punkter avseende alternativ och handlingsutrymme för att effektivisera sin tillsyn i de länder som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen.

Skälet till att ECB föreslår policyrevideringar är främst de lagändringar som har antagits sedan de först publicerades 2016. De flesta revideringar avser alternativ och handlingsutrymme i fråga om likviditetskrav. Samrådet omfattar många aspekter av tillsynsverksamhet, bland annat tillstånd för banker som vill minska sitt kapital, behandling av vissa exponeringar vid beräkning av bruttosoliditetsgraden och vissa undantag från gränsen för stora exponeringar.

ECB:s policy i fråga om alternativ och handlingsutrymme fastställs i fyra instrument:

  • ECB:s handbok med policyvägledning för gemensamma tillsynsgruppers tillämpning av alternativ och handlingsutrymme i enskilda fall som rör betydande institut.
  • En ECB-förordning, där det anges hur ECB tillämpar flera alternativ och handlingsutrymme av generell karaktär i fråga om betydande institut.
  • En ECB-rekommendation, som riktar sig till nationella behöriga myndigheter och avser tillämpningen av alternativ och handlingsutrymme i enskilda fall som rör mindre betydande institut.
  • En ECB-riktlinje, även den riktad till nationella behöriga myndigheter, som rör alternativ och handlingsutrymme av generell karaktär i fråga om mindre betydande institut.

Dessa instrument ger transparens när det gäller hur ECB tillämpar alternativ och handlingsutrymme vid sin tillsyn av betydande institut. De säkerställer dessutom en enhetlig tillämpning av höga tillsynsstandarder och främjar en konsekvent tillsyn av betydande och mindre betydande institut.

Samrådet inleds idag och avslutas den 23 augusti 2021. Samrådsdokumenten – som innehåller ett utkast till reviderad version av handboken, en förordning om ändring av ECB:s förordning, en rekommendation om ändring av ECB:s rekommendation, en riktlinje om ändring av ECB:s riktlinje samt en motivering – offentliggörs på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efter det offentliga samrådet kommer ECB att publicera inkomna kommentarer samt svaren på dessa och en utvärdering.

Mer information om ECB:s policy för alternativ och handlingsutrymme finns i dessa Frågor och svar.

Frågor från media kan riktas till Silvia Margiocco, tfn: +49 69 1344 6619.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning