Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP ootab tagasisidet seoses EKP suunise eelnõuga, mis käsitleb vähem oluliste krediidiasutuste suhtes kohaldatavat tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõuete olulisuse piirmäära

20. jaanuar 2020

  • Vähem oluliste krediidiasutuste jaoks määratud olulisuse piirmäära eesmärk on tagada järjepidevus ja võrdsed võimalused nii oluliste kui ka vähem oluliste krediidiasutuste jaoks kogu ühtses järelevalvemehhanismis.
  • Suunises määratletakse olulisuse piirmäära absoluutsed ja suhtelised komponendid.
  • Sidusrühmade tagasiside esitamise tähtaeg on esmaspäev, 17. veebruar 2020.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna EKP suunise eelnõu, mis käsitleb tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõuete olulisuse piirmäära määramist vähem oluliste krediidiasutuste jaoks.

EKP suunis on adresseeritud riiklikele pädevatele asutustele, et kehtestada nii jaenõuete kui ka muude nõuete puhul ühtne olulisuse piirmäär kõikidele vähem olulistele krediidiasutustele ühtses järelevalvemehhanismis olenemata kapitalinõuete arvutamiseks kasutatavast meetodist. Olulisuse piirmäär koosneb kahest komponendist: absoluutne komponent, mis on võlgniku poolt tähtajaks tasumata võlgnevuste kogusummat väljendav konkreetne maksimaalne summa, ja suhteline komponent, mida väljendatakse protsendina, mis peegeldab tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõude summa suhet võlgniku poolt krediidiasutusele, emaettevõtjale või tema mis tahes tütarettevõtjatele võlgnetavasse bilansilisse kogunõudesse.

Vähem oluliste krediidiasutuste jaoks kehtestatud olulisuse piirmäär töötati välja kooskõlas määratlusega, mille EKP sätestas oluliste krediidiasutuste puhul määruses (EL) 2018/1845. See tagab järjepidevuse makseviivituses olevate nõuete kindlaksmääramisel nii vähem oluliste krediidiasutuste lõikes kui ka kogu ühtses järelevalvemehhanismis, suurendades seega nende võrreldavust.

Tagasiside esitamise tähtaeg on esmaspäev, 17. veebruar 2020. Esitatud märkusi võetakse arvesse EKP suunise lõplikul sõnastamisel. Suunise eelnõu ja vastused korduma kippuvatele küsimustele on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastab Philippe Rispal (tel: +49 69 1344 5482).

Märkus.

Vastavalt kapitalinõuete määruse (määrus (EL) nr 575/2013) artikli 178 lõike 2 punktile d on pädev asutus kohustatud määrama piirmäära, mille suhtes hinnatakse tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõude olulisust, et teha kindlaks võlgniku makseviivitused seoses võlgniku kogukohustustega ja üksikute krediidiliinide tasandil.

Pädevad asutused peaksid võtma olulisuse piirmäära kehtestamisel arvesse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/171 sätteid seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tähtajaks tasumata krediidi iseloomuga nõude olulisuse piirmäära.

EKP kui oluliste krediidiasutuste järelevalvet tegev pädev asutus kasutas seda valikuvõimalust, võttes vastu määruse (EL) 2018/1845 (EKP/2018/26).

Ehkki vähem oluliste krediidiasutuste korral vastutavad asjaomaste valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise eest eelkõige riiklikud pädevad asutused, püüab EKP kooskõlas talle määrusega (EL) nr 1024/2013 (ühtse järelevalvemehhanismi määrus) antud järelevaataja rolliga edendada asjakohasel juhul valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse järjepidevat kasutamist nii oluliste kui ka vähem oluliste krediidiasutuste puhul. Selleks võib EKP muude meetmete kõrval vastu võtta riiklikele pädevatele asutustele mõeldud suuniseid, et tagada ühtse järelevalvemehhanismi tõhus ja järjepidev toimimine (ühtse järelevalvemehhanismi määruse artikli 6 lõike 5 punktid a ja c).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine