Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB begär in synpunkter på utkastet till ECB:s riktlinje om väsentlighetströskeln för förfallna kreditförpliktelser för mindre betydande institut

20 januari 2020

  • Väsentlighetströskeln för mindre betydande institut har fastställts för att säkerställa överensstämmelse och lika konkurrensvillkor mellan betydande institut och mindre betydande institut inom den gemensamma tillsynsmekanismen
  • I riktlinjen definieras de absoluta och relativa komponenterna för väsentlighetströskeln
  • ECB begär in synpunkter från branschen fram t.o.m. måndagen den 17 februari 2020

Europeiska centralbanken (ECB) har idag publicerat ett utkast till ECB:s riktlinje där väsentlighetströskeln för förfallna kreditförpliktelser definieras för mindre betydande institut.

Tröskeln definieras i form av en ECB-riktlinje riktad till nationella behöriga myndigheter om att fastställa en gemensam väsentlighetströskel för alla mindre betydande institut inom den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM), både för hushållsexponeringar och andra exponeringar, oavsett vilken metod som används för att beräkna kapitalkrav. Väsentlighetströskeln kommer att bestå av en absolut komponent, uttryckt som ett specifikt maxbelopp för summan av alla till betalning förfallna belopp som en gäldenär har gentemot kreditinstitutet, och en relativ komponent, uttryckt som en procentsats av alla förfallna kreditförpliktelser i relation till den samlade exponeringen inom balansräkningen mot en gäldenär för kreditinstitutet, kreditinstitutets moderföretag eller till något av dess dotterföretag.

Den väsentlighetströskel som fastställs för mindre betydande institut har utformats i enlighet med den definition som ECB angivit för betydande institut i förordning (EU) 2018/1845. Därigenom säkerställs att fallerade exponeringar definieras på ett enhetligt sätt både för mindre betydande institut och inom hela SSM och således öka deras jämförbarhet.

Synpunkter kan lämnas fram t.o.m. måndagen den 17 februari 2020. Erhållna kommentarer kommer att beaktas när ECB-riktlinjen slutförs. Utkastet till riktlinje finns, tillsammans med vanliga frågor, på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Frågor från media kan riktas till Philippe Rispal, tel.: +49 69 1344 5482.

Anmärkningar:

I enlighet med artikel 178.2 d i kapitalkravsförordningen (förordning (EU) nr 575/2013) ska den behöriga myndigheten definiera en tröskel för att avgöra hur väsentlig en förfallen kreditförpliktelse är i syfte att identifiera låntagares fallissemang i förhållande till deras samtliga förpliktelser samt nivån för enskilda kreditfaciliteter.

De behöriga myndigheterna ska, vid fastställande av väsentlighetströskeln, beakta bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2018/171 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för väsentlighetströskeln för förfallna kreditförpliktelser.

Som behörig myndighet för tillsynen av betydande institut utövade ECB denna rätt genom att utfärda förordning (EU) nr 2018/1845 (ECB/2018/26).

Även om de nationella behöriga myndigheterna har det primära ansvaret för hur relevanta alternativ och handlingsutrymmen utnyttjas avseende mindre betydande institut, ingår det i ECB:s överordnade tillsynsroll enligt förordning (EU) 1024/2013 (SSM-förordningen) att främja en konsekvent tillämpning av alternativ och handlingsutrymmen avseende både betydande och mindre betydande institut där så är lämpligt. Av den anledningen får ECB, som en av flera åtgårder, utfärda riktlinjer till nationella behöriga myndigheter i syfte att säkerställa att SSM fungerar effektivt och enhetligt (artikel 6.5 a och c i SSM-förordningen).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning